Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Tian

Microsoft Research Asia's Systems for WMT19


Nov 07, 2019
Yingce Xia, Xu Tan, Fei Tian, Fei Gao, Weicong Chen, Yang Fan, Linyuan Gong, Yichong Leng, Renqian Luo, Yiren Wang, Lijun Wu, Jinhua Zhu, Tao Qin, Tie-Yan Liu

* Accepted to "Fourth Conference on Machine Translation (WMT19)" 

  Access Paper or Ask Questions

Hint-Based Training for Non-Autoregressive Machine Translation


Sep 15, 2019
Zhuohan Li, Zi Lin, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* EMNLP-IJCNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Growing for Neural Machine Translation


Jul 03, 2019
Lijun Wu, Yiren Wang, Yingce Xia, Fei Tian, Fei Gao, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Autoregressive Machine Translation with Auxiliary Regularization


Feb 22, 2019
Yiren Wang, Fei Tian, Di He, Tao Qin, ChengXiang Zhai, Tie-Yan Liu

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Optimization


Oct 31, 2018
Renqian Luo, Fei Tian, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu

* NIPS 2018. Code available at: https://github.com/renqianluo/NAO 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Dynamic Loss Functions


Oct 29, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Yingce Xia, Yang Fan, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Neural Machine Translation


Sep 30, 2018
Lijun Wu, Yingce Xia, Li Zhao, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* ACML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Error Propagation in Neural Machine Translation: Characteristics of Language Also Matter


Sep 11, 2018
Lijun Wu, Xu Tan, Di He, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Study of Reinforcement Learning for Neural Machine Translation


Aug 27, 2018
Lijun Wu, Fei Tian, Tao Qin, Jianhuang Lai, Tie-Yan Liu

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Automatic Chinese to English News Translation


Jun 29, 2018
Hany Hassan, Anthony Aue, Chang Chen, Vishal Chowdhary, Jonathan Clark, Christian Federmann, Xuedong Huang, Marcin Junczys-Dowmunt, William Lewis, Mu Li, Shujie Liu, Tie-Yan Liu, Renqian Luo, Arul Menezes, Tao Qin, Frank Seide, Xu Tan, Fei Tian, Lijun Wu, Shuangzhi Wu, Yingce Xia, Dongdong Zhang, Zhirui Zhang, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Towards Binary-Valued Gates for Robust LSTM Training


Jun 08, 2018
Zhuohan Li, Di He, Fei Tian, Wei Chen, Tao Qin, Liwei Wang, Tie-Yan Liu

* ICML 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach


May 09, 2018
Yang Fan, Fei Tian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* ICLR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning What Data to Learn


Feb 28, 2017
Yang Fan, Fei Tian, Tao Qin, Jiang Bian, Tie-Yan Liu

* A preliminary version will appear in ICLR 2017, workshop track. https://openreview.net/forum?id=SyJNmVqgg&noteId=SyJNmVqgg 

  Access Paper or Ask Questions

Solving Verbal Comprehension Questions in IQ Test by Knowledge-Powered Word Embedding


Apr 26, 2016
Huazheng Wang, Fei Tian, Bin Gao, Jiang Bian, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Sentence Level Recurrent Topic Model: Letting Topics Speak for Themselves


Apr 08, 2016
Fei Tian, Bin Gao, Di He, Tie-Yan Liu

* The submitted version was done in Feb.2016. Still in improvement 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Better Word Embedding by Asymmetric Low-Rank Projection of Knowledge Graph


Jun 14, 2015
Fei Tian, Bin Gao, Enhong Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalization Analysis for Game-Theoretic Machine Learning


Oct 09, 2014
Haifang Li, Fei Tian, Wei Chen, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Agent Behavior Prediction and Its Generalization Analysis


Jul 11, 2014
Fei Tian, Haifang Li, Wei Chen, Tao Qin, Enhong Chen, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions