Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Distributed Linguistic Representations in Decision Making: Taxonomy, Key Elements and Applications, and Challenges in Data Science and Explainable Artificial Intelligence

Aug 07, 2020
Yuzhu Wu, Zhen Zhang, Gang Kou, Hengjie Zhang, Xiangrui Chao, Cong-Cong Li, Yucheng Dong, Francisco Herrera

* 37 pages 

  Access Model/Code and Paper
FADACS: A Few-shot Adversarial Domain Adaptation Architecture for Context-Aware Parking Availability Sensing

Jul 13, 2020
Wei Shao, Sichen Zhao, Zhen Zhang, Shiyu Wang, Mohammad Saiedur Rahaman, Andy Song, Flora Dilys Salim

* 10 pages, 3 gifures, 6 tables 

  Access Model/Code and Paper
Is Network the Bottleneck of Distributed Training?

Jun 24, 2020
Zhen Zhang, Chaokun Chang, Haibin Lin, Yida Wang, Raman Arora, Xin Jin


  Access Model/Code and Paper
A Perspective on Deep Learning for Molecular Modeling and Simulations

Apr 25, 2020
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Zhen Zhang, Junhan Chang, Maodong Li, Xu Han, Lijiang Yang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao


  Access Model/Code and Paper
Few-Shot Graph Classification with Model Agnostic Meta-Learning

Mar 18, 2020
Ning Ma, Jiajun Bu, Jieyu Yang, Zhen Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu


  Access Model/Code and Paper
Multiplicative Gaussian Particle Filter

Feb 29, 2020
Xuan Su, Wee Sun Lee, Zhen Zhang


  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Graph Pooling with Structure Learning

Dec 25, 2019
Zhen Zhang, Jiajun Bu, Martin Ester, Jianfeng Zhang, Chengwei Yao, Zhi Yu, Can Wang

* Typo corrected, reference added and code is available at https://github.com/cszhangzhen/HGP-SL 

  Access Model/Code and Paper
KerGM: Kernelized Graph Matching

Nov 25, 2019
Zhen Zhang, Yijian Xiang, Lingfei Wu, Bing Xue, Arye Nehorai

* NeurIPS'19, Spotlight Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Model/Code and Paper
Scalable Global Alignment Graph Kernel Using Random Features: From Node Embedding to Graph Embedding

Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Zhen Zhang, Kun Xu, Liang Zhao, Xi Peng, Yinglong Xia, Charu Aggarwal

* KDD'19, Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Model/Code and Paper
Visual Relationship Detection with Low Rank Non-Negative Tensor Decomposition

Nov 22, 2019
Mohammed Haroon Dupty, Zhen Zhang, Wee Sun Lee


  Access Model/Code and Paper
Learning Clustered Representation for Complex Free Energy Landscapes

Jun 07, 2019
Jun Zhang, Yao-Kun Lei, Xing Che, Zhen Zhang, Yi Isaac Yang, Yi Qin Gao

* 6 figures, 1 table in the main text 

  Access Model/Code and Paper
Factor Graph Neural Network

Jun 03, 2019
Zhen Zhang, Fan Wu, Wee Sun Lee


  Access Model/Code and Paper
RetGK: Graph Kernels based on Return Probabilities of Random Walks

Sep 07, 2018
Zhen Zhang, Mianzhi Wang, Yijian Xiang, Yan Huang, Arye Nehorai


  Access Model/Code and Paper
Convolutional Sequence to Sequence Model for Human Dynamics

May 02, 2018
Chen Li, Zhen Zhang, Wee Sun Lee, Gim Hee Lee

* CVPR2018 

  Access Model/Code and Paper
OmicsMapNet: Transforming omics data to take advantage of Deep Convolutional Neural Network for discovery

Apr 14, 2018
Shiyong Ma, Zhen Zhang


  Access Model/Code and Paper
Learning an Optimizer for Image Deconvolution

Apr 10, 2018
Dong Gong, Zhen Zhang, Qinfeng Shi, Anton van den Hengel, Chunhua Shen, Yanning Zhang


  Access Model/Code and Paper
Managing Multi-Granular Linguistic Distribution Assessments in Large-Scale Multi-Attribute Group Decision Making

Nov 18, 2015
Zhen Zhang, Chonghui Guo, Luis Martínez

* 32 pages 

  Access Model/Code and Paper
Constraint Reduction using Marginal Polytope Diagrams for MAP LP Relaxations

Apr 21, 2014
Zhen Zhang, Qinfeng Shi, Yanning Zhang, Chunhua Shen, Anton van den Hengel


  Access Model/Code and Paper
A feasible roadmap for unsupervised deconvolution of two-source mixed gene expressions

Oct 25, 2013
Niya Wang, Eric P. Hoffman, Robert Clarke, Zhen Zhang, David M. Herrington, Ie-Ming Shih, Douglas A. Levine, Guoqiang Yu, Jianhua Xuan, Yue Wang

* 5 pages, 5 figures, 3 tables 

  Access Model/Code and Paper