Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ding Liang

CoupleFace: Relation Matters for Face Recognition Distillation


Apr 12, 2022
Jiaheng Liu, Haoyu Qin, Yichao Wu, Jinyang Guo, Ding Liang, Ke Xu


  Access Paper or Ask Questions

PseCo: Pseudo Labeling and Consistency Training for Semi-Supervised Object Detection


Mar 30, 2022
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation for Object Detection via Rank Mimicking and Prediction-guided Feature Imitation


Dec 09, 2021
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang

* Accepted by AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

One to Transfer All: A Universal Transfer Framework for Vision Foundation Model with Few Data


Nov 24, 2021
Yujie Wang, Junqin Huang, Mengya Gao, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Ding Liang, Junjie Yan

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions

CycleMLP: A MLP-like Architecture for Dense Prediction


Jul 21, 2021
Shoufa Chen, Enze Xie, Chongjian Ge, Ding Liang, Ping Luo

* Technical report. Code: \url{https://github.com/ShoufaChen/CycleMLP

  Access Paper or Ask Questions

PVTv2: Improved Baselines with Pyramid Vision Transformer


Jul 17, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, Ling Shao

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

GroupLink: An End-to-end Multitask Method for Word Grouping and Relation Extraction in Form Understanding


May 10, 2021
Zilong Wang, Mingjie Zhan, Houxing Ren, Zhaohui Hou, Yuwei Wu, Xingyan Zhang, Ding Liang


  Access Paper or Ask Questions

PAN++: Towards Efficient and Accurate End-to-End Spotting of Arbitrarily-Shaped Text


May 09, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Xuebo Liu, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen

* Accepted to TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inter-class Discrepancy Alignment for Face Recognition


Mar 02, 2021
Jiaheng Liu, Yudong Wu, Yichao Wu, Zhenmao Li, Chen Ken, Ding Liang, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Vision Transformer: A Versatile Backbone for Dense Prediction without Convolutions


Feb 24, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, Ling Shao

* 13 pages, 6 figures, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Segmenting Transparent Object in the Wild with Transformer


Feb 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

Trans2Seg: Transparent Object Segmentation with Transformer


Jan 23, 2021
Enze Xie, Wenjia Wang, Wenhai Wang, Peize Sun, Hang Xu, Ding Liang, Ping Luo

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

DocStruct: A Multimodal Method to Extract Hierarchy Structure in Document for General Form Understanding


Oct 15, 2020
Zilong Wang, Mingjie Zhan, Xuebo Liu, Ding Liang

* Accepted to EMNLP 2020 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

AE TextSpotter: Learning Visual and Linguistic Representation for Ambiguous Text Spotting


Aug 05, 2020
Wenhai Wang, Xuebo Liu, Xiaozhong Ji, Enze Xie, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen, Ping Luo

* Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Image Super-Resolution in the Wild


May 07, 2020
Wenjia Wang, Enze Xie, Xuebo Liu, Wenhai Wang, Ding Liang, Chunhua Shen, Xiang Bai


  Access Paper or Ask Questions

PolarMask: Single Shot Instance Segmentation with Polar Representation


Oct 10, 2019
Enze Xie, Peize Sun, Xiaoge Song, Wenhai Wang, Xuebo Liu, Ding Liang, Chunhua Shen, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation via Route Constrained Optimization


Apr 19, 2019
Xiao Jin, Baoyun Peng, Yichao Wu, Yu Liu, Jiaheng Liu, Ding Liang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Multi-path Neural Network


Apr 07, 2019
Yingcheng Su, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Tian Su, Ding Liang, Jiaheng Liu, Dixin Zheng, Yingxu Wang, Junjie Yan, Xiaolin Hu


  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Mask Text Detector


Mar 28, 2019
Jingchao Liu, Xuebo Liu, Jie Sheng, Ding Liang, Xin Li, Qingjie Liu


  Access Paper or Ask Questions

FOTS: Fast Oriented Text Spotting with a Unified Network


Jan 15, 2018
Xuebo Liu, Ding Liang, Shi Yan, Dagui Chen, Yu Qiao, Junjie Yan

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepID3: Face Recognition with Very Deep Neural Networks


Feb 03, 2015
Yi Sun, Ding Liang, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions