Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rongrong Ji

Winning solutions and post-challenge analyses of the ChaLearn AutoDL challenge 2019


Jan 11, 2022
Zhengying Liu, Adrien Pavao, Zhen Xu, Sergio Escalera, Fabio Ferreira, Isabelle Guyon, Sirui Hong, Frank Hutter, Rongrong Ji, Julio C. S. Jacques Junior, Ge Li, Marius Lindauer, Zhipeng Luo, Meysam Madadi, Thomas Nierhoff, Kangning Niu, Chunguang Pan, Danny Stoll, Sebastien Treguer, Jin Wang, Peng Wang, Chenglin Wu, Youcheng Xiong, Arbe r Zela, Yang Zhang

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI) 2021 
* The first three authors contributed equally; This is only a draft version 

  Access Paper or Ask Questions

What Hinders Perceptual Quality of PSNR-oriented Methods?


Jan 04, 2022
Tianshuo Xu, Peng Mi, Xiawu Zheng, Lijiang Li, Fei Chao, Guannan Jiang, Wei Zhang, Yiyi Zhou, Rongrong Ji

* 10 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Contrastive Learning for General Face Forgery Detection


Dec 27, 2021
Ke Sun, Taiping Yao, Shen Chen, Shouhong Ding, Jilin L, Rongrong Ji

* This paper was accepted by AAAI 2022 Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Learn Transferable Attack


Dec 10, 2021
Shuman Fang, Jie Li, Xianming Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization


Dec 03, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Discriminator in GAN Compression: A Generator-discriminator Cooperative Compression Scheme


Nov 09, 2021
Shaojie Li, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Fei Chao, Xudong Mao, Rongrong Ji

* Accepted by NeurIPS2021 (The 35th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Language-guided Visual Recognition via Dynamic Convolutions


Oct 17, 2021
Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Xinghao Ding, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Yue Gao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Long-Range Feature Propagating for Natural Image Matting


Sep 25, 2021
Qinglin Liu, Haozhe Xie, Shengping Zhang, Bineng Zhong, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

OMPQ: Orthogonal Mixed Precision Quantization


Sep 16, 2021
Yuexiao Ma, Taisong Jin, Xiawu Zheng, Yan Wang, Huixia Li, Guannan Jiang, Wei Zhang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Prioritized Subnet Sampling for Resource-Adaptive Supernet Training


Sep 12, 2021
Bohong Chen, Mingbao Lin, Liujuan Cao, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Baochang Zhang, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization


Sep 09, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Mengzhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Seminar Learning for Click-Level Weakly Supervised Semantic Segmentation


Aug 30, 2021
Hongjun Chen, Jinbao Wang, Hong Cai Chen, Xiantong Zhen, Feng Zheng, Rongrong Ji, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Towards Robustness Against Natural Language Word Substitutions


Jul 28, 2021
Xinshuai Dong, Anh Tuan Luu, Rongrong Ji, Hong Liu

* Conference paper ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

GuidedMix-Net: Learning to Improve Pseudo Masks Using Labeled Images as Reference


Jun 30, 2021
Peng Tu, Yawen Huang, Rongrong Ji, Feng Zheng, Ling Shao

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

1$\times$N Block Pattern for Network Sparsity


Jun 15, 2021
Mingbao Lin, Yuchao Li, Yuxin Zhang, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Local Relation Learning for Face Forgery Detection


May 06, 2021
Shen Chen, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, Jilin Li, Rongrong Ji

* 8 pages, 6 figures, Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Black-Box Dissector: Towards Erasing-based Hard-Label Model Stealing Attack


May 03, 2021
Yixu Wang, Jie Li, Hong Liu, Yongjian Wu, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box


Apr 24, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions