Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hui Xiong

Hui Xiong

Rutgers University

Structure-aware Interactive Graph Neural Networks for the Prediction of Protein-Ligand Binding Affinity


Jul 21, 2021
Shuangli Li, Jingbo Zhou, Tong Xu, Liang Huang, Fan Wang, Haoyi Xiong, Weili Huang, Dejing Dou, Hui Xiong

* 11 pages, 8 figures, Accepted by KDD 2021 (Research Track) 

  Access Paper or Ask Questions

MugRep: A Multi-Task Hierarchical Graph Representation Learning Framework for Real Estate Appraisal


Jul 12, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Lijun Zha, Hengshu Zhu, Ji Liu, Dejing Dou, Hui Xiong

* 11 pages, SIGKDD-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Subdomain Adaptation Network for Image Classification


Jun 17, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang, Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, Qing He

* published on TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning


Jun 14, 2021
Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Shan Xue, Jian Yang, Quan Z. Sheng, Hui Xiong

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Graph Representation Learning with Relation Awareness


May 24, 2021
Le Yu, Leilei Sun, Bowen Du, Chuanren Liu, Weifeng Lv, Hui Xiong

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graphfool: Targeted Label Adversarial Attack on Graph Embedding


Feb 24, 2021
Jinyin Chen, Xiang Lin, Dunjie Zhang, Wenrong Jiang, Guohan Huang, Hui Xiong, Yun Xiang

* 9 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning


Feb 15, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Fan Wang, Tong Xu, Haoran Xin, Dejing Dou, Hui Xiong

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Out-of-Town Recommendation with Travel Intention Modeling


Feb 06, 2021
Haoran Xin, Xinjiang Lu, Tong Xu, Hao Liu, Jingjing Gu, Dejing Dou, Hui Xiong

* Accepted by AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

CoordiQ : Coordinated Q-learning for Electric Vehicle Charging Recommendation


Jan 28, 2021
Carter Blum, Hao Liu, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Object Recommendation with Hints: When Spatial Granularity Matters


Jan 08, 2021
Hui Luo, Jingbo Zhou, Zhifeng Bao, Shuangli Li, J. Shane Culpepper, Haochao Ying, Hao Liu, Hui Xiong

* SIGIR Conference (2020) 781-790 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Air Quality and Weather Prediction Based on Multi-Adversarial Spatiotemporal Networks


Jan 05, 2021
Jindong Han, Hao Liu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Dejing Dou

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Micro/Macro Level Convolution for Heterogeneous Graph Learning


Dec 29, 2020
Le Yu, Leilei Sun, Bowen Du, Chuanren Liu, Weifeng Lv, Hui Xiong

* 14 pages,8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distance-aware Molecule Graph Attention Network for Drug-Target Binding Affinity Prediction


Dec 17, 2020
Jingbo Zhou, Shuangli Li, Liang Huang, Haoyi Xiong, Fan Wang, Tong Xu, Hui Xiong, Dejing Dou


  Access Paper or Ask Questions

Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting


Dec 17, 2020
Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, Wancai Zhang

* 7 pages (main), 5 pages (appendix) and to be appeared in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Coupled Layer-wise Graph Convolution for Transportation Demand Prediction


Dec 15, 2020
Junchen Ye, Leilei Sun, Bowen Du, Yanjie Fu, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

T$^2$-Net: A Semi-supervised Deep Model for Turbulence Forecasting


Oct 26, 2020
Denghui Zhang, Yanchi Liu, Wei Cheng, Bo Zong, Jingchao Ni, Zhengzhang Chen, Haifeng Chen, Hui Xiong

* Accepted by ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Reinforcement Learning for Feature Selection with Decision Tree in the Loop


Oct 02, 2020
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Yong Ge, Hui Xiong, Yanjie Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.12001 

  Access Paper or Ask Questions

Job2Vec: Job Title Benchmarking with Collective Multi-View Representation Learning


Sep 16, 2020
Denghui Zhang, Junming Liu, Hengshu Zhu, Yanchi Liu, Lichen Wang, Pengyang Wang, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

E-BERT: A Phrase and Product Knowledge Enhanced Language Model for E-commerce


Sep 10, 2020
Denghui Zhang, Zixuan Yuan, Yanchi Liu, Zuohui Fu, Fuzhen Zhuang, Pengyang Wang, Haifeng Chen, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Exploration for User Interface Modules of Mobile App with Collective Learning


Aug 31, 2020
Jingbo Zhou, Zhenwei Tang, Min Zhao, Xiang Ge, Fuzhen Zhuang, Meng Zhou, Liming Zou, Chenglei Yang, Hui Xiong

* 10 pages, accepted as a full paper in KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Adaptive Embedding Considering Incremental Class


Aug 31, 2020
Yang Yang, Zhen-Qiang Sun, HengShu Zhu, Yanjie Fu, Hui Xiong, Jian Yang

* 15 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

S2OSC: A Holistic Semi-Supervised Approach for Open Set Classification


Aug 11, 2020
Yang Yang, Zhen-Qiang Sun, Hui Xiong, Jian Yang

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Polestar: An Intelligent, Efficient and National-Wide Public Transportation Routing Engine


Jul 11, 2020
Hao Liu, Ying Li, Yanjie Fu, Huaibo Mei, Jingbo Zhou, Xu Ma, Hui Xiong

* KDD 2020 applied data science track 

  Access Paper or Ask Questions

Predicting Temporal Sets with Deep Neural Networks


Jul 08, 2020
Le Yu, Leilei Sun, Bowen Du, Chuanren Liu, Hui Xiong, Weifeng Lv

* 9 pages, 6 figures, Proceedings of the 26th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '2020) 

  Access Paper or Ask Questions