Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bin Xiao

Color-related Local Binary Pattern: A Learned Local Descriptor for Color Image Recognition


Dec 11, 2020
Bin Xiao, Tao Geng, Xiuli Bi, Weisheng Li


  Access Paper or Ask Questions

D-Unet: A Dual-encoder U-Net for Image Splicing Forgery Detection and Localization


Dec 03, 2020
Xiuli Bi, Yanbin Liu, Bin Xiao, Weisheng Li, Chi-Man Pun, Guoyin Wang, Xinbo Gao

* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Proxy Network for Few Shot Learning


Sep 09, 2020
Bin Xiao, Chien-Liang Liu, Wen-Hoar Hsaio


  Access Paper or Ask Questions

Bottom-Up Human Pose Estimation by Ranking Heatmap-Guided Adaptive Keypoint Estimates


Jun 28, 2020
Ke Sun, Zigang Geng, Depu Meng, Bin Xiao, Dong Liu, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Bottom-up Higher-Resolution Networks for Multi-Person Pose Estimation


Aug 27, 2019
Bowen Cheng, Bin Xiao, Jingdong Wang, Honghui Shi, Thomas S. Huang, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition


Aug 20, 2019
Jingdong Wang, Ke Sun, Tianheng Cheng, Borui Jiang, Chaorui Deng, Yang Zhao, Dong Liu, Yadong Mu, Mingkui Tan, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Xiao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.04514 

  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Representations for Labeling Pixels and Regions


Apr 09, 2019
Ke Sun, Yang Zhao, Borui Jiang, Tianheng Cheng, Bin Xiao, Dong Liu, Yadong Mu, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation


Feb 25, 2019
Ke Sun, Bin Xiao, Dong Liu, Jingdong Wang

* accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Integral Human Pose Regression


Sep 18, 2018
Xiao Sun, Bin Xiao, Fangyin Wei, Shuang Liang, Yichen Wei


  Access Paper or Ask Questions

Simple Baselines for Human Pose Estimation and Tracking


Aug 21, 2018
Bin Xiao, Haiping Wu, Yichen Wei

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Interleaved Group Convolutions for Deep Neural Networks


Jul 18, 2017
Ting Zhang, Guo-Jun Qi, Bin Xiao, Jingdong Wang

* To appear in ICCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions