Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ke Li

Streaming Transformer Transducer Based Speech Recognition Using Non-Causal Convolution


Oct 07, 2021
Yangyang Shi, Chunyang Wu, Dilin Wang, Alex Xiao, Jay Mahadeokar, Xiaohui Zhang, Chunxi Liu, Ke Li, Yuan Shangguan, Varun Nagaraja, Ozlem Kalinli, Mike Seltzer

* 5 pages, 3 figures, submit to ICASSP 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Anchor-free Oriented Proposal Generator for Object Detection


Oct 05, 2021
Gong Cheng, Jiabao Wang, Ke Li, Xingxing Xie, Chunbo Lang, Yanqing Yao, Junwei Han


  Access Paper or Ask Questions

Private Language Model Adaptation for Speech Recognition


Sep 28, 2021
Zhe Liu, Ke Li, Shreyan Bakshi, Fuchun Peng


  Access Paper or Ask Questions

Regret Lower Bound and Optimal Algorithm for High-Dimensional Contextual Linear Bandit


Sep 23, 2021
Ke Li, Yun Yang, Naveen N. Narisetty


  Access Paper or Ask Questions

Batched Data-Driven Evolutionary Multi-Objective Optimization Based on Manifold Interpolation


Sep 12, 2021
Ke Li, Renzhi Chen


  Access Paper or Ask Questions

Fine-grained Data Distribution Alignment for Post-Training Quantization


Sep 09, 2021
Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Mengzhao Chen, Ke Li, Yunhang Shen, Fei Chao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

Decomposition Multi-Objective Evolutionary Optimization: From State-of-the-Art to Future Opportunities


Aug 21, 2021
Ke Li

* 45 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepExpress: Heterogeneous and Coupled Sequence Modeling for Express Delivery Prediction


Aug 18, 2021
Siyuan Ren, Bin Guo, Longbing Cao, Ke Li, Jiaqi Liu, Zhiwen Yu


  Access Paper or Ask Questions

Variational Attention: Propagating Domain-Specific Knowledge for Multi-Domain Learning in Crowd Counting


Aug 18, 2021
Binghui Chen, Zhaoyi Yan, Ke Li, Pengyu Li, Biao Wang, Wangmeng Zuo, Lei Zhang

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Evo-ViT: Slow-Fast Token Evolution for Dynamic Vision Transformer


Aug 04, 2021
Yifan Xu, Zhijie Zhang, Mengdan Zhang, Kekai Sheng, Ke Li, Weiming Dong, Liqing Zhang, Changsheng Xu, Xing Sun

* We propose a novel and effective design for dynamic vision transformer to achieve better computational efficiency 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Shape Completion via IMLE


Jul 07, 2021
Himanshu Arora, Saurabh Mishra, Shichong Peng, Ke Li, Ali Mahdavi-Amiri

* Project Website: https://sites.google.com/site/alimahdaviamiri/projects/shape-completion 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Completion via IMLE


Jun 30, 2021
Himanshu Arora, Saurabh Mishra, Shichong Peng, Ke Li, Ali Mahdavi-Amiri


  Access Paper or Ask Questions

Generating the Graph Gestalt: Kernel-Regularized Graph Representation Learning


Jun 29, 2021
Kiarash Zahirnia, Ankita Sakhuja, Oliver Schulte, Parmis Nadaf, Ke Li, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Cascading Modular Network (CAM-Net) for Multimodal Image Synthesis


Jun 16, 2021
Shichong Peng, Alireza Moazeni, Ke Li

* Videos available as ancillary files 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Medial Fields


Jun 07, 2021
Daniel Rebain, Ke Li, Vincent Sitzmann, Soroosh Yazdani, Kwang Moo Yi, Andrea Tagliasacchi


  Access Paper or Ask Questions

Gotta Go Fast When Generating Data with Score-Based Models


May 28, 2021
Alexia Jolicoeur-Martineau, Ke Li, Rémi Piché-Taillefer, Tal Kachman, Ioannis Mitliagkas

* Code is available on https://github.com/AlexiaJM/score_sde_fast_sampling 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Discriminative Learning of Sounds for Audio Event Classification


May 20, 2021
Sascha Hornauer, Ke Li, Stella X. Yu, Shabnam Ghaffarzadegan, Liu Ren

* ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) | 978-1-7281-7605-5/20/$31.00 (c) 2021 IEEE | DOI: 10.1109/ICASSP39728.2021.9413482 

  Access Paper or Ask Questions

Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes


May 11, 2021
Yanran Li, Ke Li, Hongke Ning, xiaoqiang Xia, Yalong Guo, Chen Wei, Jianwei Cui, Bin Wang

* SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTR: End-to-End Instance Segmentation with Transformers


May 06, 2021
Jie Hu, Liujuan Cao, Yao Lu, ShengChuan Zhang, Yan Wang, Ke Li, Feiyue Huang, Ling Shao, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

DisCo: Remedy Self-supervised Learning on Lightweight Models with Distilled Contrastive Learning


Apr 19, 2021
Yuting Gao, Jia-Xin Zhuang, Ke Li, Hao Cheng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun


  Access Paper or Ask Questions

Pose Recognition with Cascade Transformers


Apr 14, 2021
Ke Li, Shijie Wang, Xiang Zhang, Yifan Xu, Weijian Xu, Zhuowen Tu

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

speechocean762: An Open-Source Non-native English Speech Corpus For Pronunciation Assessment


Apr 03, 2021
Junbo Zhang, Zhiwen Zhang, Yongqing Wang, Zhiyong Yan, Qiong Song, Yukai Huang, Ke Li, Daniel Povey, Yujun Wang


  Access Paper or Ask Questions

On Evolving Attention Towards Domain Adaptation


Mar 25, 2021
Kekai Sheng, Ke Li, Xiawu Zheng, Jian Liang, Weiming Dong, Feiyue Huang, Rongrong Ji, Xing Sun

* Among the first to study arbitrary domain adaptation from the perspective of network architecture design 

  Access Paper or Ask Questions

An Improved Two-Archive Evolutionary Algorithm for Constrained Multi-Objective Optimization


Mar 10, 2021
Xinyu Shan, Ke Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Objective Reinforcement Learning based Multi-Microgrid System Optimisation Problem


Mar 10, 2021
Jiangjiao Xu, Ke Li, Mohammad Abusara


  Access Paper or Ask Questions

A Parallelizable Lattice Rescoring Strategy with Neural Language Models


Mar 08, 2021
Ke Li, Daniel Povey, Sanjeev Khudanpur

* To appear at ICASSP 2021. 5 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Bandits under Strategic Manipulations


Feb 25, 2021
Jing Dong, Ke Li, Shuai Li, Baoxiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

On The Consistency Training for Open-Set Semi-Supervised Learning


Jan 19, 2021
Huixiang Luo, Hao Cheng, Yuting Gao, Ke Li, Mengdan Zhang, Fanxu Meng, Xiaowei Guo, Feiyue Huang, Xing Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Image Super-Resolution with Spectral Mixup and Heterogeneous Datasets


Jan 19, 2021
Ke Li, Dengxin Dai, Ender Konukoglu, Luc Van Gool

* 16 pages, 13 tables, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions