Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianzhuang Liu

Jianzhuang Liu

Noah's Ark Lab, Huawei Technologies, Shenzhen, China

IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization


Nov 17, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Motion Deblurring with Real Events


Sep 28, 2021
Fang Xu, Lei Yu, Bishan Wang, Wen Yang, Gui-Song Xia, Xu Jia, Zhendong Qiao, Jianzhuang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Wavelet-Based Network For High Dynamic Range Imaging


Aug 03, 2021
Tianhong Dai, Wei Li, Xilei Cao, Jianzhuang Liu, Xu Jia, Ales Leonardis, Youliang Yan, Shanxin Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Target Domain Adaptation with Collaborative Consistency Learning


Jun 07, 2021
Takashi Isobe, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu, Huchuan Lu, Shengjin Wang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration


Jun 06, 2021
Zhendong Wang, Xiaodong Cun, Jianmin Bao, Jianzhuang Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple instance active learning for object detection


Apr 06, 2021
Tianning Yuan, Fang Wan, Mengying Fu, Jianzhuang Liu, Songcen Xu, Xiangyang Ji, Qixiang Ye

* 10 pages, 7 figures, 5 tables. Code is available at https://github.com/yuantn/MI-AOD 

  Access Paper or Ask Questions

ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks


Mar 23, 2021
Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Source Domain Adaptation with Collaborative Learning for Semantic Segmentation


Mar 16, 2021
Jianzhong He, Xu Jia, Shuaijun Chen, Jianzhuang Liu

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Domain Adaptation based on Dual-level Domain Mixing for Semantic Segmentation


Mar 08, 2021
Shuaijun Chen, Xu Jia, Jianzhong He, Yongjie Shi, Jianzhuang Liu

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neighbor2Neighbor: Self-Supervised Denoising from Single Noisy Images


Jan 11, 2021
Tao Huang, Songjiang Li, Xu Jia, Huchuan Lu, Jianzhuang Liu

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Adaptively Learning to Demoire from Focused and Defocused Image Pairs


Nov 05, 2020
Lin Liu, Shanxin Yuan, Jianzhuang Liu, Liping Bao, Gregory Slabaugh, Qi Tian

* Accepted to NeurIPS 2020. Project page: "http://home.ustc.edu.cn/~ll0825/project_FDNet.html

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition


Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

Light Field View Synthesis via Aperture Flow and Propagation Confidence Map


Sep 07, 2020
Nan Meng, Kai Li, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam


  Access Paper or Ask Questions

Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification


Jul 27, 2020
Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Qi Tian, Rongrong Ji

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Wavelet-Based Dual-Branch Network for Image Demoireing


Jul 17, 2020
Lin Liu, Jianzhuang Liu, Shanxin Yuan, Gregory Slabaugh, Ales Leonardis, Wengang Zhou, Qi Tian

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Projection & Probability-Driven Black-Box Attack


May 08, 2020
Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

SketchyCOCO: Image Generation from Freehand Scene Sketches


Apr 07, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Limin Wang, Jianzhuang Liu, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

High-Order Residual Network for Light Field Super-Resolution


Mar 29, 2020
Nan Meng, Xiaofei Wu, Jianzhuang Liu, Edmund Y. Lam

* 9 pages, 14 figures, accepted by the thirty-fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Transformer: Tackling Object Confusion for Few-Shot Detection


Mar 16, 2020
Ze Yang, Yali Wang, Xianyu Chen, Jianzhuang Liu, Yu Qiao

* Accepted by AAAI-2020 

  Access Paper or Ask Questions

Image Generation from Freehand Scene Sketches


Mar 11, 2020
Chengying Gao, Qi Liu, Qi Xu, Jianzhuang Liu, Limin Wang, Changqing Zou


  Access Paper or Ask Questions

Filter Sketch for Network Pruning


Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Anchor Learning for Visual Object Detection


Dec 04, 2019
Wei Ke, Tianliang Zhang, Zeyi Huang, Qixiang Ye, Jianzhuang Liu, Dong Huang


  Access Paper or Ask Questions