Alert button
Picture for Yunhang Shen

Yunhang Shen

Alert button

Feature Denoising Diffusion Model for Blind Image Quality Assessment

Jan 22, 2024
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Runze Hu, Yan Zhang, Ke Li, Yunhang Shen, Xiawu Zheng, Yutao Liu, ShengChuan Zhang, Pingyang Dai, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Rethinking Centered Kernel Alignment in Knowledge Distillation

Jan 22, 2024
Zikai Zhou, Yunhang Shen, Shitong Shao, Huanran Chen, Linrui Gong, Shaohui Lin

Viaarxiv icon

Class-Imbalanced Semi-Supervised Learning for Large-Scale Point Cloud Semantic Segmentation via Decoupling Optimization

Jan 13, 2024
Mengtian Li, Shaohui Lin, Zihan Wang, Yunhang Shen, Baochang Zhang, Lizhuang Ma

Viaarxiv icon

A Challenger to GPT-4V? Early Explorations of Gemini in Visual Expertise

Dec 20, 2023
Chaoyou Fu, Renrui Zhang, Zihan Wang, Yubo Huang, Zhengye Zhang, Longtian Qiu, Gaoxiang Ye, Yunhang Shen, Mengdan Zhang, Peixian Chen, Sirui Zhao, Shaohui Lin, Deqiang Jiang, Di Yin, Peng Gao, Ke Li, Hongsheng Li, Xing Sun

Viaarxiv icon

Weakly Supervised Open-Vocabulary Object Detection

Dec 19, 2023
Jianghang Lin, Yunhang Shen, Bingquan Wang, Shaohui Lin, Ke Li, Liujuan Cao

Viaarxiv icon

SPD-DDPM: Denoising Diffusion Probabilistic Models in the Symmetric Positive Definite Space

Dec 13, 2023
Yunchen Li, Zhou Yu, Gaoqi He, Yunhang Shen, Ke Li, Xing Sun, Shaohui Lin

Viaarxiv icon

Adaptive Feature Selection for No-Reference Image Quality Assessment using Contrastive Mitigating Semantic Noise Sensitivity

Dec 11, 2023
Xudong Li, Timin Gao, Xiawu Zheng, Runze Hu, Jingyuan Zheng, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Aligning and Prompting Everything All at Once for Universal Visual Perception

Dec 04, 2023
Yunhang Shen, Chaoyou Fu, Peixian Chen, Mengdan Zhang, Ke Li, Xing Sun, Yunsheng Wu, Shaohui Lin, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Less is More: Learning Reference Knowledge Using No-Reference Image Quality Assessment

Dec 01, 2023
Xudong Li, Jingyuan Zheng, Xiawu Zheng, Runze Hu, Enwei Zhang, Yuting Gao, Yunhang Shen, Ke Li, Yutao Liu, Pingyang Dai, Yan Zhang, Rongrong Ji

Viaarxiv icon

Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models

Oct 24, 2023
Shukang Yin, Chaoyou Fu, Sirui Zhao, Tong Xu, Hao Wang, Dianbo Sui, Yunhang Shen, Ke Li, Xing Sun, Enhong Chen

Figure 1 for Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models
Figure 2 for Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models
Figure 3 for Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models
Figure 4 for Woodpecker: Hallucination Correction for Multimodal Large Language Models
Viaarxiv icon