Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ying Tai

Rethinking Counting and Localization in Crowds:A Purely Point-Based Framework


Aug 07, 2021
Qingyu Song, Changan Wang, Zhengkai Jiang, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yang Wu

* To be appear in ICCV2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Uniformity in Heterogeneity:Diving Deep into Count Interval Partition for Crowd Counting


Aug 07, 2021
Changan Wang, Qingyu Song, Boshen Zhang, Yabiao Wang, Ying Tai, Xuyi Hu, Chengjie Wang, Jilin Li, Jiayi Ma, Yang Wu

* To be appear in ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Reweighting Domain Generalization for Face Presentation Attack Detection


Jun 30, 2021
Shubao Liu, Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Yuan Xie, Lizhuang Ma

* accepted on IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Personalize 3D Face from In-the-Wild Photo Collection


Jun 15, 2021
Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2021 Oral, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Image Inpainting with Learned Semantic Priors


Jun 14, 2021
Wendong Zhang, Junwei Zhu, Ying Tai, Yunbo Wang, Wenqing Chu, Bingbing Ni, Chengjie Wang, Xiaokang Yang

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SiamRCR: Reciprocal Classification and Regression for Visual Object Tracking


Jun 04, 2021
Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Yueyang Gu, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Weiyao Lin

* The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Analogous to Evolutionary Algorithm: Designing a Unified Sequence Model


May 31, 2021
Jiangning Zhang, Chao Xu, Jian Li, Wenzhou Chen, Yabiao Wang, Ying Tai, Shuo Chen, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Representation Learning for Mixture Domain Face Anti-Spoofing


May 06, 2021
Zhihong Chen, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Feiyue Huang, Xinyu Jin

* Accepted for publication in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-Granular Hypergraphs for Video-Based Person Re-Identification


Apr 30, 2021
Yichao Yan, Jie Qin1, Jiaxin Chen, Li Liu, Fan Zhu, Ying Tai, Ling Shao

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Comprehensive Motion Representation for Action Recognition


Mar 23, 2021
Mingyu Wu, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Junchi Yan, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* Accepted by AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution


Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning


Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation


Aug 03, 2020
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang


  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking


Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition


Jul 15, 2020
Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

* 16 pages, 4 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Learning for Faster StyleGAN Embedding


Jul 03, 2020
Shanyan Guan, Ying Tai, Bingbing Ni, Feida Zhu, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition


Apr 01, 2020
Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector


Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Learning by Analogy: Reliable Supervision from Transformations for Unsupervised Optical Flow Estimation


Mar 29, 2020
Liang Liu, Jiangning Zhang, Ruifei He, Yong Liu, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions