Alert button
Picture for Xian Liu

Xian Liu

Alert button

E$^{2}$GAN: Efficient Training of Efficient GANs for Image-to-Image Translation

Jan 11, 2024
Yifan Gong, Zheng Zhan, Qing Jin, Yanyu Li, Yerlan Idelbayev, Xian Liu, Andrey Zharkov, Kfir Aberman, Sergey Tulyakov, Yanzhi Wang, Jian Ren

Viaarxiv icon

HumanGaussian: Text-Driven 3D Human Generation with Gaussian Splatting

Nov 28, 2023
Xian Liu, Xiaohang Zhan, Jiaxiang Tang, Ying Shan, Gang Zeng, Dahua Lin, Xihui Liu, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion

Oct 12, 2023
Xian Liu, Jian Ren, Aliaksandr Siarohin, Ivan Skorokhodov, Yanyu Li, Dahua Lin, Xihui Liu, Ziwei Liu, Sergey Tulyakov

Figure 1 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 2 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 3 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Figure 4 for HyperHuman: Hyper-Realistic Human Generation with Latent Structural Diffusion
Viaarxiv icon

Semantics Meets Temporal Correspondence: Self-supervised Object-centric Learning in Videos

Aug 19, 2023
Rui Qian, Shuangrui Ding, Xian Liu, Dahua Lin

Figure 1 for Semantics Meets Temporal Correspondence: Self-supervised Object-centric Learning in Videos
Figure 2 for Semantics Meets Temporal Correspondence: Self-supervised Object-centric Learning in Videos
Figure 3 for Semantics Meets Temporal Correspondence: Self-supervised Object-centric Learning in Videos
Figure 4 for Semantics Meets Temporal Correspondence: Self-supervised Object-centric Learning in Videos
Viaarxiv icon

Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis

Jul 19, 2023
Lingting Zhu, Zeyue Xue, Zhenchao Jin, Xian Liu, Jingzhen He, Ziwei Liu, Lequan Yu

Figure 1 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 2 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 3 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Figure 4 for Make-A-Volume: Leveraging Latent Diffusion Models for Cross-Modality 3D Brain MRI Synthesis
Viaarxiv icon

MonoHuman: Animatable Human Neural Field from Monocular Video

Apr 04, 2023
Zhengming Yu, Wei Cheng, Xian Liu, Wayne Wu, Kwan-Yee Lin

Figure 1 for MonoHuman: Animatable Human Neural Field from Monocular Video
Figure 2 for MonoHuman: Animatable Human Neural Field from Monocular Video
Figure 3 for MonoHuman: Animatable Human Neural Field from Monocular Video
Figure 4 for MonoHuman: Animatable Human Neural Field from Monocular Video
Viaarxiv icon

Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation

Mar 18, 2023
Lingting Zhu, Xian Liu, Xuanyu Liu, Rui Qian, Ziwei Liu, Lequan Yu

Figure 1 for Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation
Figure 2 for Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation
Figure 3 for Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation
Figure 4 for Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation
Viaarxiv icon

Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data

Feb 23, 2023
Yuzheng Wang, Zuhao Ge, Zhaoyu Chen, Xian Liu, Chuangjia Ma, Yunquan Sun, Lizhe Qi

Figure 1 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 2 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 3 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Figure 4 for Explicit and Implicit Knowledge Distillation via Unlabeled Data
Viaarxiv icon

Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation

Dec 05, 2022
Xian Liu, Qianyi Wu, Hang Zhou, Yuanqi Du, Wayne Wu, Dahua Lin, Ziwei Liu

Figure 1 for Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Figure 2 for Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Figure 3 for Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Figure 4 for Audio-Driven Co-Speech Gesture Video Generation
Viaarxiv icon