Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Improving Person Re-identification with Iterative Impression Aggregation

Sep 21, 2020
Dengpan Fu, Bo Xin, Jingdong Wang, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Gang Hua, Houqiang Li

* Accepted by Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Informative Dropout for Robust Representation Learning: A Shape-bias Perspective

Aug 10, 2020
Baifeng Shi, Dinghuai Zhang, Qi Dai, Zhanxing Zhu, Yadong Mu, Jingdong Wang

* Accepted to ICML2020. Code is available at https://github.com/bfshi/InfoDrop 

  Access Paper or Ask Questions

Point-Set Anchors for Object Detection, Instance Segmentation and Pose Estimation

Jul 14, 2020
Fangyun Wei, Xiao Sun, Hongyang Li, Jingdong Wang, Stephen Lin

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distillation Guided Residual Learning for Binary Convolutional Neural Networks

Jul 10, 2020
Jianming Ye, Shiliang Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

SegFix: Model-Agnostic Boundary Refinement for Segmentation

Jul 09, 2020
Yuhui Yuan, Jingyi Xie, Xilin Chen, Jingdong Wang

* ECCV 2020. Project Page: https://github.com/openseg-group/openseg.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-Up Human Pose Estimation by Ranking Heatmap-Guided Adaptive Keypoint Estimates

Jun 28, 2020
Ke Sun, Zigang Geng, Depu Meng, Bin Xiao, Dong Liu, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Action Localization by Generative Attention Modeling

Mar 30, 2020
Baifeng Shi, Qi Dai, Yadong Mu, Jingdong Wang

* CVPR2020. Code is available at https://github.com/bfshi/DGAM-Weakly-Supervised-Action-Localization 

  Access Paper or Ask Questions

Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution

Mar 16, 2020
Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Semantic Video Segmentation with Per-frame Inference

Feb 26, 2020
Yifan Liu, Chunhua Shen, Changqian Yu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation

Sep 24, 2019
Yuhui Yuan, Xilin Chen, Jingdong Wang

* Project Page: https://github.com/openseg-group/openseg.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation

Sep 03, 2019
Haibo Qiu, Chunyu Wang, Jingdong Wang, Naiyan Wang, Wenjun Zeng

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation

Aug 27, 2019
Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Global-Local Temporal Representations For Video Person Re-Identification

Aug 27, 2019
Jianing Li, Jingdong Wang, Qi Tian, Wen Gao, Shiliang Zhang

* ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition

Aug 20, 2019
Jingdong Wang, Ke Sun, Tianheng Cheng, Borui Jiang, Chaorui Deng, Yang Zhao, Dong Liu, Yadong Mu, Mingkui Tan, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Xiao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.04514 

  Access Paper or Ask Questions

Interlaced Sparse Self-Attention for Semantic Segmentation

Jul 30, 2019
Lang Huang, Yuhui Yuan, Jianyuan Guo, Chao Zhang, Xilin Chen, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Group Re-Identification with Multi-grained Matching and Integration

May 26, 2019
Weiyao Lin, Yuxi Li, Hao Xiao, John See, Junni Zou, Hongkai Xiong, Jingdong Wang, Tao Mei

* 14 pages, 10 figures, to appear in IEEE transaction on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Intra-modality Discrepancy: A Comprehensive Survey of Heterogeneous Person Re-identification

May 24, 2019
Zheng Wang, Zhixiang Wang, Yang Wu, Jingdong Wang, Shin'ichi Satoh


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Representations for Labeling Pixels and Regions

Apr 09, 2019
Ke Sun, Yang Zhao, Borui Jiang, Tianheng Cheng, Bin Xiao, Dong Liu, Yadong Mu, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Structured Knowledge Distillation for Semantic Segmentation

Mar 12, 2019
Yifan Liu, Ke Chen, Chris Liu, Zengchang Qin, Zhenbo Luo, Jingdong Wang

* 10 pagers cvpr2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation

Feb 25, 2019
Ke Sun, Bin Xiao, Dong Liu, Jingdong Wang

* accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Quantization for Cross-Modal Similarity Search

Feb 02, 2019
Ting Zhang, Jingdong Wang

* CVPR 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Supervised Quantization for Similarity Search

Feb 02, 2019
Xiaojuan Wang, Ting Zhang, Guo-Jun Q, Jinhui Tang, Jingdong Wang

* CVPR 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Triplet Quantization

Feb 01, 2019
Bin Liu, Yue Cao, Mingsheng Long, Jianmin Wang, Jingdong Wang

* Accepted by ACM Multimedia 2018 as oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Dense Event Captioning in Videos

Dec 10, 2018
Xuguang Duan, Wenbing Huang, Chuang Gan, Jingdong Wang, Wenwu Zhu, Junzhou Huang

* NeurIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

LVreID: Person Re-Identification with Long Sequence Videos

Oct 29, 2018
Jianing Li, Shiliang Zhang, Jingdong Wang, Wen Gao, Qi Tian

* There is experimental error in secction 5.7 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Deep Neural Networks with Spatial Bottleneck Modules

Sep 07, 2018
Junran Peng, Lingxi Xie, Zhaoxiang Zhang, Tieniu Tan, Jingdong Wang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions