Alert button
Picture for Enhong Chen

Enhong Chen

Alert button

Seed Optimization with Frozen Generator for Superior Zero-shot Low-light Enhancement

Feb 15, 2024
Yuxuan Gu, Yi Jin, Ben Wang, Zhixiang Wei, Xiaoxiao Ma, Pengyang Ling, Haoxuan Wang, Huaian Chen, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Understanding the planning of LLM agents: A survey

Feb 05, 2024
Xu Huang, Weiwen Liu, Xiaolong Chen, Xingmei Wang, Hao Wang, Defu Lian, Yasheng Wang, Ruiming Tang, Enhong Chen

Viaarxiv icon

CRUD-RAG: A Comprehensive Chinese Benchmark for Retrieval-Augmented Generation of Large Language Models

Jan 30, 2024
Yuanjie Lyu, Zhiyu Li, Simin Niu, Feiyu Xiong, Bo Tang, Wenjin Wang, Hao Wu, Huanyong Liu, Tong Xu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Masked Pre-trained Model Enables Universal Zero-shot Denoiser

Jan 26, 2024
Xiaoxiao Ma, Zhixiang Wei, Yi Jin, Pengyang Ling, Tianle Liu, Ben Wang, Junkang Dai, Huaian Chen, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Securing Recommender System via Cooperative Training

Jan 23, 2024
Qingyang Wang, Chenwang Wu, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Communication-Efficient Personalized Federated Learning for Speech-to-Text Tasks

Jan 18, 2024
Yichao Du, Zhirui Zhang, Linan Yue, Xu Huang, Yuqing Zhang, Tong Xu, Linli Xu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Unlocking the Potential of Large Language Models for Explainable Recommendations

Jan 03, 2024
Yucong Luo, Mingyue Cheng, Hao Zhang, Junyu Lu, Qi Liu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Group Multi-View Transformer for 3D Shape Analysis with Spatial Encoding

Dec 30, 2023
Lixiang Xu, Qingzhe Cui, Richang Hong, Wei Xu, Enhong Chen, Xin Yuan, Chenglong Li, Yuanyan Tang

Viaarxiv icon

Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey

Dec 29, 2023
Derong Xu, Wei Chen, Wenjun Peng, Chao Zhang, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Xian Wu, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Model Stealing Attack against Graph Classification with Authenticity, Uncertainty and Diversity

Dec 26, 2023
Zhihao Zhu, Chenwang Wu, Rui Fan, Yi Yang, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon