Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rongrong Ji

Rongrong Ji

Xiamen University, Peng Cheng Laboratory

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization


Feb 16, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Mingliang Xu, Chia-Wen Lin, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning


Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Image Captioning by Leveraging Intra- and Inter-layer Global Representation in Transformer Network


Dec 13, 2020
Jiayi Ji, Yunpeng Luo, Xiaoshuai Sun, Fuhai Chen, Gen Luo, Yongjian Wu, Yue Gao, Rongrong Ji

* Accepted at AAAI 2021 (preprint version) 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Class-wise Updating for Online Hashing


Dec 01, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao

* Accepted by IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Efficient GANs using Differentiable Masks and co-Attention Distillation


Nov 21, 2020
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Mingliang Xu, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

PAMS: Quantized Super-Resolution via Parameterized Max Scale


Nov 09, 2020
Huixia Li, Chenqian Yan, Shaohui Lin, Xiawu Zheng, Yuchao Li, Baochang Zhang, Fan Yang, Rongrong Ji

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Rotated Binary Neural Network


Oct 22, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Unsupervised Video Representation Learning by Decoupling the Scene and the Motion


Sep 12, 2020
Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Rongrong Ji, Xing Sun

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition


Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

Anti-Bandit Neural Architecture Search for Model Defense


Aug 05, 2020
Hanlin Chen, Baochang Zhang, Song Xue, Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation


Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification


Jul 27, 2020
Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Qi Tian, Rongrong Ji

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification


Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization


Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search


May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Projection & Probability-Driven Black-Box Attack


May 08, 2020
Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification


Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking


Apr 22, 2020
Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector


Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks


Mar 30, 2020
Jie Hu, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation


Mar 19, 2020
Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Chenglin Wu, Cheng Deng, Rongrong Ji

* accpected by CVPR2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions