Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Xu

Tao Xu

College of Intelligent Systems Science and Engineering, Harbin Engineering University, Harbin, China

Deep Image Synthesis from Intuitive User Input: A Review and Perspectives


Jul 09, 2021
Yuan Xue, Yuan-Chen Guo, Han Zhang, Tao Xu, Song-Hai Zhang, Xiaolei Huang

* Computational Visual Media 2021 
* 26 pages, 7 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery


Mar 24, 2021
Xian Sun, Peijin Wang, Zhiyuan Yan, Feng Xu, Ruiping Wang, Wenhui Diao, Jin Chen, Jihao Li, Yingchao Feng, Tao Xu, Martin Weinmann, Stefan Hinz, Cheng Wang, Kun Fu

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Autonomous object harvesting using synchronized optoelectronic microrobots


Mar 08, 2021
Christopher Bendkowski, Laurent Mennillo, Tao Xu, Mohamed Elsayed, Filip Stojic, Harrison Edwards, Shuailong Zhang, Cindi Morshead, Vijay Pawar, Aaron R. Wheeler, Danail Stoyanov, Michael Shaw

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric self-play for automatic goal discovery in robotic manipulation


Jan 13, 2021
OpenAI OpenAI, Matthias Plappert, Raul Sampedro, Tao Xu, Ilge Akkaya, Vineet Kosaraju, Peter Welinder, Ruben D'Sa, Arthur Petron, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Alex Paino, Hyeonwoo Noh, Lilian Weng, Qiming Yuan, Casey Chu, Wojciech Zaremba

* Videos are shown at https://robotics-self-play.github.io 

  Access Paper or Ask Questions

Low Bandwidth Video-Chat Compression using Deep Generative Models


Dec 01, 2020
Maxime Oquab, Pierre Stock, Oran Gafni, Daniel Haziza, Tao Xu, Peizhao Zhang, Onur Celebi, Yana Hasson, Patrick Labatut, Bobo Bose-Kolanu, Thibault Peyronel, Camille Couprie

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Differentially Private ADMM Algorithms for Machine Learning


Oct 31, 2020
Tao Xu, Fanhua Shang, Yuanyuan Liu, Hongying Liu, Longjie Shen, Maoguo Gong

* 11 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A simulation environment for drone cinematography


Oct 03, 2020
Fan Zhang, David Hall, Tao Xu, Stephen Boyle, David Bull


  Access Paper or Ask Questions

HEU Emotion: A Large-scale Database for Multi-modal Emotion Recognition in the Wild


Jul 24, 2020
Jing Chen, Chenhui Wang, Kejun Wang, Chaoqun Yin, Cong Zhao, Tao Xu, Xinyi Zhang, Ziqiang Huang, Meichen Liu, Tao Yang


  Access Paper or Ask Questions

FBNetV2: Differentiable Neural Architecture Search for Spatial and Channel Dimensions


Apr 12, 2020
Alvin Wan, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Zijian He, Yuandong Tian, Saining Xie, Bichen Wu, Matthew Yu, Tao Xu, Kan Chen, Peter Vajda, Joseph E. Gonzalez

* 8 pages, 10 figures, accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Cervical Dysplasia Classification With Learnable Graph Convolutional Network


Apr 01, 2020
Yanglan Ou, Yuan Xue, Ye Yuan, Tao Xu, Vincent Pisztora, Jia Li, Xiaolei Huang

* ISBI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided diagnosis in histopathological images of the endometrium using a convolutional neural network and attention mechanisms


Apr 24, 2019
Hao Sun, Xianxu Zeng, Tao Xu, Gang Peng, Yutao Ma

* 22 pages, 8 figures, and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Applying Deep Learning To Airbnb Search


Oct 24, 2018
Malay Haldar, Mustafa Abdool, Prashant Ramanathan, Tao Xu, Shulin Yang, Huizhong Duan, Qing Zhang, Nick Barrow-Williams, Bradley C. Turnbull, Brendan M. Collins, Thomas Legrand

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-Aided Diagnosis of Label-Free 3-D Optical Coherence Microscopy Images of Human Cervical Tissue


Sep 17, 2018
Yutao Ma, Tao Xu, Xiaolei Huang, Xiaofang Wang, Canyu Li, Jason Jerwick, Yuan Ning, Xianxu Zeng, Baojin Wang, Yihong Wang, Zhan Zhang, Xiaoan Zhang, Chao Zhou

* 9 pages, 5 figures, and 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Segmentation of Drosophila Heart in Optical Coherence Microscopy Images Using Convolutional Neural Networks


Jul 21, 2018
Lian Duan, Xi Qin, Yuanhao He, Xialin Sang, Jinda Pan, Tao Xu, Jing Men, Rudolph E. Tanzi, Airong Li, Yutao Ma, Chao Zhou

* 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StackGAN++: Realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks


Jun 28, 2018
Han Zhang, Tao Xu, Hongsheng Li, Shaoting Zhang, Xiaogang Wang, Xiaolei Huang, Dimitris Metaxas

* In IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2018. (16 pages, 15 figures.) 

  Access Paper or Ask Questions

GPU Accelerated Cascade Hashing Image Matching for Large Scale 3D Reconstruction


May 23, 2018
Tao Xu, Kun Sun, Wenbing Tao


  Access Paper or Ask Questions

Multiobjective Optimization Differential Evolution Enhanced with Principle Component Analysis for Constrained Optimization


May 01, 2018
Wei Huang, Tao Xu, Jun He, Kangshun Li


  Access Paper or Ask Questions

New Methods of Studying Valley Fitness Landscapes


Apr 30, 2018
Jun He, Tao Xu


  Access Paper or Ask Questions

On the Discrimination-Generalization Tradeoff in GANs


Feb 23, 2018
Pengchuan Zhang, Qiang Liu, Dengyong Zhou, Tao Xu, Xiaodong He

* ICLR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Optimize transfer learning for lung diseases in bronchoscopy using a new concept: sequential fine-tuning


Feb 10, 2018
Tao Tan, Zhang Li, Haixia Liu, Ping Liu, Wenfang Tang, Hui Li, Yue Sun, Yusheng Yan, Keyu Li, Tao Xu, Shanshan Wan, Ke Lou, Jun Xu, Huiming Ying, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Zheyu Hu, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

AttnGAN: Fine-Grained Text to Image Generation with Attentional Generative Adversarial Networks


Nov 28, 2017
Tao Xu, Pengchuan Zhang, Qiuyuan Huang, Han Zhang, Zhe Gan, Xiaolei Huang, Xiaodong He


  Access Paper or Ask Questions

StackGAN: Text to Photo-realistic Image Synthesis with Stacked Generative Adversarial Networks


Aug 05, 2017
Han Zhang, Tao Xu, Hongsheng Li, Shaoting Zhang, Xiaogang Wang, Xiaolei Huang, Dimitris Metaxas

* ICCV 2017 Oral Presentation 

  Access Paper or Ask Questions

SegAN: Adversarial Network with Multi-scale $L_1$ Loss for Medical Image Segmentation


Jul 16, 2017
Yuan Xue, Tao Xu, Han Zhang, Rodney Long, Xiaolei Huang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-objective Differential Evolution with Helper Functions for Constrained Optimization


Oct 01, 2015
Tao Xu, Jun He

* Accepted by The 15th UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2015) 

  Access Paper or Ask Questions

High Order Structure Descriptors for Scene Images


Oct 15, 2014
Wenya Zhu, Xiankai Lu, Tao Xu, Ziyi Zhao

* 5 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Categorization with Sparse Fisher Vector


Oct 15, 2014
Xiankai Lu, Zheng Fang, Tao Xu, Haiting Zhang, Hongya Tuo

* 5pages,4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Codeword Optimization (SimCO) for Dictionary Update and Learning


Apr 18, 2012
Wei Dai, Tao Xu, Wenwu Wang

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions