Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

LBF:Learnable Bilateral Filter For Point Cloud Denoising


Oct 28, 2022
Huajian Si, Zeyong Wei, Zhe Zhu, Honghua Chen, Dong Liang, Weiming Wang, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network


Sep 05, 2022
Fei Hu, Honghua Chen, Xuequan Lu, Zhe Zhu, Jun Wang, Weiming Wang, Fu Lee Wang, Mingqiang Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CSDN: Cross-modal Shape-transfer Dual-refinement Network for Point Cloud Completion


Aug 01, 2022
Zhe Zhu, Liangliang Nan, Haoran Xie, Honghua Chen, Mingqiang Wei, Jun Wang, Jing Qin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

AGConv: Adaptive Graph Convolution on 3D Point Clouds


Jun 09, 2022
Mingqiang Wei, Zeyong Wei, Haoran Zhou, Fei Hu, Huajian Si, Zhilei Chen, Zhe Zhu, Jingbo Qiu, Xuefeng Yan, Yanwen Guo, Jun Wang, Jing Qin

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2108.08035 

   Access Paper or Ask Questions

Sphere Face Model:A 3D Morphable Model with Hypersphere Manifold Latent Space


Dec 04, 2021
Diqiong Jiang, Yiwei Jin, Fanglue Zhang, Zhe Zhu, Yun Zhang, Ruofeng Tong, Min Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Mask Embedding in conditional GAN for Guided Synthesis of High Resolution Images


Jul 03, 2019
Yinhao Ren, Zhe Zhu, Yingzhou Li, Joseph Lo

Add code

* 11 pages,6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Chinese Text in the Wild


Feb 28, 2018
Tai-Ling Yuan, Zhe Zhu, Kun Xu, Cheng-Jun Li, Shi-Min Hu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for identifying radiogenomic associations in breast cancer


Nov 29, 2017
Zhe Zhu, Ehab Albadawy, Ashirbani Saha, Jun Zhang, Michael R. Harowicz, Maciej A. Mazurowski

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep learning analysis of breast MRIs for prediction of occult invasive disease in ductal carcinoma in situ


Nov 28, 2017
Zhe Zhu, Michael Harowicz, Jun Zhang, Ashirbani Saha, Lars J. Grimm, E. Shelley Hwang, Maciej A. Mazurowski

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Comparative Study of Algorithms for Realtime Panoramic Video Blending


Dec 24, 2016
Zhe Zhu, Jiaming Lu, Minxuan Wang, Songhai Zhang, Ralph Martin, Hantao Liu, Shimin Hu

Add code

* 13 pages 

   Access Paper or Ask Questions