Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lu Yuan

CLIP-TD: CLIP Targeted Distillation for Vision-Language Tasks


Jan 15, 2022
Zhecan Wang, Noel Codella, Yen-Chun Chen, Luowei Zhou, Jianwei Yang, Xiyang Dai, Bin Xiao, Haoxuan You, Shih-Fu Chang, Lu Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-Object Tracking with Unsupervised Re-Identification Learning and Occlusion Estimation


Jan 04, 2022
Qiankun Liu, Dongdong Chen, Qi Chu, Lu Yuan, Bin Liu, Lei Zhang, Nenghai Yu

* To Appear at Neurocomputing 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Vector Quantized Diffusion Model for Text-to-Image Synthesis


Dec 20, 2021
Shuyang Gu, Dong Chen, Jianmin Bao, Fang Wen, Bo Zhang, Dongdong Chen, Lu Yuan, Baining Guo


  Access Paper or Ask Questions

RegionCLIP: Region-based Language-Image Pretraining


Dec 16, 2021
Yiwu Zhong, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Chunyuan Li, Noel Codella, Liunian Harold Li, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Lu Yuan, Yin Li, Jianfeng Gao

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

HairCLIP: Design Your Hair by Text and Reference Image


Dec 09, 2021
Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Zhentao Tan, Lu Yuan, Weiming Zhang, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Grounded Language-Image Pre-training


Dec 07, 2021
Liunian Harold Li, Pengchuan Zhang, Haotian Zhang, Jianwei Yang, Chunyuan Li, Yiwu Zhong, Lijuan Wang, Lu Yuan, Lei Zhang, Jenq-Neng Hwang, Kai-Wei Chang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

  Access Paper or Ask Questions

General Facial Representation Learning in a Visual-Linguistic Manner


Dec 06, 2021
Yinglin Zheng, Hao Yang, Ting Zhang, Jianmin Bao, Dongdong Chen, Yangyu Huang, Lu Yuan, Dong Chen, Ming Zeng, Fang Wen

* 15 pages, 5 figures, 12 tables 

  Access Paper or Ask Questions

BEVT: BERT Pretraining of Video Transformers


Dec 02, 2021
Rui Wang, Dongdong Chen, Zuxuan Wu, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Yu-Gang Jiang, Luowei Zhou, Lu Yuan


  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers


Nov 25, 2021
Zi-Yi Dou, Yichong Xu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Shuohang Wang, Lijuan Wang, Chenguang Zhu, Pengchuan Zhang, Lu Yuan, Nanyun Peng, Zicheng Liu, Michael Zeng


  Access Paper or Ask Questions

PeCo: Perceptual Codebook for BERT Pre-training of Vision Transformers


Nov 24, 2021
Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Ting Zhang, Dongdong Chen, Weiming Zhang, Lu Yuan, Dong Chen, Fang Wen, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Florence: A New Foundation Model for Computer Vision


Nov 22, 2021
Lu Yuan, Dongdong Chen, Yi-Ling Chen, Noel Codella, Xiyang Dai, Jianfeng Gao, Houdong Hu, Xuedong Huang, Boxin Li, Chunyuan Li, Ce Liu, Mengchen Liu, Zicheng Liu, Yumao Lu, Yu Shi, Lijuan Wang, Jianfeng Wang, Bin Xiao, Zhen Xiao, Jianwei Yang, Michael Zeng, Luowei Zhou, Pengchuan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Finetuning


Oct 18, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Modulation Classification Using Involution Enabled Residual Networks


Aug 23, 2021
Hao Zhang, Lu Yuan, Guangyu Wu, Fuhui Zhou, Qihui Wu

* IEEE Wireless Communications Letters,2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer


Aug 12, 2021
Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Xiaoyi Dong, Lu Yuan, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

MicroNet: Improving Image Recognition with Extremely Low FLOPs


Aug 12, 2021
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Lei Zhang, Nuno Vasconcelos

* ICCV 2021, code is available at https://github.com/liyunsheng13/micronet}{https://github.com/liyunsheng13/micronet 

  Access Paper or Ask Questions

Improve Unsupervised Pretraining for Few-label Transfer


Jul 26, 2021
Suichan Li, Dongdong Chen, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Lei Zhang, Qi Chu, Bin Liu, Nenghai Yu

* ICCV 2021. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.05899 

  Access Paper or Ask Questions

CSWin Transformer: A General Vision Transformer Backbone with Cross-Shaped Windows


Jul 15, 2021
Xiaoyi Dong, Jianmin Bao, Dongdong Chen, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Lu Yuan, Dong Chen, Baining Guo

* The code repo is available at https://github.com/microsoft/CSWin-Transformer, SOTA performance on ADE20k Segmentation benchmark is updated 

  Access Paper or Ask Questions

Focal Self-attention for Local-Global Interactions in Vision Transformers


Jul 01, 2021
Jianwei Yang, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Bin Xiao, Lu Yuan, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Self-supervised Vision Transformers for Representation Learning


Jun 17, 2021
Chunyuan Li, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Mei Gao, Bin Xiao, Xiyang Dai, Lu Yuan, Jianfeng Gao

* 24 pages, 12 figures, file size 13.6MB 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Head: Unifying Object Detection Heads with Attentions


Jun 15, 2021
Xiyang Dai, Yinpeng Chen, Bin Xiao, Dongdong Chen, Mengchen Liu, Lu Yuan, Lei Zhang

* CVPR 2021 camera ready with extensions 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing Sparsity in Vision Transformers: An End-to-End Exploration


Jun 09, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Lu Yuan, Lei Zhang, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Chasing Sparsity in Vision Transformers:An End-to-End Exploration


Jun 08, 2021
Tianlong Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Lu Yuan, Lei Zhang, Zhangyang Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Simple Baseline for StyleGAN Inversion


Apr 15, 2021
Tianyi Wei, Dongdong Chen, Wenbo Zhou, Jing Liao, Weiming Zhang, Lu Yuan, Gang Hua, Nenghai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Lite-HRNet: A Lightweight High-Resolution Network


Apr 13, 2021
Changqian Yu, Bin Xiao, Changxin Gao, Lu Yuan, Lei Zhang, Nong Sang, Jingdong Wang

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CvT: Introducing Convolutions to Vision Transformers


Mar 29, 2021
Haiping Wu, Bin Xiao, Noel Codella, Mengchen Liu, Xiyang Dai, Lu Yuan, Lei Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Vision Longformer: A New Vision Transformer for High-Resolution Image Encoding


Mar 29, 2021
Pengchuan Zhang, Xiyang Dai, Jianwei Yang, Bin Xiao, Lu Yuan, Lei Zhang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Transfer for Multi-Source Domain Adaptation


Mar 19, 2021
Yunsheng Li, Lu Yuan, Yinpeng Chen, Pei Wang, Nuno Vasconcelos

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Dynamic Convolution via Matrix Decomposition


Mar 15, 2021
Yunsheng Li, Yinpeng Chen, Xiyang Dai, Mengchen Liu, Dongdong Chen, Ye Yu, Lu Yuan, Zicheng Liu, Mei Chen, Nuno Vasconcelos

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions