Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution

Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning

Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation

Aug 03, 2020
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang


  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking

Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition

Jul 15, 2020
Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

* 16 pages, 4 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Learning for Faster StyleGAN Embedding

Jul 03, 2020
Shanyan Guan, Ying Tai, Bingbing Ni, Feida Zhu, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition

Apr 01, 2020
Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector

Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Learning by Analogy: Reliable Supervision from Transformations for Unsupervised Optical Flow Estimation

Mar 29, 2020
Liang Liu, Jiangning Zhang, Ruifei He, Yong Liu, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution Distillation Loss: Generic Approach for Improving Face Recognition from Hard Samples

Feb 10, 2020
Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaoming Liu, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

FAN: Feature Adaptation Network for Surveillance Face Recognition and Normalization

Nov 26, 2019
Xi Yin, Ying Tai, Yuge Huang, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

TEINet: Towards an Efficient Architecture for Video Recognition

Nov 21, 2019
Zhaoyang Liu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Limin Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Tong Lu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator

Nov 11, 2019
Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted by AAAI 2020. Ranked No. 1 on ActivityNet Challenge 2019 on Temporal Action Proposals (http://activity-net.org/challenges/2019/evaluation.html

  Access Paper or Ask Questions

Anti-Confusing: Region-Aware Network for Human Pose Estimation

May 27, 2019
Xuan Cao, Yanhao Ge, Ying Tai, Wei Zhang, Jian Li, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Real-Time Face Anti-Spoofing via Light Reflection

Feb 27, 2019
Yao Liu, Ying Tai, Jilin Li, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Dongyang Li, Wenshuai Qi, Rongrong Ji

* Technical report that introduces our face anti-spoofing system: Aurora Guard. Simple demo video can be found at: https://drive.google.com/file/d/1wLXwGvy2zsh5xkDhRCPNzQXGUihZNq1g/view?usp=sharing 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Highly Accurate and Stable Face Alignment for High-Resolution Videos

Nov 01, 2018
Ying Tai, Yicong Liang, Xiaoming Liu, Lei Duan, Jilin Li, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yu Chen

* Accepted to AAAI 2019. 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DSFD: Dual Shot Face Detector

Oct 24, 2018
Jian Li, Yabiao Wang, Changan Wang, Ying Tai, Jianjun Qian, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Person Search via A Mask-Guided Two-Stream CNN Model

Jul 21, 2018
Di Chen, Shanshan Zhang, Wanli Ouyang, Jian Yang, Ying Tai

* accepted as poster to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

SESR: Single Image Super Resolution with Recursive Squeeze and Excitation Networks

Jan 31, 2018
Xi Cheng, Xiang Li, Ying Tai, Jian Yang

* Preprint version with 6 pages for ICPR18 

  Access Paper or Ask Questions

FSRNet: End-to-End Learning Face Super-Resolution with Facial Priors

Nov 29, 2017
Yu Chen, Ying Tai, Xiaoming Liu, Chunhua Shen, Jian Yang

* Chen and Tai contributed equally to this paper 

  Access Paper or Ask Questions

MemNet: A Persistent Memory Network for Image Restoration

Aug 07, 2017
Ying Tai, Jian Yang, Xiaoming Liu, Chunyan Xu

* Accepted by ICCV 2017 (Spotlight presentation) 

  Access Paper or Ask Questions