Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Learning Augmented Index Policy for Optimal Service Placement at the Network Edge

Jan 10, 2021
Guojun Xiong, Rahul Singh, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Distributed Stochastic Consensus Optimization with Momentum for Nonconvex Nonsmooth Problems

Nov 10, 2020
Zhiguo Wang, Jiawei Zhang, Tsung-Hui Chang, Jian Li, Zhi-Quan Luo


  Access Paper or Ask Questions

TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems

Oct 20, 2020
Robert David, Jared Duke, Advait Jain, Vijay Janapa Reddi, Nat Jeffries, Jian Li, Nick Kreeger, Ian Nappier, Meghna Natraj, Shlomi Regev, Rocky Rhodes, Tiezhen Wang, Pete Warden


  Access Paper or Ask Questions

Kalman Filtering Attention for User Behavior Modeling in CTR Prediction

Oct 20, 2020
Hu Liu, Jing Lu, Xiwei Zhao, Sulong Xu, Hao Peng, Yutong Liu, Zehua Zhang, Jian Li, Junsheng Jin, Yongjun Bao, Weipeng Yan


  Access Paper or Ask Questions

DoubleEnsemble: A New Ensemble Method Based on Sample Reweighting and Feature Selection for Financial Data Analysis

Oct 03, 2020
Chuheng Zhang, Yuanqi Li, Xi Chen, Yifei Jin, Pingzhong Tang, Jian Li

* ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Loosely Coupled Federated Learning Over Generative Models

Sep 28, 2020
Shaoming Song, Yunfeng Shao, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

LRSpeech: Extremely Low-Resource Speech Synthesis and Recognition

Aug 09, 2020
Jin Xu, Xu Tan, Yi Ren, Tao Qin, Jian Li, Sheng Zhao, Tie-Yan Liu

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ACFD: Asymmetric Cartoon Face Detector

Jul 02, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Zhipeng Cui, Yili Xia, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* 1st place of IJCAI 2020 iCartoon Face Challenge (Detection Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Optimization with Graph VAE

Jun 18, 2020
Jian Li, Yong Liu, Jiankun Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Improved Algorithms for Convex-Concave Minimax Optimization

Jun 11, 2020
Yuanhao Wang, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Exploration by Maximizing Rényi Entropy for Zero-Shot Meta RL

Jun 11, 2020
Chuheng Zhang, Yuanying Cai, Longbo Huang, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector

Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Meta-Embeddings Based On Self-Attention

Mar 03, 2020
Qichen Li, Xiaoke Jiang, Jun Xia, Jian Li


  Access Paper or Ask Questions

Convolutional Spectral Kernel Learning

Feb 28, 2020
Jian Li, Yong Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning for Resource-Constrained IoT Devices: Panoramas and State-of-the-art

Feb 25, 2020
Ahmed Imteaj, Urmish Thakker, Shiqiang Wang, Jian Li, M. Hadi Amini


  Access Paper or Ask Questions

PA-Cache: Learning-based Popularity-Aware Content Caching in Edge Networks

Feb 20, 2020
Qilin Fan, Jian Li, Xiuhua Li, Qiang He, Shu Fu, Sen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Online Algorithms for Multi-shop Ski Rental with Machine Learned Predictions

Feb 13, 2020
Shufan Wang, Jian Li, Shiqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Schema2QA: Answering Complex Queries on the Structured Web with a Neural Model

Jan 27, 2020
Silei Xu, Giovanni Campagna, Jian Li, Monica S. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Neuron Interaction Based Representation Composition for Neural Machine Translation

Nov 22, 2019
Jian Li, Xing Wang, Baosong Yang, Shuming Shi, Michael R. Lyu, Zhaopeng Tu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator

Nov 11, 2019
Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted by AAAI 2020. Ranked No. 1 on ActivityNet Challenge 2019 on Temporal Action Proposals (http://activity-net.org/challenges/2019/evaluation.html

  Access Paper or Ask Questions

Metric Classification Network in Actual Face Recognition Scene

Oct 25, 2019
Jian Li, Yan Wang, Xiubao Zhang, Weihong Deng, Haifeng Shen

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1504.03641 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Speech Recognition For The Edge

Sep 26, 2019
Yuan Shangguan, Jian Li, Liang Qiao, Raziel Alvarez, Ian McGraw


  Access Paper or Ask Questions

Automated Spectral Kernel Learning

Sep 11, 2019
Jian Li, Yong Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Vector-valued Functions with Local Rademacher Complexity

Sep 11, 2019
Jian Li, Yong Liu, Weiping Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Guided Convolutional Network for Depth Completion

Aug 03, 2019
Jie Tang, Fei-Peng Tian, Wei Feng, Jian Li, Ping Tan

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions