Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rongrong Ji

Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization


Sep 09, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Mengzhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Seminar Learning for Click-Level Weakly Supervised Semantic Segmentation


Aug 30, 2021
Hongjun Chen, Jinbao Wang, Hong Cai Chen, Xiantong Zhen, Feng Zheng, Rongrong Ji, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Towards Robustness Against Natural Language Word Substitutions


Jul 28, 2021
Xinshuai Dong, Anh Tuan Luu, Rongrong Ji, Hong Liu

* Conference paper ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Training Compact CNNs for Image Classification using Dynamic-coded Filter Fusion


Jul 14, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Bohong Chen, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

GuidedMix-Net: Learning to Improve Pseudo Masks Using Labeled Images as Reference


Jun 30, 2021
Peng Tu, Yawen Huang, Rongrong Ji, Feng Zheng, Ling Shao

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

1$\times$N Block Pattern for Network Sparsity


Jun 15, 2021
Mingbao Lin, Yuchao Li, Yuxin Zhang, Bohong Chen, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

You Only Compress Once: Towards Effective and Elastic BERT Compression via Exploit-Explore Stochastic Nature Gradient


Jun 04, 2021
Shaokun Zhang, Xiawu Zheng, Chenyi Yang, Yuchao Li, Yan Wang, Fei Chao, Mengdi Wang, Shen Li, Jun Yang, Rongrong Ji

* 12 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Compact CNNs via Collaborative Compression


May 24, 2021
Yuchao Li, Shaohui Lin, Jianzhuang Liu, Qixiang Ye, Mengdi Wang, Fei Chao, Fan Yang, Jincheng Ma, Qi Tian, Rongrong Ji

* This paper is published in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Local Relation Learning for Face Forgery Detection


May 06, 2021
Shen Chen, Taiping Yao, Yang Chen, Shouhong Ding, Jilin Li, Rongrong Ji

* 8 pages, 6 figures, Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Black-Box Dissector: Towards Erasing-based Hard-Label Model Stealing Attack


May 03, 2021
Yixu Wang, Jie Li, Hong Liu, Yongjian Wu, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Carrying out CNN Channel Pruning in a White Box


Apr 24, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Chia-Wen Lin, Jie Chen, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Lottery Jackpots Exist in Pre-trained Models


Apr 18, 2021
Yuxin Zhang, Mingbao Lin, Fei Chao, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Mingliang Xu, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learnable Expansion-and-Compression Network for Few-shot Class-Incremental Learning


Apr 06, 2021
Boyu Yang, Mingbao Lin, Binghao Liu, Mengying Fu, Chang Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Distilling a Powerful Student Model via Online Knowledge Distillation


Mar 29, 2021
Shaojie Li, Mingbao Lin, Yan Wang, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks


Mar 23, 2021
Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Max-Margin: Class Margin Equilibrium for Few-shot Object Detection


Mar 10, 2021
Bohao Li, Boyu Yang, Chang Liu, Feng Liu, Rongrong Ji, Qixiang Ye

* This paper has been modified by the author due to errors 

  Access Paper or Ask Questions

Image-to-image Translation via Hierarchical Style Disentanglement


Mar 02, 2021
Xinyang Li, Shengchuan Zhang, Jie Hu, Liujuan Cao, Xiaopeng Hong, Xudong Mao, Feiyue Huang, Yongjian Wu, Rongrong Ji

* CVPR 2021. The code will be released at at https://github.com/imlixinyang/HiSD 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

SiMaN: Sign-to-Magnitude Network Binarization


Feb 16, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Zihan Xu, Baochang Zhang, Fei Chao, Mingliang Xu, Chia-Wen Lin, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Parametric Adaptive Network Pruning


Jan 25, 2021
Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Yan Wang, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Qixiang Ye


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning


Jan 16, 2021
Yunpeng Luo, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, Rongrong Ji

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions