Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Coarse-to-Fine Vision-Language Pre-training with Fusion in the Backbone


Jun 15, 2022
Zi-Yi Dou, Aishwarya Kamath, Zhe Gan, Pengchuan Zhang, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zicheng Liu, Ce Liu, Yann LeCun, Nanyun Peng, Jianfeng Gao, Lijuan Wang

* Project Website: https://ashkamath.github.io/FIBER_page 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LAVENDER: Unifying Video-Language Understanding as Masked Language Modeling


Jun 14, 2022
Linjie Li, Zhe Gan, Kevin Lin, Chung-Ching Lin, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Visual Clues: Bridging Vision and Language Foundations for Image Paragraph Captioning


Jun 03, 2022
Yujia Xie, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Lu Yuan, Nguyen Bach, Ce Liu, Michael Zeng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GIT: A Generative Image-to-text Transformer for Vision and Language


May 31, 2022
Jianfeng Wang, Zhengyuan Yang, Xiaowei Hu, Linjie Li, Kevin Lin, Zhe Gan, Zicheng Liu, Ce Liu, Lijuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge


Apr 20, 2022
Sheng Shen, Chunyuan Li, Xiaowei Hu, Yujia Xie, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Anna Rohrbach, Zhe Gan, Lijuan Wang, Lu Yuan, Ce Liu, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Jianfeng Gao

* Preprint. The first three authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space


Apr 07, 2022
Jianwei Yang, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Bin Xiao, Ce Liu, Lu Yuan, Jianfeng Gao

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MaskGIT: Masked Generative Image Transformer


Feb 08, 2022
Huiwen Chang, Han Zhang, Lu Jiang, Ce Liu, William T. Freeman


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pyramid Adversarial Training Improves ViT Performance


Nov 30, 2021
Charles Herrmann, Kyle Sargent, Lu Jiang, Ramin Zabih, Huiwen Chang, Ce Liu, Dilip Krishnan, Deqing Sun

* 32 pages, including references & supplementary material 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Florence: A New Foundation Model for Computer Vision


Nov 22, 2021
Lu Yuan, Dongdong Chen, Yi-Ling Chen, Noel Codella, Xiyang Dai, Jianfeng Gao, Houdong Hu, Xuedong Huang, Boxin Li, Chunyuan Li, Ce Liu, Mengchen Liu, Zicheng Liu, Yumao Lu, Yu Shi, Lijuan Wang, Jianfeng Wang, Bin Xiao, Zhen Xiao, Jianwei Yang, Michael Zeng, Luowei Zhou, Pengchuan Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural-PIL: Neural Pre-Integrated Lighting for Reflectance Decomposition


Oct 27, 2021
Mark Boss, Varun Jampani, Raphael Braun, Ce Liu, Jonathan T. Barron, Hendrik P. A. Lensch

* Project page: https://markboss.me/publication/2021-neural-pil/ Video: https://youtu.be/AsdAR5u3vQ8 - Accepted at NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>