Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Li

Generating Disentangled Arguments with Prompts: A Simple Event Extraction Framework that Works


Oct 09, 2021
Jinghui Si, Xutan Peng, Chen Li, Haotian Xu, Jianxin Li


  Access Paper or Ask Questions

Scarce Data Driven Deep Learning of Drones via Generalized Data Distribution Space


Aug 18, 2021
Chen Li, Schyler C. Sun, Zhuangkun Wei, Antonios Tsourdos, Weisi Guo

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Affinity Loss and Erroneous Pseudo-Label Refinement for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Aug 03, 2021
Xiangrong Zhang, Zelin Peng, Peng Zhu, Tianyang Zhang, Chen Li, Huiyu Zhou, Licheng Jiao


  Access Paper or Ask Questions

Applications of Artificial Neural Networks in Microorganism Image Analysis: A Comprehensive Review from Conventional Multilayer Perceptron to Popular Convolutional Neural Network and Potential Visual Transformer


Aug 01, 2021
Jinghua Zhang, Chen Li, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Attention and Scale Complementary Network for Instance Segmentation in Remote Sensing Images


Jul 25, 2021
Tianyang Zhang, Xiangrong Zhang, Peng Zhu, Xu Tang, Chen Li, Licheng Jiao, Huiyu Zhou

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Comparison of Deep Learning Classification Methods on Small-scale Image Data set: from Convolutional Neural Networks to Visual Transformers


Jul 22, 2021
Peng Zhao, Chen Li, Md Mamunur Rahaman, Hechen Yang, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A Comparison for Patch-level Classification of Deep Learning Methods on Transparent Environmental Microorganism Images: from Convolutional Neural Networks to Visual Transformers


Jul 21, 2021
Hechen Yang, Chen Li, Jinghua Zhang, Peng Zhao, Ao Chen, Xin Zhao, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A Comparison of Deep Learning Classification Methods on Small-scale Image Data set: from Converlutional Neural Networks to Visual Transformers


Jul 16, 2021
Peng Zhao, Chen Li, Md Mamunur Rahaman, Hechen Yang, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Instance-based Vision Transformer for Subtyping of Papillary Renal Cell Carcinoma in Histopathological Image


Jun 23, 2021
Zeyu Gao, Bangyang Hong, Xianli Zhang, Yang Li, Chang Jia, Jialun Wu, Chunbao Wang, Deyu Meng, Chen Li

* Accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Negative Learning for Implicit Pseudo Label Rectification in Source-Free Domain Adaptive Semantic Segmentation


Jun 23, 2021
Xin Luo, Wei Chen, Yusong Tan, Chen Li, Yulin He, Xiaogang Jia

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comparison for Patch-level Classification of Deep Learning Methods on Transparent Images: from Convolutional Neural Networks to Visual Transformers


Jun 22, 2021
Hechen Yang, Chen Li, Peng Zhao, Ao Chen, Xin Zhao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Nuclei Grading of Clear Cell Renal Cell Carcinoma in Histopathological Image by Composite High-Resolution Network


Jun 20, 2021
Zeyu Gao, Jiangbo Shi, Xianli Zhang, Yang Li, Haichuan Zhang, Jialun Wu, Chunbao Wang, Deyu Meng, Chen Li

* Accepted by MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards interpreting computer vision based on transformation invariant optimization


Jun 18, 2021
Chen Li, Jinzhe Jiang, Xin Zhang, Tonghuan Zhang, Yaqian Zhao, Dongdong Jiang, RenGang Li

* 15 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A New Gastric Histopathology Subsize Image Database (GasHisSDB) for Classification Algorithm Test: from Linear Regression to Visual Transformer


Jun 18, 2021
Weiming Hu, Chen Li, Xiaoyan Li, Md Mamunur Rahaman, Jiquan Ma, Haoyuan Chen, Wanli Liu, Changhao Sun, Yudong Yao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A Comparison for Anti-noise Robustness of Deep Learning Classification Methods on a Tiny Object Image Dataset: from Convolutional Neural Network to Visual Transformer and Performer


Jun 09, 2021
Ao Chen, Chen Li, Haoyuan Chen, Hechen Yang, Peng Zhao, Weiming Hu, Wanli Liu, Shuojia Zou, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

GasHis-Transformer: A Multi-scale Visual Transformer Approach for Gastric Histopathology Image Classification


May 25, 2021
Haoyuan Chen, Chen Li, Xiaoyan Li, Ge Wang, Weiming Hu, Yixin Li, Wanli Liu, Changhao Sun, Yudong Yao, Yueyang Teng, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Is Image Size Important? A Robustness Comparison of Deep Learning Methods for Multi-scale Cell Image Classification Tasks: from Convolutional Neural Networks to Visual Transformers


May 16, 2021
Wanli Liu, Chen Li, Hongzan Sun, Weiming Hu, Haoyuan Chen, Changhao Sun, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A State-of-the-art Survey of Object Detection Techniques in Microorganism Image Analysis: from Traditional Image Processing and Classical Machine Learning to Current Deep Convolutional Neural Networks and Potential Visual Transformers


May 07, 2021
Chen Li, Pingli Ma, Md Mamunur Rahaman, Yudong Yao, Jiawei Zhang, Shuojia Zou, Xin Zhao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A State-of-the-art Survey of Artificial Neural Networks for Whole-slide Image Analysis:from Popular Convolutional Neural Networks to Potential Visual Transformers


May 04, 2021
Chen Li, Xintong Li, Xiaoyan Li, Md Mamunur Rahaman, Xiaoqi Li, Jian Wu, Yudong Yao, Marcin Grzegorzek

* 22 pages, 38 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2102.10553 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

From Synthetic to Real: Unsupervised Domain Adaptation for Animal Pose Estimation


Mar 27, 2021
Chen Li, Gim Hee Lee

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Review of Image Analysis Methods for Microorganism Counting: From Classical Image Processing to Deep Learning Approaches


Mar 25, 2021
Chen Li, Jiawei Zhang, Md Mamunur Rahaman, Yudong Yao, Pingli Ma, Jinghua Zhang, Xin Zhao, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Mechanical principles of dynamic terrestrial self-righting using wings


Mar 17, 2021
Chen Li, Chad C. Kessens, Ronald S. Fearing, Robert J. Full

* Advanced Robotics, 31:17, 881-900, DOI: 10.1080/01691864.2017.1372213 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-induced obstacle attraction and repulsion during dynamic locomotion


Mar 15, 2021
Yuanfeng Han, Ratan Othayoth, Yulong Wang, Chun-Cheng Hsu, Rafael de la Tijera Obert, Evains Francois, Chen Li


  Access Paper or Ask Questions