Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Can Xu

Small Changes Make Big Differences: Improving Multi-turn Response Selection in Dialogue Systems via Fine-Grained Contrastive Learning


Nov 25, 2021
Yuntao Li, Can Xu, Huang Hu, Lei Sha, Yan Zhang, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Small Changes Make Big Differences: Improving Multi-turn Response Selection \\in Dialogue Systems via Fine-Grained Contrastive Learning


Nov 19, 2021
Yuntao Li, Can Xu, Huang Hu, Lei Sha, Yan Zhang, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Dialogue Response Generation


Oct 16, 2021
Qingfeng Sun, Yujing Wang, Can Xu, Kai Zheng, Yaming Yang, Huang Hu, Fei Xu, Jessica Zhang, Xiubo Geng, Daxin Jiang

* This paper has been submitted before 15th October @ 11:59pm AOE(UTC -12) 

  Access Paper or Ask Questions

Finetuning Large-Scale Pre-trained Language Models for Conversational Recommendation with Knowledge Graph


Oct 14, 2021
Lingzhi Wang, Huang Hu, Lei Sha, Can Xu, Kam-Fai Wong, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Neural Templates for Recommender Dialogue System


Sep 25, 2021
Zujie Liang, Huang Hu, Can Xu, Jian Miao, Yingying He, Yining Chen, Xiubo Geng, Fan Liang, Daxin Jiang

* EMNLP 2021 long paper, code link: https://github.com/jokieleung/NTRD 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations


Sep 24, 2021
Wei Chen, Yeyun Gong, Can Xu, Huang Hu, Bolun Yao, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Ground Visual Objects for Visual Dialog


Sep 13, 2021
Feilong Chen, Xiuyi Chen, Can Xu, Daxin Jiang

* Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Rule-Execution Tracking Machine For Transformer-Based Text Generation


Jul 27, 2021
Yufei Wang, Can Xu, Huang Hu, Chongyang Tao, Stephen Wan, Mark Dras, Mark Johnson, Daxin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

MPC-BERT: A Pre-Trained Language Model for Multi-Party Conversation Understanding


Jun 03, 2021
Jia-Chen Gu, Chongyang Tao, Zhen-Hua Ling, Can Xu, Xiubo Geng, Daxin Jiang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Maria: A Visual Experience Powered Conversational Agent


May 27, 2021
Zujie Liang, Huang Hu, Can Xu, Chongyang Tao, Xiubo Geng, Yining Chen, Fan Liang, Daxin Jiang

* Accepted by ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation


Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Matching Representations for Individualized Organ Transplantation Allocation


Feb 02, 2021
Can Xu, Ahmed M. Alaa, Ioana Bica, Brent D. Ershoff, Maxime Cannesson, Mihaela van der Schaar

* Accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning $\mathbf{\mathit{Matching}}$ Representations for Individualized Organ Transplantation Allocation


Jan 28, 2021
Can Xu, Ahmed M. Alaa, Ioana Bica, Brent D. Ershoff, Maxime Cannesson, Mihaela van der Schaar

* Accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Are Pre-trained Language Models Knowledgeable to Ground Open Domain Dialogues?


Nov 19, 2020
Yufan Zhao, Wei Wu, Can Xu


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-Grounded Dialogue Generation with Pre-trained Language Models


Oct 17, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Can Xu, Chongyang Tao, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language Models


Oct 06, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Can Xu, Xinnian Liang, Jiaqi Bai, Liran Wang, Wei Wang, Zhoujun Li

* Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation


Aug 29, 2020
Linxiao Li, Can Xu, Wei Wu, Yufan Zhao, Xueliang Zhao, Chongyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Dialogue Generation with Latent Images


Apr 04, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Huang Hu, Can Xu, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning a Simple and Effective Model for Multi-turn Response Generation with Auxiliary Tasks


Apr 04, 2020
Yufan Zhao, Can Xu, Wei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Knowledge-Grounded Dialogue Generation


Feb 24, 2020
Xueliang Zhao, Wei Wu, Chongyang Tao, Can Xu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* Published in ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

THUEE system description for NIST 2019 SRE CTS Challenge


Dec 25, 2019
Yi Liu, Tianyu Liang, Can Xu, Xianwei Zhang, Xianhong Chen, Wei-Qiang Zhang, Liang He, Dandan song, Ruyun Li, Yangcheng Wu, Peng Ouyang, Shouyi Yin

* This is the system description of THUEE submitted to NIST SRE 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Read, Attend and Comment: A Deep Architecture for Automatic News Comment Generation


Oct 01, 2019
Ze Yang, Can Xu, Wei Wu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Response Generation with Template Prior


Sep 26, 2019
Ze Yang, Wei Wu, Jian Yang, Can Xu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Response Generation with Meta-Words


Jun 14, 2019
Can Xu, Wei Wu, Chongyang Tao, Huang Hu, Matt Schuerman, Ying Wang

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Document-grounded Matching Network for Response Selection in Retrieval-based Chatbots


Jun 11, 2019
Xueliang Zhao, Chongyang Tao, Wei Wu, Can Xu, Dongyan Zhao, Rui Yan

* IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Neural Mixture Recommender for Long Range Dependent User Sequences


Feb 22, 2019
Jiaxi Tang, Francois Belletti, Sagar Jain, Minmin Chen, Alex Beutel, Can Xu, Ed H. Chi

* Accepted at WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Playing 20 Question Game with Policy-Based Reinforcement Learning


Aug 26, 2018
Huang Hu, Xianchao Wu, Bingfeng Luo, Chongyang Tao, Can Xu, Wei Wu, Zhan Chen

* To appear in EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Multiobjective Optimization Training of PLDA for Speaker Verification


Aug 25, 2018
Liang He, Xianhong Chen, Can Xu, Jia Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Matching Models with Contextualized Word Representations for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Chatbots


Aug 22, 2018
Chongyang Tao, Wei Wu, Can Xu, Yansong Feng, Dongyan Zhao, Rui Yan

* 10 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions