Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Li

A State-of-the-art Survey of Object Detection Techniques in Microorganism Image Analysis: from Traditional Image Processing and Classical Machine Learning to Current Deep Convolutional Neural Networks and Potential Visual Transformers


May 07, 2021
Chen Li, Pingli Ma, Md Mamunur Rahaman, Yudong Yao, Jiawei Zhang, Shuojia Zou, Xin Zhao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A State-of-the-art Survey of Artificial Neural Networks for Whole-slide Image Analysis:from Popular Convolutional Neural Networks to Potential Visual Transformers


May 04, 2021
Chen Li, Xintong Li, Xiaoyan Li, Md Mamunur Rahaman, Xiaoqi Li, Jian Wu, Yudong Yao, Marcin Grzegorzek

* 22 pages, 38 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2102.10553 

  Access Paper or Ask Questions

GasHis-Transformer: A Multi-scale Visual Transformer Approach for Gastric Histopathology Image Classification


Apr 30, 2021
Haoyuan Chen, Chen Li, Xiaoyan Li, Weiming Hu, Yixin Li, Wanli Liu, Changhao Sun, Yudong Yao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

From Synthetic to Real: Unsupervised Domain Adaptation for Animal Pose Estimation


Mar 27, 2021
Chen Li, Gim Hee Lee

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Review of Image Analysis Methods for Microorganism Counting: From Classical Image Processing to Deep Learning Approaches


Mar 25, 2021
Chen Li, Jiawei Zhang, Md Mamunur Rahaman, Yudong Yao, Pingli Ma, Jinghua Zhang, Xin Zhao, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

Mechanical principles of dynamic terrestrial self-righting using wings


Mar 17, 2021
Chen Li, Chad C. Kessens, Ronald S. Fearing, Robert J. Full

* Advanced Robotics, 31:17, 881-900, DOI: 10.1080/01691864.2017.1372213 

  Access Paper or Ask Questions

Shape-induced obstacle attraction and repulsion during dynamic locomotion


Mar 15, 2021
Yuanfeng Han, Ratan Othayoth, Yulong Wang, Chun-Cheng Hsu, Rafael de la Tijera Obert, Evains Francois, Chen Li


  Access Paper or Ask Questions

NaturalConv: A Chinese Dialogue Dataset Towards Multi-turn Topic-driven Conversation


Mar 05, 2021
Xiaoyang Wang, Chen Li, Jianqiao Zhao, Dong Yu

* Accepted as a main track paper at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Genetic Algorithm based hyper-parameters optimization for transfer Convolutional Neural Network


Feb 26, 2021
Chen Li, JinZhe Jiang, YaQian Zhao, RenGang Li, EnDong Wang, Xin Zhang, Kun Zhao

* 20 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepCervix: A Deep Learning-based Framework for the Classification of Cervical Cells Using Hybrid Deep Feature Fusion Techniques


Feb 24, 2021
Md Mamunur Rahaman, Chen Li, Yudong Yao, Frank Kulwa, Xiangchen Wu, Xiaoyan Li, Qian Wang


  Access Paper or Ask Questions

A New Pairwise Deep Learning Feature For Environmental Microorganism Image Analysis


Feb 24, 2021
Frank Kulwa, Chen Li, Jinghua Zhang, Kimiaki Shirahama, Sergey Kosov, Xin Zhao, Hongzan Sun, Tao Jiang, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Review of Computer-aided Whole-slide Image Analysis: from Datasets to Feature Extraction, Segmentation, Classification, and Detection Approaches


Feb 21, 2021
Chen Li, Xintong Li, Md Rahaman, Xiaoyan Li, Hongzan Sun, Hong Zhang, Yong Zhang, Xiaoqi Li, Jian Wu, Yudong Yao, Marcin Grzegorzek


  Access Paper or Ask Questions

A Hierarchical Conditional Random Field-based Attention Mechanism Approach for Gastric Histopathology Image Classification


Feb 21, 2021
Yixin Li, Xinran Wu, Chen Li, Changhao Sun, Md Rahaman, Yudong Yao, Xiaoyan Li, Yong Zhang, Tao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

EMDS-5: Environmental Microorganism Image Dataset Fifth Version for Multiple Image Analysis Tasks


Feb 20, 2021
Zihan Li, Chen Li, Yudong Yao, Jinghua Zhang, Md Mamunur Rahaman, Hao Xu, Frank Kulwa, Bolin Lu, Xuemin Zhu, Tao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Cocktail Edge Caching: Ride Dynamic Trends of Content Popularity with Ensemble Learning


Jan 14, 2021
Tongyu Zong, Chen Li, Yuanyuan Lei, Guangyu Li, Houwei Cao, Yong Liu

* INFOCOM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Summarization of Open-Domain Podcast Episodes


Nov 12, 2020
Kaiqiang Song, Chen Li, Xiaoyang Wang, Dong Yu, Fei Liu

* TREC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Better Highlighting: Creating Sub-Sentence Summary Highlights


Oct 20, 2020
Sangwoo Cho, Kaiqiang Song, Chen Li, Dong Yu, Hassan Foroosh, Fei Liu

* EMNLP 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Review for MRF and CRF Approaches in Pathology Image Analysis


Sep 29, 2020
Chen Li, Yixin Li, Changhao Sun, Hao Chen, Hong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Generative Network for Multiple 3D Human Pose Hypotheses


Aug 13, 2020
Chen Li, Gim Hee Lee

* Accepted to BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

Renal Cell Carcinoma Detection and Subtyping with Minimal Point-Based Annotation in Whole-Slide Images


Aug 12, 2020
Zeyu Gao, Pargorn Puttapirat, Jiangbo Shi, Chen Li

* 10 pages, 5 figure, 3 tables, accepted at MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Partial Explainability in Neural Networks via Flexible Activation Functions


Jun 10, 2020
Schyler C. Sun, Chen Li, Zhuangkun Wei, Antonios Tsourdos, Weisi Guo


  Access Paper or Ask Questions

Forming an Electoral College for a Graph: a Heuristic Semi-supervised Learning Framework


Jun 10, 2020
Chen Li, Xutan Peng, Hao Peng, Jianxin Li, Lihong Wang, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Generalization Study of Quantum Neural Network


Jun 02, 2020
JinZhe Jiang, Xin Zhang, Chen Li, YaQian Zhao, RenGang Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Riemannian Proximal Policy Optimization


May 19, 2020
Shijun Wang, Baocheng Zhu, Chen Li, Mingzhe Wu, James Zhang, Wei Chu, Yuan Qi

* 12 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Review for Breast Histopathology Image Analysis Using Classical and Deep Neural Networks


Mar 27, 2020
Xiaomin Zhou, Chen Li, Md Mamunur Rahaman, Yudong Yao, Shiliang Ai, Changhao Sun, Xiaoyan Li, Qian Wang, Tao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Foldover Features for Dynamic Object Behavior Description in Microscopic Videos


Mar 21, 2020
Xialin Li, Chen Li, Wenwei Zhao


  Access Paper or Ask Questions