Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingdong Wang

Realistic Image Synthesis with Configurable 3D Scene Layouts


Aug 24, 2021
Jaebong Jeong, Janghun Jo, Jingdong Wang, Sunghyun Cho, Jaesik Park

* paper: 9 pages, supplementary materials: 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Conditional DETR for Fast Training Convergence


Aug 19, 2021
Depu Meng, Xiaokang Chen, Zejia Fan, Gang Zeng, Houqiang Li, Yuhui Yuan, Lei Sun, Jingdong Wang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Content-Aware Convolutional Neural Networks


Jul 23, 2021
Yong Guo, Yaofo Chen, Mingkui Tan, Kui Jia, Jian Chen, Jingdong Wang

* Accepted by Neural Networks 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Attention Consistency for Video-Audio Unsupervised Learning


Jun 13, 2021
Shaobo Min, Qi Dai, Hongtao Xie, Chuang Gan, Yongdong Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Demystifying Local Vision Transformer: Sparse Connectivity, Weight Sharing, and Dynamic Weight


Jun 08, 2021
Qi Han, Zejia Fan, Qi Dai, Lei Sun, Ming-Ming Cheng, Jiaying Liu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Semantic Segmentation with Cross Pseudo Supervision


Jun 04, 2021
Xiaokang Chen, Yuhui Yuan, Gang Zeng, Jingdong Wang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network


Apr 13, 2021
Changqian Yu, Bin Xiao, Changxin Gao, Lu Yuan, Lei Zhang, Nong Sang, Jingdong Wang

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-Up Human Pose Estimation Via Disentangled Keypoint Regression


Apr 06, 2021
Zigang Geng, Ke Sun, Bin Xiao, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang

* Accepted by CVPR2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.15480 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Versatile Neural Architectures by Propagating Network Codes


Mar 24, 2021
Mingyu Ding, Yuqi Huo, Haoyu Lu, Linjie Yang, Zhe Wang, Zhiwu Lu, Jingdong Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Transferability through Enhanced Momentum


Mar 19, 2021
Xiaosen Wang, Jiadong Lin, Han Hu, Jingdong Wang, Kun He

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Admix: Enhancing the Transferability of Adversarial Attacks


Jan 31, 2021
Xiaosen Wang, Xuanran He, Jingdong Wang, Kun He

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Person Re-identification with Iterative Impression Aggregation


Sep 21, 2020
Dengpan Fu, Bo Xin, Jingdong Wang, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Gang Hua, Houqiang Li

* Accepted by Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Informative Dropout for Robust Representation Learning: A Shape-bias Perspective


Aug 10, 2020
Baifeng Shi, Dinghuai Zhang, Qi Dai, Zhanxing Zhu, Yadong Mu, Jingdong Wang

* Accepted to ICML2020. Code is available at https://github.com/bfshi/InfoDrop 

  Access Paper or Ask Questions

Point-Set Anchors for Object Detection, Instance Segmentation and Pose Estimation


Jul 14, 2020
Fangyun Wei, Xiao Sun, Hongyang Li, Jingdong Wang, Stephen Lin

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Distillation Guided Residual Learning for Binary Convolutional Neural Networks


Jul 10, 2020
Jianming Ye, Shiliang Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

SegFix: Model-Agnostic Boundary Refinement for Segmentation


Jul 09, 2020
Yuhui Yuan, Jingyi Xie, Xilin Chen, Jingdong Wang

* ECCV 2020. Project Page: https://github.com/openseg-group/openseg.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-Up Human Pose Estimation by Ranking Heatmap-Guided Adaptive Keypoint Estimates


Jun 28, 2020
Ke Sun, Zigang Geng, Depu Meng, Bin Xiao, Dong Liu, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Action Localization by Generative Attention Modeling


Mar 30, 2020
Baifeng Shi, Qi Dai, Yadong Mu, Jingdong Wang

* CVPR2020. Code is available at https://github.com/bfshi/DGAM-Weakly-Supervised-Action-Localization 

  Access Paper or Ask Questions

Closed-loop Matters: Dual Regression Networks for Single Image Super-Resolution


Mar 16, 2020
Yong Guo, Jian Chen, Jingdong Wang, Qi Chen, Jiezhang Cao, Zeshuai Deng, Yanwu Xu, Mingkui Tan

* This paper is accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Semantic Video Segmentation with Per-frame Inference


Feb 26, 2020
Yifan Liu, Chunhua Shen, Changqian Yu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Object-Contextual Representations for Semantic Segmentation


Sep 24, 2019
Yuhui Yuan, Xilin Chen, Jingdong Wang

* Project Page: https://github.com/openseg-group/openseg.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Cross View Fusion for 3D Human Pose Estimation


Sep 03, 2019
Haibo Qiu, Chunyu Wang, Jingdong Wang, Naiyan Wang, Wenjun Zeng

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation


Aug 27, 2019
Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Global-Local Temporal Representations For Video Person Re-Identification


Aug 27, 2019
Jianing Li, Jingdong Wang, Qi Tian, Wen Gao, Shiliang Zhang

* ICCV2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition


Aug 20, 2019
Jingdong Wang, Ke Sun, Tianheng Cheng, Borui Jiang, Chaorui Deng, Yang Zhao, Dong Liu, Yadong Mu, Mingkui Tan, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Xiao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.04514 

  Access Paper or Ask Questions