Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Rongrong Ji

Xiamen University, Peng Cheng Laboratory

Rotated Binary Neural Network

Sep 29, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin

* Accepted by NeurIPS2020 (The 34th Conference on Neural Information Processing Systems) 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Unsupervised Video Representation Learning by Decoupling the Scene and the Motion

Sep 12, 2020
Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Rongrong Ji, Xing Sun

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Binarized Neural Architecture Search for Efficient Object Recognition

Sep 08, 2020
Hanlin Chen, Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Xiawu Zheng, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann, Guodong Guo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.10862 

  Access Paper or Ask Questions

Anti-Bandit Neural Architecture Search for Model Defense

Aug 05, 2020
Hanlin Chen, Baochang Zhang, Song Xue, Xuan Gong, Hong Liu, Rongrong Ji, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

Learning Task-oriented Disentangled Representations for Unsupervised Domain Adaptation

Jul 27, 2020
Pingyang Dai, Peixian Chen, Qiong Wu, Xiaopeng Hong, Qixiang Ye, Qi Tian, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification

Jul 27, 2020
Peixian Chen, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Qi Tian, Rongrong Ji

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification

Jul 13, 2020
Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by ECCV'20 

  Access Paper or Ask Questions

Cogradient Descent for Bilinear Optimization

Jun 16, 2020
Li'an Zhuo, Baochang Zhang, Linlin Yang, Hanlin Chen, Qixiang Ye, David Doermann, Guodong Guo, Rongrong Ji

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search

May 20, 2020
Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Projection & Probability-Driven Black-Box Attack

May 08, 2020
Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Jianzhuang Liu, Bineng Zhong, Cheng Deng, Qi Tian

* CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification

Apr 23, 2020
Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian

* Accepted by CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Siamese Box Adaptive Network for Visual Tracking

Apr 22, 2020
Zedu Chen, Bineng Zhong, Guorong Li, Shengping Zhang, Rongrong Ji

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector

Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Architecture Disentanglement for Deep Neural Networks

Mar 30, 2020
Jie Hu, Rongrong Ji, Qixiang Ye, Tong Tong, ShengChuan Zhang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-task Collaborative Network for Joint Referring Expression Comprehension and Segmentation

Mar 19, 2020
Gen Luo, Yiyi Zhou, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Chenglin Wu, Cheng Deng, Rongrong Ji

* accpected by CVPR2020 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map

Mar 16, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Filter Grafting for Deep Neural Networks

Feb 26, 2020
Fanxu Meng, Hao Cheng, Ke Li, Zhixin Xu, Rongrong Ji, Xing Sun, Gaungming Lu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution Distillation Loss: Generic Approach for Improving Face Recognition from Hard Samples

Feb 10, 2020
Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaoming Liu, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning via Automatic Structure Search

Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Filter Sketch for Network Pruning

Jan 23, 2020
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Global Inference Network for One-stage Referring Expression Comprehension

Dec 07, 2019
Yiyi Zhou, Rongrong Ji, Gen Luo, Xiaoshuai Sun, Jinsong Su, Xinghao Ding, Chia-wen Lin, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions