Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Li

Jian Li

Robotics and Intelligent Manufacturing & School of Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China, Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, China

Trade When Opportunity Comes: Price Movement Forecasting via Locality-Aware Attention and Adaptive Refined Labeling


Jul 26, 2021
Liang Zeng, Lei Wang, Hui Niu, Jian Li, Ruchen Zhang, Zhonghao Dai, Dewei Zhu, Ling Wang


  Access Paper or Ask Questions

Discrete Auto-regressive Variational Attention Models for Text Modeling


Jun 16, 2021
Xianghong Fang, Haoli Bai, Jian Li, Zenglin Xu, Michael Lyu, Irwin King

* IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simple Combinatorial Algorithms for Combinatorial Bandits: Corruptions and Approximations


Jun 12, 2021
Haike Xu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Graph Symbiosis Learning


Jun 10, 2021
Liang Zeng, Jin Xu, Zijun Yao, Yanqiao Zhu, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Sharper Utility Bounds for Differentially Private Pairwise Learning


Jun 01, 2021
Yilin Kang, Yong Liu, Jian Li, Weiping Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Analogous to Evolutionary Algorithm: Designing a Unified Sequence Model


May 31, 2021
Jiangning Zhang, Chao Xu, Jian Li, Wenzhou Chen, Yabiao Wang, Ying Tai, Shuo Chen, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

NAS-BERT: Task-Agnostic and Adaptive-Size BERT Compression with Neural Architecture Search


May 30, 2021
Jin Xu, Xu Tan, Renqian Luo, Kaitao Song, Jian Li, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Differential Privacy for Pairwise Learning: Non-convex Analysis


May 07, 2021
Yilin Kang, Yong Liu, Jian Li, Weiping Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weighted SPICE Algorithms for Range-Doppler Imaging Using One-Bit Automotive Radar


Mar 31, 2021
Xiaolei Shang, Jian Li, Petre Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Sinusoidal Parameter Estimation from Signed Measurements via Majorization-Minimization Based RELAX


Mar 21, 2021
Jiaying Ren, Tianyi Zhang, Jian Li, Petre Stoica


  Access Paper or Ask Questions

Joint RFI Mitigation and Radar Echo Recovery for One-Bit UWB Radar


Mar 19, 2021
Tianyi Zhang, Jiaying Ren, Jian Li, Lam H. Nguyen, Petre Stoica

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2102.08987 

  Access Paper or Ask Questions

Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling


Feb 25, 2021
Yingbai Hu, Jian Li, Yongquan Chen, Qiwen Wang, Chuliang Chi, Heng Zhang, Qing Gao, Yuanmin Lan, Zheng Li, Zonggao Mu, Zhenglong Sun, Alois Knoll

* 8 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Return-Based Contrastive Representation Learning for Reinforcement Learning


Feb 22, 2021
Guoqing Liu, Chuheng Zhang, Li Zhao, Tao Qin, Jinhua Zhu, Jian Li, Nenghai Yu, Tie-Yan Liu

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RFI Mitigation for One-bit UWB Radar Systems


Feb 17, 2021
Tianyi Zhang, Jiaying Ren, Jian Li, Lam H. Nguyen


  Access Paper or Ask Questions

Straggler-Resilient Distributed Machine Learning with Dynamic Backup Workers


Feb 11, 2021
Guojun Xiong, Gang Yan, Rahul Singh, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

On the quantization of recurrent neural networks


Jan 14, 2021
Jian Li, Raziel Alvarez


  Access Paper or Ask Questions

Learning Augmented Index Policy for Optimal Service Placement at the Network Edge


Jan 14, 2021
Guojun Xiong, Rahul Singh, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Distributed Stochastic Consensus Optimization with Momentum for Nonconvex Nonsmooth Problems


Nov 10, 2020
Zhiguo Wang, Jiawei Zhang, Tsung-Hui Chang, Jian Li, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems


Oct 20, 2020
Robert David, Jared Duke, Advait Jain, Vijay Janapa Reddi, Nat Jeffries, Jian Li, Nick Kreeger, Ian Nappier, Meghna Natraj, Shlomi Regev, Rocky Rhodes, Tiezhen Wang, Pete Warden


  Access Paper or Ask Questions

Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction


Oct 20, 2020
Hu Liu, Jing Lu, Xiwei Zhao, Sulong Xu, Hao Peng, Yutong Liu, Zehua Zhang, Jian Li, Junsheng Jin, Yongjun Bao, Weipeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

DoubleEnsemble: A New Ensemble Method Based on Sample Reweighting and Feature Selection for Financial Data Analysis


Oct 03, 2020
Chuheng Zhang, Yuanqi Li, Xi Chen, Yifei Jin, Pingzhong Tang, Jian Li

* ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Loosely Coupled Federated Learning Over Generative Models


Sep 28, 2020
Shaoming Song, Yunfeng Shao, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition


Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ACFD: Asymmetric Cartoon Face Detector


Jul 02, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Zhipeng Cui, Yili Xia, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* 1st place of IJCAI 2020 iCartoon Face Challenge (Detection Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Optimization with Graph VAE


Jun 18, 2020
Jian Li, Yong Liu, Jiankun Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Improved Algorithms for Convex-Concave Minimax Optimization


Jun 11, 2020
Yuanhao Wang, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Exploration by Maximizing Rényi Entropy for Zero-Shot Meta RL


Jun 11, 2020
Chuheng Zhang, Yuanying Cai, Longbo Huang, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions