Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lu Yuan

Efficient Self-supervised Vision Transformers for Representation Learning


Jun 17, 2021
Chunyuan Li, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Mei Gao, Bin Xiao, Xiyang Dai, Lu Yuan, Jianfeng Gao

* 24 pages, 12 figures, file size 13.6MB 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads with Attentions


Jun 15, 2021
Xiyang Dai, Yinpeng Chen, Bin Xiao, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Lei Zhang

* CVPR 2021 camera ready with extensions 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing Sparsity in Vision Transformers: An End-to-End Exploration


Jun 09, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Lu Yuan, Lei Zhang, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Chasing Sparsity in Vision Transformers:An End-to-End Exploration


Jun 08, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Lu Yuan, Lei Zhang, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Simple Baseline for StyleGAN Inversion


Apr 15, 2021
Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Weiming Zhang, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network


Apr 13, 2021
Changqian Yu, Bin Xiao, Changxin Gao, Lu Yuan, Lei Zhang, Nong Sang, Jingdong Wang

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CvT: Introducing Convolutions to Vision Transformers


Mar 29, 2021
Haiping Wu, Bin Xiao, Noel Codella, Mengchen Liu, Xiyang Dai, Lu Yuan, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Vision Longformer: A New Vision Transformer for High-Resolution Image Encoding


Mar 29, 2021
Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Jianwei Yang, Bin Xiao, Lu Yuan, Lei Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Transfer for Multi-Source Domain Adaptation


Mar 19, 2021
Yunsheng Li, Lu Yuan, Yinpeng Chen, Pei Wang, Nuno Vasconcelos

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Dynamic Convolution via Matrix Decomposition


Mar 15, 2021
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Dongdong Chen, Ye Yu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Mei Chen, Nuno Vasconcelos

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weak NAS Predictors Are All You Need


Feb 21, 2021
Junru Wu, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Mengchen Liu, Ye Yu, Zhangyang Wang, Zicheng Liu, Mei Chen, Lu Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Are Fewer Labels Possible for Few-shot Learning?


Dec 10, 2020
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Image Synthesis via Efficient Class-Adaptive Normalization


Dec 08, 2020
Zhentao Tan, Dongdong Chen, Qi Chu, Menglei Chai, Jing Liao, Mingming He, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.02867 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pre-training for Person Re-identification


Dec 07, 2020
Dengpan Fu, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Hao Yang, Lu Yuan, Lei Zhang, Houqiang Li, Dong Chen

* 12 pages including supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

MicroNet: Towards Image Recognition with Extremely Low FLOPs


Nov 24, 2020
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Lei Zhang, Nuno Vasconcelos


  Access Paper or Ask Questions

MichiGAN: Multi-Input-Conditioned Hair Image Generation for Portrait Editing


Oct 30, 2020
Zhentao Tan, Menglei Chai, Dongdong Chen, Jing Liao, Qi Chu, Lu Yuan, Sergey Tulyakov, Nenghai Yu

* Siggraph 2020, code is available at https://github.com/tzt101/MichiGAN 

  Access Paper or Ask Questions

GreedyFool: Distortion-Aware Sparse Adversarial Attack


Oct 26, 2020
Xiaoyi Dong, Dongdong Chen, Jianmin Bao, Chuan Qin, Lu Yuan, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Dong Chen

* To appear in NeurIPS 2020, code: https://github.com/LightDXY/GreedyFool 

  Access Paper or Ask Questions

LSM: Learning Subspace Minimization for Low-level Vision


Apr 20, 2020
Chengzhou Tang, Lu Yuan, Ping Tan

* To be presented at CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Correspondence Learning for Exemplar-based Image Translation


Apr 12, 2020
Pan Zhang, Bo Zhang, Dong Chen, Lu Yuan, Fang Wen

* CVPR 2020 
* Accepted as a CVPR 2020 oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Spatially-Adaptive Normalization


Apr 06, 2020
Zhentao Tan, Dongdong Chen, Qi Chu, Menglei Chai, Jing Liao, Mingming He, Lu Yuan, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Density-Aware Graph for Deep Semi-Supervised Visual Recognition


Mar 30, 2020
Suichan Li, Bin Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Nenghai Yu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

DA-NAS: Data Adapted Pruning for Efficient Neural Architecture Search


Mar 27, 2020
Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Yinpeng Chen, Lu Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic ReLU


Mar 22, 2020
Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Dongdong Chen, Lu Yuan, Zicheng Liu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Convolution: Attention over Convolution Kernels


Dec 07, 2019
Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Dongdong Chen, Lu Yuan, Zicheng Liu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

A General Decoupled Learning Framework for Parameterized Image Operators


Jul 11, 2019
Qingnan Fan, Dongdong Chen, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu, Baoquan Chen

* Published in TPAMI 2019. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1807.08186 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Exemplar-based Video Colorization


Jun 24, 2019
Bo Zhang, Mingming He, Jing Liao, Pedro V. Sander, Lu Yuan, Amine Bermak, Dong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Face Parsing with RoI Tanh-Warping


Jun 04, 2019
Jinpeng Lin, Hao Yang, Dong Chen, Ming Zeng, Fang Wen, Lu Yuan

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Double-Head RCNN: Rethinking Classification and Localization for Object Detection


May 31, 2019
Yue Wu, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Zicheng Liu, Lijuan Wang, Hongzhi Li, Yun Fu


  Access Paper or Ask Questions

Mask-Guided Portrait Editing with Conditional GANs


May 24, 2019
Shuyang Gu, Jianmin Bao, Hao Yang, Dong Chen, Fang Wen, Lu Yuan

* To appear in CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Learning for Domain Adaptation of Semantic Segmentation


Apr 24, 2019
Yunsheng Li, Lu Yuan, Nuno Vasconcelos

* Accepted by CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions