Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ying Tai

SiamRCR: Reciprocal Classification and Regression for Visual Object Tracking


Jun 04, 2021
Jinlong Peng, Zhengkai Jiang, Yueyang Gu, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Weiyao Lin

* The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Analogous to Evolutionary Algorithm: Designing a Unified Sequence Model


May 31, 2021
Jiangning Zhang, Chao Xu, Jian Li, Wenzhou Chen, Yabiao Wang, Ying Tai, Shuo Chen, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Representation Learning for Mixture Domain Face Anti-Spoofing


May 06, 2021
Zhihong Chen, Taiping Yao, Kekai Sheng, Shouhong Ding, Ying Tai, Jilin Li, Feiyue Huang, Xinyu Jin

* Accepted for publication in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-Granular Hypergraphs for Video-Based Person Re-Identification


Apr 30, 2021
Yichao Yan, Jie Qin1, Jiaxin Chen, Li Liu, Fan Zhu, Ying Tai, Ling Shao

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Salient Boundary Feature for Anchor-free Temporal Action Localization


Mar 24, 2021
Chuming Lin, Chengming Xu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Comprehensive Motion Representation for Action Recognition


Mar 23, 2021
Mingyu Wu, Boyuan Jiang, Donghao Luo, Junchi Yan, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* Accepted by AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution


Dec 18, 2020
Xiaozhong Ji, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Face Anti-Spoofing Via Disentangled Representation Learning


Aug 19, 2020
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Ying Tai, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Haichuan Song, Lizhuang Ma

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Semantic Data Augmentation for Human Pose Estimation


Aug 03, 2020
Yanrui Bin, Xuan Cao, Xinya Chen, Yanhao Ge, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Changxin Gao, Nong Sang


  Access Paper or Ask Questions

Chained-Tracker: Chaining Paired Attentive Regression Results for End-to-End Joint Multiple-Object Detection and Tracking


Jul 29, 2020
Jinlong Peng, Changan Wang, Fangbin Wan, Yang Wu, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yanwei Fu

* European Conference on Computer Vision 2020 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Distinct Representation Learning for Action Recognition


Jul 15, 2020
Junwu Weng, Donghao Luo, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xudong Jiang, Junsong Yuan

* 16 pages, 4 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Learning for Faster StyleGAN Embedding


Jul 03, 2020
Shanyan Guan, Ying Tai, Bingbing Ni, Feida Zhu, Feiyue Huang, Xiaokang Yang

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition


Apr 01, 2020
Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ASFD: Automatic and Scalable Face Detector


Mar 31, 2020
Bin Zhang, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Yili Xia, Wenjiang Pei, Rongrong Ji

* Ranked No.1 on WIDER Face (http://shuoyang1213.me/WIDERFACE/WiderFace_Results.html

  Access Paper or Ask Questions

Learning by Analogy: Reliable Supervision from Transformations for Unsupervised Optical Flow Estimation


Mar 29, 2020
Liang Liu, Jiangning Zhang, Ruifei He, Yong Liu, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distribution Distillation Loss: Generic Approach for Improving Face Recognition from Hard Samples


Feb 10, 2020
Yuge Huang, Pengcheng Shen, Ying Tai, Shaoxin Li, Xiaoming Liu, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

FAN: Feature Adaptation Network for Surveillance Face Recognition and Normalization


Nov 26, 2019
Xi Yin, Ying Tai, Yuge Huang, Xiaoming Liu


  Access Paper or Ask Questions

TEINet: Towards an Efficient Architecture for Video Recognition


Nov 21, 2019
Zhaoyang Liu, Donghao Luo, Yabiao Wang, Limin Wang, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Tong Lu

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning of Temporal Action Proposal via Dense Boundary Generator


Nov 11, 2019
Chuming Lin, Jian Li, Yabiao Wang, Ying Tai, Donghao Luo, Zhipeng Cui, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted by AAAI 2020. Ranked No. 1 on ActivityNet Challenge 2019 on Temporal Action Proposals (http://activity-net.org/challenges/2019/evaluation.html

  Access Paper or Ask Questions

Anti-Confusing: Region-Aware Network for Human Pose Estimation


May 27, 2019
Xuan Cao, Yanhao Ge, Ying Tai, Wei Zhang, Jian Li, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Real-Time Face Anti-Spoofing via Light Reflection


Feb 27, 2019
Yao Liu, Ying Tai, Jilin Li, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Dongyang Li, Wenshuai Qi, Rongrong Ji

* Technical report that introduces our face anti-spoofing system: Aurora Guard. Simple demo video can be found at: https://drive.google.com/file/d/1wLXwGvy2zsh5xkDhRCPNzQXGUihZNq1g/view?usp=sharing 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Highly Accurate and Stable Face Alignment for High-Resolution Videos


Nov 01, 2018
Ying Tai, Yicong Liang, Xiaoming Liu, Lei Duan, Jilin Li, Chengjie Wang, Feiyue Huang, Yu Chen

* Accepted to AAAI 2019. 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DSFD: Dual Shot Face Detector


Oct 24, 2018
Jian Li, Yabiao Wang, Changan Wang, Ying Tai, Jianjun Qian, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions