Alert button
Picture for Xi Yang

Xi Yang

Alert button

CMMU: A Benchmark for Chinese Multi-modal Multi-type Question Understanding and Reasoning

Jan 26, 2024
Zheqi He, Xinya Wu, Pengfei Zhou, Richeng Xuan, Guang Liu, Xi Yang, Qiannan Zhu, Hua Huang

Viaarxiv icon

Joint Beamforming Optimization and Mode Selection for RDARS-aided MIMO Systems

Jan 20, 2024
Jintao Wang, Chengzhi Ma, Shiqi Gong, Xi Yang, Shaodan Ma

Viaarxiv icon

Toward Accurate and Temporally Consistent Video Restoration from Raw Data

Dec 25, 2023
Shi Guo, Jianqi Ma, Xi Yang, Zhengqiang Zhang, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Point Deformable Network with Enhanced Normal Embedding for Point Cloud Analysis

Dec 20, 2023
Xingyilang Yin, Xi Yang, Liangchen Liu, Nannan Wang, Xinbo Gao

Viaarxiv icon

Unraveling Batch Normalization for Realistic Test-Time Adaptation

Dec 15, 2023
Zixian Su, Jingwei Guo, Kai Yao, Xi Yang, Qiufeng Wang, Kaizhu Huang

Viaarxiv icon

PairingNet: A Learning-based Pair-searching and -matching Network for Image Fragments

Dec 14, 2023
Rixin Zhou, Ding Xia, Yi Zhang, Honglin Pang, Xi Yang, Chuntao Li

Viaarxiv icon

Semantic-aware Data Augmentation for Text-to-image Synthesis

Dec 13, 2023
Zhaorui Tan, Xi Yang, Kaizhu Huang

Viaarxiv icon

Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need

Dec 11, 2023
Cheng Peng, Xi Yang, Aokun Chen, Zehao Yu, Kaleb E Smith, Anthony B Costa, Mona G Flores, Jiang Bian, Yonghui Wu

Figure 1 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 2 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 3 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Figure 4 for Generative Large Language Models Are All-purpose Text Analytics Engines: Text-to-text Learning Is All Your Need
Viaarxiv icon

A Low-Overhead Incorporation-Extrapolation based Few-Shot CSI Feedback Framework for Massive MIMO Systems

Dec 07, 2023
Binggui Zhou, Xi Yang, Jintao Wang, Shaodan Ma, Feifei Gao, Guanghua Yang

Figure 1 for A Low-Overhead Incorporation-Extrapolation based Few-Shot CSI Feedback Framework for Massive MIMO Systems
Figure 2 for A Low-Overhead Incorporation-Extrapolation based Few-Shot CSI Feedback Framework for Massive MIMO Systems
Figure 3 for A Low-Overhead Incorporation-Extrapolation based Few-Shot CSI Feedback Framework for Massive MIMO Systems
Figure 4 for A Low-Overhead Incorporation-Extrapolation based Few-Shot CSI Feedback Framework for Massive MIMO Systems
Viaarxiv icon

Detecting Voice Cloning Attacks via Timbre Watermarking

Dec 06, 2023
Chang Liu, Jie Zhang, Tianwei Zhang, Xi Yang, Weiming Zhang, Nenghai Yu

Viaarxiv icon