Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yangguang Li

Rethinking the Zigzag Flattening for Image Reading


Mar 15, 2022
Qingsong Zhao, Zhipeng Zhou, Shuguang Dou, Yangguang Li, Rui Lu, Yin Wang, Cairong Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Democratizing Contrastive Language-Image Pre-training: A CLIP Benchmark of Data, Model, and Supervision


Mar 11, 2022
Yufeng Cui, Lichen Zhao, Feng Liang, Yangguang Li, Jing Shao

* 7 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SNCSE: Contrastive Learning for Unsupervised Sentence Embedding with Soft Negative Samples


Jan 19, 2022
Hao Wang, Yangguang Li, Zhen Huang, Yong Dou, Lingpeng Kong, Jing Shao

* 7 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RePre: Improving Self-Supervised Vision Transformer with Reconstructive Pre-training


Jan 19, 2022
Luya Wang, Feng Liang, Yangguang Li, Honggang Zhang, Wanli Ouyang, Jing Shao


  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

Supervision Exists Everywhere: A Data Efficient Contrastive Language-Image Pre-training Paradigm


Oct 11, 2021
Yangguang Li, Feng Liang, Lichen Zhao, Yufeng Cui, Wanli Ouyang, Jing Shao, Fengwei Yu, Junjie Yan

* 18 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions