Alert button
Picture for Defu Lian

Defu Lian

Alert button

Aligning Language Models for Versatile Text-based Item Retrieval

Feb 29, 2024
Yuxuan Lei, Jianxun Lian, Jing Yao, Mingqi Wu, Defu Lian, Xing Xie

Viaarxiv icon

Federated Contextual Cascading Bandits with Asynchronous Communication and Heterogeneous Users

Feb 26, 2024
Hantao Yang, Xutong Liu, Zhiyong Wang, Hong Xie, John C. S. Lui, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Understanding and Patching Compositional Reasoning in LLMs

Feb 22, 2024
Zhaoyi Li, Gangwei Jiang, Hong Xie, Linqi Song, Defu Lian, Ying Wei

Viaarxiv icon

BGE M3-Embedding: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation

Feb 10, 2024
Jianlv Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, Zheng Liu

Viaarxiv icon

Understanding the planning of LLM agents: A survey

Feb 05, 2024
Xu Huang, Weiwen Liu, Xiaolong Chen, Xingmei Wang, Hao Wang, Defu Lian, Yasheng Wang, Ruiming Tang, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Securing Recommender System via Cooperative Training

Jan 23, 2024
Qingyang Wang, Chenwang Wu, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Model Stealing Attack against Graph Classification with Authenticity, Uncertainty and Diversity

Dec 26, 2023
Zhihao Zhu, Chenwang Wu, Rui Fan, Yi Yang, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Model Stealing Attack against Recommender System

Dec 26, 2023
Zhihao Zhu, Rui Fan, Chenwang Wu, Yi Yang, Defu Lian, Enhong Chen

Figure 1 for Model Stealing Attack against Recommender System
Figure 2 for Model Stealing Attack against Recommender System
Figure 3 for Model Stealing Attack against Recommender System
Figure 4 for Model Stealing Attack against Recommender System
Viaarxiv icon