Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Shi

Causal Incremental Graph Convolution for Recommender System Retraining


Aug 16, 2021
Sihao Ding, Fuli Feng, Xiangnan He, Yong Liao, Jun Shi, Yongdong Zhang

* submitted to TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

Incremental Learning for Personalized Recommender Systems


Aug 13, 2021
Yunbo Ouyang, Jun Shi, Haichao Wei, Huiji Gao


  Access Paper or Ask Questions

Logit Attenuating Weight Normalization


Aug 12, 2021
Aman Gupta, Rohan Ramanath, Jun Shi, Anika Ramachandran, Sirou Zhou, Mingzhou Zhou, S. Sathiya Keerthi

* 23 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Task-driven Semantic Coding via Reinforcement Learning


Jun 07, 2021
Xin Li, Jun Shi, Zhibo Chen

* 13 pages, accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Attention Residual Network for Automatic Diagnosis of COVID-19


May 14, 2021
Jun Shi, Huite Yi, Xiaoyu Hao, Hong An, Wei Wei


  Access Paper or Ask Questions

Histopathology WSI Encoding based on GCNs for Scalable and Efficient Retrieval of Diagnostically Relevant Regions


Apr 16, 2021
Yushan Zheng, Zhiguo Jiang, Haopeng Zhang, Fengying Xie, Jun Shi, Chenghai Xue


  Access Paper or Ask Questions

SRA-LSTM: Social Relationship Attention LSTM for Human Trajectory Prediction


Mar 31, 2021
Yusheng Peng, Gaofeng Zhang, Jun Shi, Benzhu Xu, Liping Zheng

* Submitted to Neural Computing and Applications 

  Access Paper or Ask Questions

Task-driven Self-supervised Bi-channel Networks Learning for Diagnosis of Breast Cancers with Mammography


Jan 15, 2021
Ronglin Gong, Zhiyang Lu, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected Ψ-Net


Oct 14, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Zheng Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected ψ-Net


Oct 12, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Balance Scene Learning Mechanism for Offshore and Inshore Ship Detection in SAR Images


Jul 21, 2020
Tianwen Zhang, Xiaoling Zhang, Jun Shi, Shunjun Wei, Jianguo Wang, Jianwei Li, Hao Su, Yue Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation and Diagnosis for COVID-19


Apr 07, 2020
Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen

* Added journal submission info 

  Access Paper or Ask Questions

SASL: Saliency-Adaptive Sparsity Learning for Neural Network Acceleration


Mar 12, 2020
Jun Shi, Jianfeng Xu, Kazuyuki Tasaka, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforced Bit Allocation under Task-Driven Semantic Distortion Metrics


Oct 16, 2019
Jun Shi, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Adaptive Weighted Learning Network


Apr 04, 2019
Chaofeng Wang, Zheng Li, Jun Shi

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Run challenge solutions: Adapting reinforcement learning methods for neuromusculoskeletal environments


Apr 02, 2018
Łukasz Kidziński, Sharada Prasanna Mohanty, Carmichael Ong, Zhewei Huang, Shuchang Zhou, Anton Pechenko, Adam Stelmaszczyk, Piotr Jarosik, Mikhail Pavlov, Sergey Kolesnikov, Sergey Plis, Zhibo Chen, Zhizheng Zhang, Jiale Chen, Jun Shi, Zhuobin Zheng, Chun Yuan, Zhihui Lin, Henryk Michalewski, Piotr Miłoś, Błażej Osiński, Andrew Melnik, Malte Schilling, Helge Ritter, Sean Carroll, Jennifer Hicks, Sergey Levine, Marcel Salathé, Scott Delp

* 27 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions