Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ke Li

Cascading Modular Network (CAM-Net) for Multimodal Image Synthesis


Jun 16, 2021
Shichong Peng, Alireza Moazeni, Ke Li

* Videos available as ancillary files 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Medial Fields


Jun 07, 2021
Daniel Rebain, Ke Li, Vincent Sitzmann, Soroosh Yazdani, Kwang Moo Yi, Andrea Tagliasacchi


  Access Paper or Ask Questions

Gotta Go Fast When Generating Data with Score-Based Models


May 28, 2021
Alexia Jolicoeur-Martineau, Ke Li, Rémi Piché-Taillefer, Tal Kachman, Ioannis Mitliagkas

* Code is available on https://github.com/AlexiaJM/score_sde_fast_sampling 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Discriminative Learning of Sounds for Audio Event Classification


May 20, 2021
Sascha Hornauer, Ke Li, Stella X. Yu, Shabnam Ghaffarzadegan, Liu Ren

* ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) | 978-1-7281-7605-5/20/$31.00 (c) 2021 IEEE | DOI: 10.1109/ICASSP39728.2021.9413482 

  Access Paper or Ask Questions

Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes


May 11, 2021
Yanran Li, Ke Li, Hongke Ning, xiaoqiang Xia, Yalong Guo, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang

* SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pose Recognition with Cascade Transformers


Apr 14, 2021
Ke Li, Shijie Wang, Xiang Zhang, Yifan Xu, Weijian Xu, Zhuowen Tu

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

speechocean762: An Open-Source Non-native English Speech Corpus For Pronunciation Assessment


Apr 03, 2021
Junbo Zhang, Zhiwen Zhang, Yongqing Wang, Zhiyong Yan, Qiong Song, Yukai Huang, Ke Li, Daniel Povey, Yujun Wang


  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

An Improved Two-Archive Evolutionary Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization


Mar 10, 2021
Xinyu Shan, Ke Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Objective Reinforcement Learning based Multi-Microgrid System Optimisation Problem


Mar 10, 2021
Jiangjiao Xu, Ke Li, Mohammad Abusara


  Access Paper or Ask Questions

A Parallelizable Lattice Rescoring Strategy with Neural Language Models


Mar 08, 2021
Ke Li, Daniel Povey, Sanjeev Khudanpur

* To appear at ICASSP 2021. 5 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Bandits under Strategic Manipulations


Feb 25, 2021
Jing Dong, Ke Li, Shuai Li, Baoxiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

On The Consistency Training for Open-Set Semi-Supervised Learning


Jan 19, 2021
Huixiang Luo, Hao Cheng, Yuting Gao, Ke Li, Mengdan Zhang, Fanxu Meng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Super-Resolution with Spectral Mixup and Heterogeneous Datasets


Jan 19, 2021
Ke Li, Dengxin Dai, Ender Konukoglu, Luc Van Gool

* 16 pages, 13 tables, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

One for More: Selecting Generalizable Samples for Generalizable ReID Model


Dec 11, 2020
Enwei Zhang, Xinyang Jiang, Hao Cheng, Ancong Wu, Fufu Yu, Ke Li, Xiaowei Guo, Feng Zheng, Wei-Shi Zheng, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Better Knowledge Retention through Metric Learning


Nov 26, 2020
Ke Li, Shichong Peng, Kailas Vodrahalli, Jitendra Malik


  Access Paper or Ask Questions

DeRF: Decomposed Radiance Fields


Nov 25, 2020
Daniel Rebain, Wei Jiang, Soroosh Yazdani, Ke Li, Kwang Moo Yi, Andrea Tagliasacchi


  Access Paper or Ask Questions

A Multi-stream Convolutional Neural Network for Micro-expression Recognition Using Optical Flow and EVM


Nov 10, 2020
Jinming Liu, Ke Li, Baolin Song, Li Zhao

* ICEIC 2020, Barcelona, Spain, January 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Unobserved Alternatives: A Case Study through Super-Resolution and Decompression


Nov 05, 2020
Shichong Peng, Ke Li

* Website: https://niopeng.github.io/HyperRIM/ 

  Access Paper or Ask Questions

Pruning Filter in Filter


Oct 18, 2020
Fanxu Meng, Hao Cheng, Ke Li, Huixiang Luo, Xiaowei Guo, Guangming Lu, Xing Sun

* Accepted by NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Removing the Background by Adding the Background: Towards Background Robust Self-supervised Video Representation Learning


Sep 12, 2020
Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Yiqi Lin, Andy J. Ma, Xing Sun

* 10pages, 6figures 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Unsupervised Video Representation Learning by Decoupling the Scene and the Motion


Sep 12, 2020
Jinpeng Wang, Yuting Gao, Ke Li, Xinyang Jiang, Xiaowei Guo, Rongrong Ji, Xing Sun

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient MDI Adaptation for n-gram Language Models


Aug 05, 2020
Ruizhe Huang, Ke Li, Ashish Arora, Dan Povey, Sanjeev Khudanpur

* To appear in INTERSPEECH 2020. Appendix A of this full version will be filled soon 

  Access Paper or Ask Questions

Knee Point Identification Based on Trade-Off Utility


May 23, 2020
Ke Li, Haifeng Nie, Huifu Gao, Xin Yao


  Access Paper or Ask Questions

DGD: Densifying the Knowledge of Neural Networks with Filter Grafting and Knowledge Distillation


Apr 26, 2020
Hao Cheng, Fanxu Meng, Ke Li, Huixiang Luo, Guangming Lu, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions