Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuxi Li

Exploring the Semi-supervised Video Object Segmentation Problem from a Cyclic Perspective


Nov 02, 2021
Yuxi Li, Ning Xu, Wenjie Yang, John See, Weiyao Lin

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2010.12176 

  Access Paper or Ask Questions

LSTC: Boosting Atomic Action Detection with Long-Short-Term Context


Oct 19, 2021
Yuxi Li, Boshen Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Weiyao Lin, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Self-supervised Video Representation Learning via Multi-level Feature Optimization


Aug 17, 2021
Rui Qian, Yuxi Li, Huabin Liu, John See, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dian Li, Weiyao Lin

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TTAN: Two-Stage Temporal Alignment Network for Few-shot Action Recognition


Jul 10, 2021
Shuyuan Li, Huabin Liu, Rui Qian, Yuxi Li, John See, Mengjuan Fei, Xiaoyuan Yu, Weiyao Lin


  Access Paper or Ask Questions

Variational Pedestrian Detection


Apr 26, 2021
Yuang Zhang, Huanyu He, Jianguo Li, Yuxi Li, John See, Weiyao Lin


  Access Paper or Ask Questions

Delving into the Cyclic Mechanism in Semi-supervised Video Object Segmentation


Oct 23, 2020
Yuxi Li, Ning Xu, Jinlong Peng, John See, Weiyao Lin

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Finding Action Tubes with a Sparse-to-Dense Framework


Aug 30, 2020
Yuxi Li, Weiyao Lin, Tao Wang, John See, Rui Qian, Ning Xu, Limin Wang, Shugong Xu

* 5 figures; AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CFAD: Coarse-to-Fine Action Detector for Spatiotemporal Action Localization


Aug 19, 2020
Yuxi Li, Weiyao Lin, John See, Ning Xu, Shugong Xu, Ke Yan, Cong Yang

* 7 figures, 3 tables; ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Human in Events: A Large-Scale Benchmark for Human-centric Video Analysis in Complex Events


May 19, 2020
Weiyao Lin, Huabin Liu, Shizhan Liu, Yuxi Li, Guo-Jun Qi, Rui Qian, Tao Wang, Nicu Sebe, Ning Xu, Hongkai Xiong, Mubarak Shah

* Dataset for ACM MM'20 Grand Challenge on Large-scale Human-centric Video Analysis in Complex Events (http://humaninevents.org

  Access Paper or Ask Questions

TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Apr 30, 2020
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* Accepted by IJCAI2020, An extension version of arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Oct 11, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Traned Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Oct 09, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning Applications


Aug 19, 2019
Yuxi Li


  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Free Cardiac Vessel Segmentation via Knowledge Transfer from Retinal Images


Jul 26, 2019
Fei Yu, Jie Zhao, Yanjun Gong, Zhi Wang, Yuxi Li, Fan Yang, Bin Dong, Quanzheng Li, Li Zhang

* Accepted at MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Group Re-Identification with Multi-grained Matching and Integration


May 26, 2019
Weiyao Lin, Yuxi Li, Hao Xiao, John See, Junni Zou, Hongkai Xiong, Jingdong Wang, Tao Mei

* 14 pages, 10 figures, to appear in IEEE transaction on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning


Oct 15, 2018
Yuxi Li

* Under review for Morgan & Claypool: Synthesis Lectures in Artificial Intelligence and Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Network Decoupling: From Regular to Depthwise Separable Convolutions


Aug 16, 2018
Jianbo Guo, Yuxi Li, Weiyao Lin, Yurong Chen, Jianguo Li


  Access Paper or Ask Questions

Tiny-DSOD: Lightweight Object Detection for Resource-Restricted Usages


Jul 29, 2018
Yuxi Li, Jiuwei Li, Weiyao Lin, Jianguo Li

* 12 pages, 3 figures, accepted by BMVC 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning: An Overview


Sep 15, 2017
Yuxi Li


  Access Paper or Ask Questions