Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Wang

Kai Wang

School of computer science and technology, Tiangong University, Tianjin Key Laboratory of Autonomous Intelligence Technology and Systems

High-efficiency Euclidean-based Models for Low-dimensional Knowledge Graph Embeddings


Mar 27, 2021
Kai Wang, Yu Liu, Quan Z. Sheng

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TSTNN: Two-stage Transformer based Neural Network for Speech Enhancement in the Time Domain


Mar 18, 2021
Kai Wang, Bengbeng He, Wei-Ping Zhu

* 5 pages, 4 figures, accepted by IEEE ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Implicit Attribute Localization for Generalized Zero-Shot Learning


Mar 08, 2021
Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer

* To appear in IEEE Signal Processing Letters. Overlapped with arXiv:2006.05938 

  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark of Ocular Disease Intelligent Recognition: One Shot for Multi-disease Detection


Feb 16, 2021
Ning Li, Tao Li, Chunyu Hu, Kai Wang, Hong Kang

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Applications of Deep Learning in Fundus Images: A Review


Jan 25, 2021
Tao Li, Wang Bo, Chunyu Hu, Hong Kang, Hanruo Liu, Kai Wang, Huazhu Fu

* Medical Image Analysis 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Emotion Features and Fusion Strategies for Audio-Video Emotion Recognition


Dec 27, 2020
Hengshun Zhou, Debin Meng, Yuanyuan Zhang, Xiaojiang Peng, Jun Du, Kai Wang, Yu Qiao

* Accepted by ACM ICMI'19 (2019 International Conference on Multimodal Interaction) 

  Access Paper or Ask Questions

AdnFM: An Attentive DenseNet based Factorization Machine for CTR Prediction


Dec 20, 2020
Kai Wang, Chunxu Shen, Wenye Ma


  Access Paper or Ask Questions

AU-Guided Unsupervised Domain Adaptive Facial Expression Recognition


Dec 18, 2020
Kai Wang, Yuxin Gu, Xiaojiang Peng, Baigui Sun, Hao Li

* This is a very simple CD-FER framework 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Visual Reasoning via Induced Symbolic Space


Nov 23, 2020
Zhonghao Wang, Mo Yu, Kai Wang, Jinjun Xiong, Wen-mei Hwu, Mark Hasegawa-Johnson, Humphrey Shi


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Graph Neural Networks for Link Prediction


Oct 30, 2020
Muhan Zhang, Pan Li, Yinglong Xia, Kai Wang, Long Jin


  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Mislabeled Data via Grouping and Self-Attention


Oct 29, 2020
Xiaojiang Peng, Kai Wang, Zhaoyang Zeng, Qing Li, Jianfei Yang, Yu Qiao

* This is a novel noisy-robust learning method 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-teacher Knowledge Distillation for Knowledge Graph Completion


Oct 19, 2020
Kai Wang, Yu Liu, Qian Ma, Quan Z. Sheng

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ShapeAssembly: Learning to Generate Programs for 3D Shape Structure Synthesis


Sep 17, 2020
R. Kenny Jones, Theresa Barton, Xianghao Xu, Kai Wang, Ellen Jiang, Paul Guerrero, Niloy J. Mitra, Daniel Ritchie

* Accepted to Siggraph Asia 2020; project page: https://rkjones4.github.io/shapeAssembly.html 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Mandate Patrols: Multi-Armed Bandits for Green Security


Sep 14, 2020
Lily Xu, Elizabeth Bondi, Fei Fang, Andrew Perrault, Kai Wang, Milind Tambe

* 9 pages (paper and references), 3 page appendix. 6 figures and 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Bookworm continual learning: beyond zero-shot learning and continual learning


Jul 06, 2020
Kai Wang, Luis Herranz, Anjan Dutta, Joost van de Weijer


  Access Paper or Ask Questions

CardioLearn: A Cloud Deep Learning Service for Cardiac Disease Detection from Electrocardiogram


Jul 04, 2020
Shenda Hong, Zhaoji Fu, Rongbo Zhou, Jie Yu, Yongkui Li, Kai Wang, Guanlin Cheng

* WWW 2020 Demo 

  Access Paper or Ask Questions

Automatically Learning Compact Quality-aware Surrogates for Optimization Problems


Jun 18, 2020
Kai Wang, Bryan Wilder, Andrew Perrault, Milind Tambe


  Access Paper or Ask Questions

Simple and effective localized attribute representations for zero-shot learning


Jun 17, 2020
Shiqi Yang, Kai Wang, Luis Herranz, Joost van de Weijer

* Submitted to Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Domain Dialogue Acts and Response Co-Generation


Apr 26, 2020
Kai Wang, Junfeng Tian, Rui Wang, Xiaojun Quan, Jianxing Yu

* To appear at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Graph Attention Network for Aspect-based Sentiment Analysis


Apr 26, 2020
Kai Wang, Weizhou Shen, Yunyi Yang, Xiaojun Quan, Rui Wang

* To appear at ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results


Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

* CVPR 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Drift Compensation for Class-Incremental Learning


Apr 01, 2020
Lu Yu, Bartłomiej Twardowski, Xialei Liu, Luis Herranz, Kai Wang, Yongmei Cheng, Shangling Jui, Joost van de Weijer

* Accepted at CVPR2020, Code available at \url{https://github.com/yulu0724/SDC-IL

  Access Paper or Ask Questions

Suppressing Uncertainties for Large-Scale Facial Expression Recognition


Mar 06, 2020
Kai Wang, Xiaojiang Peng, Jianfei Yang, Shijian Lu, Yu Qiao

* This manuscript has been accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Aesthetic Quality Assessment for Group photograph


Feb 04, 2020
Yaoting Wang, Yongzhen Ke, Kai Wang, Cuijiao Zhang, Fan Qin


  Access Paper or Ask Questions

Video synthesis of human upper body with realistic face


Sep 12, 2019
Zhaoxiang Liu, Huan Hu, Zipeng Wang, Kai Wang, Jinqiang Bai, Shiguo Lian

* 3 pages, 4 figures,Accepted by ISMAR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Realistic Face-to-Face Conversation System based on Deep Neural Networks


Aug 21, 2019
Zezhou Chen, Zhaoxiang Liu, Huan Hu, Jinqiang Bai, Shiguo Lian, Fuyuan Shi, Kai Wang

* Accepted to ICCV 2019 workshop 

  Access Paper or Ask Questions