Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jia Li

Exploring Driving-aware Salient Object Detection via Knowledge Transfer


May 18, 2021
Jinming Su, Changqun Xia, Jia Li

* Accepted by ICME 2021 (oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Epsilon Consistent Mixup: An Adaptive Consistency-Interpolation Tradeoff


Apr 19, 2021
Vincent Pisztora, Yanglan Ou, Xiaolei Huang, Francesca Chiaromonte, Jia Li


  Access Paper or Ask Questions

Structural Similarity of Boundary Conditions and an Efficient Local Search Algorithm for Goal Conflict Identification


Feb 23, 2021
Hongzhen Zhong, Hai Wan, Weilin Luo, Zhanhao Xiao, Jia Li, Biqing Fang


  Access Paper or Ask Questions

Mask-GVAE: Blind Denoising Graphs via Partition


Feb 08, 2021
Jia Li, Mengzhou Liu, Honglei Zhang, Pengyun Wang, Yong Wen, Lujia Pan, Hong Cheng

* 11 pages, 6 figures, 4 tables, In Proceedings of the Web Conference 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Autoencoders with Deconvolutional Networks


Dec 22, 2020
Jia Li, Tomas Yu, Da-Cheng Juan, Arjun Gopalan, Hong Cheng, Andrew Tomkins


  Access Paper or Ask Questions

Teaching deep learning causal effects improves predictive performance


Nov 11, 2020
Jia Li, Xiaowei Jia, Haoyu Yang, Vipin Kumar, Michael Steinbach, Gyorgy Simon

* 9 pages, 8 figures, in the process of SDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-aware Pre-training for Table Understanding with Tree-based Transformers


Nov 06, 2020
Zhiruo Wang, Haoyu Dong, Ran Jia, Jia Li, Zhiyi Fu, Shi Han, Dongmei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points


Oct 31, 2020
Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian

* ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

CoCo: Controllable Counterfactuals for Evaluating Dialogue State Trackers


Oct 24, 2020
Shiyang Li, Semih Yavuz, Kazuma Hashimoto, Jia Li, Tong Niu, Nazneen Rajani, Xifeng Yan, Yingbo Zhou, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Dirichlet Graph Variational Autoencoder


Oct 09, 2020
Jia Li, Tomasyu Yu Jiajin Li, Honglei Zhang, Kangfei Zhao, YU Rong, Hong Cheng

* Inproceedings of NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DanceIt: Music-inspired Dancing Video Synthesis


Sep 17, 2020
Xin Guo, Jia Li, Yifan Zhao

* 14 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intrinsic Relationship Reasoning for Small Object Detection


Sep 02, 2020
Kui Fu, Jia Li, Lin Ma, Kai Mu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Bi-path Metric for Few-shot Learning


Aug 10, 2020
Zeyuan Wang, Yifan Zhao, Jia Li, Yonghong Tian

* 9 pages, 4 figures. Accepted by ACM MultiMedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEKD: Self-Evolving Keypoint Detection and Description


Jun 09, 2020
Yafei Song, Ling Cai, Jia Li, Yonghong Tian, Mingyang Li


  Access Paper or Ask Questions

Is Depth Really Necessary for Salient Object Detection?


Jun 02, 2020
Jiawei Zhao, Yifan Zhao, Jia Li, Xiaowu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Cervical Dysplasia Classification With Learnable Graph Convolutional Network


Apr 01, 2020
Yanglan Ou, Yuan Xue, Ye Yuan, Tao Xu, Vincent Pisztora, Jia Li, Xiaolei Huang

* ISBI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adv-BERT: BERT is not robust on misspellings! Generating nature adversarial samples on BERT


Feb 27, 2020
Lichao Sun, Kazuma Hashimoto, Wenpeng Yin, Akari Asai, Jia Li, Philip Yu, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attack on Community Detection by Hiding Individuals


Jan 22, 2020
Jia Li, Honglei Zhang, Zhichao Han, Yu Rong, Hong Cheng, Junzhou Huang

* In Proceedings of The Web Conference 2020, April 20-24, 2020, Taipei, Taiwan. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Single Image Dehazing Using Ranking Convolutional Neural Network


Jan 15, 2020
Yafei Song, Jia Li, Xiaogang Wang, Xiaowu Chen


  Access Paper or Ask Questions

Salient Object Detection with Purificatory Mechanism and Structural Similarity Loss


Dec 18, 2019
Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia, Yonghong Tian

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Zooming into Face Forensics: A Pixel-level Analysis


Dec 12, 2019
Jia Li, Tong Shen, Wei Zhang, Hui Ren, Dan Zeng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Deep Variable-Block Chain with Adaptive Variable Selection


Dec 07, 2019
Lixiang Zhang, Lin Lin, Jia Li

* 24 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Simple Pose: Rethinking and Improving a Bottom-up Approach for Multi-Person Pose Estimation


Nov 24, 2019
Jia Li, Wen Su, Zengfu Wang

* Accepted by AAAI 2020 (the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence) 

  Access Paper or Ask Questions

Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning


Oct 05, 2019
Limeng Qiao, Yemin Shi, Jia Li, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Reciprocal Attention for Salient Object Detection by Cooperative Learning


Sep 18, 2019
Changqun Xia, Jia Li, Jinming Su, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Distortion-adaptive Salient Object Detection in 360$^\circ$ Omnidirectional Images


Sep 11, 2019
Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Learning Local Feature Descriptor with Motion Attribute for Vision-based Localization


Aug 07, 2019
Yafei Song, Di Zhu, Jia Li, Yonghong Tian, Mingyang Li

* This paper will be presented on IROS19 

  Access Paper or Ask Questions

Combining Reinforcement Learning and Configuration Checking for Maximum k-plex Problem


Jun 06, 2019
Peilin Chen, Hai Wan, Shaowei Cai, Weilin Luo, Jia Li


  Access Paper or Ask Questions

Private Deep Learning with Teacher Ensembles


Jun 05, 2019
Lichao Sun, Yingbo Zhou, Ji Wang, Jia Li, Richard Sochar, Philip S. Yu, Caiming Xiong


  Access Paper or Ask Questions