Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junyang Chen

A Unified Joint Maximum Mean Discrepancy for Domain Adaptation


Jan 25, 2021
Wei Wang, Baopu Li, Shuhui Yang, Jing Sun, Zhengming Ding, Junyang Chen, Xiao Dong, Zhihui Wang, Haojie Li


  Access Paper or Ask Questions

SAG-GAN: Semi-Supervised Attention-Guided GANs for Data Augmentation on Medical Images


Nov 15, 2020
Chang Qi, Junyang Chen, Guizhi Xu, Zhenghua Xu, Thomas Lukasiewicz, Yang Liu


  Access Paper or Ask Questions

w-Net: Dual Supervised Medical Image Segmentation Model with Multi-Dimensional Attention and Cascade Multi-Scale Convolution


Nov 15, 2020
Bo Wang, Lei Wang, Junyang Chen, Zhenghua Xu, Thomas Lukasiewicz, Zhigang Fu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Medical Image Segmentation with Intermediate Supervision Mechanism


Nov 15, 2020
Di Yuan, Junyang Chen, Zhenghua Xu, Thomas Lukasiewicz, Zhigang Fu, Guizhi Xu


  Access Paper or Ask Questions

Joint Self-Attention and Scale-Aggregation for Self-Calibrated Deraining Network


Aug 06, 2020
Cong Wang, Yutong Wu, Zhixun Su, Junyang Chen

* Accepted to ACM International Conference on Multimedia (MM'20) 

  Access Paper or Ask Questions

DCSFN: Deep Cross-scale Fusion Network for Single Image Rain Removal


Aug 03, 2020
Cong Wang, Xiaoying Xing, Zhixun Su, Junyang Chen

* Accepted to ACM International Conference on Multimedia (MM'20) 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results


May 05, 2020
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Namhyuk Ahn, Dongwoon Bai, Jie Cai, Yun Cao, Junyang Chen, Kaihua Cheng, SeYoung Chun, Wei Deng, Mostafa El-Khamy, Chiu Man Ho, Xiaozhong Ji, Amin Kheradmand, Gwantae Kim, Hanseok Ko, Kanghyu Lee, Jungwon Lee, Hao Li, Ziluan Liu, Zhi-Song Liu, Shuai Liu, Yunhua Lu, Zibo Meng, Pablo Navarrete Michelini, Christian Micheloni, Kalpesh Prajapati, Haoyu Ren, Yong Hyeok Seo, Wan-Chi Siu, Kyung-Ah Sohn, Ying Tai, Rao Muhammad Umer, Shuangquan Wang, Huibing Wang, Timothy Haoning Wu, Haoning Wu, Biao Yang, Fuzhi Yang, Jaejun Yoo, Tongtong Zhao, Yuanbo Zhou, Haijie Zhuo, Ziyao Zong, Xueyi Zou


  Access Paper or Ask Questions

D2D-Enabled Data Sharing for Distributed Machine Learning at Wireless Network Edge


Jan 28, 2020
Xiaoran Cai, Xiaopeng Mo, Junyang Chen, Jie Xu

* Submit to IEEE Wireless Communications Letters 

  Access Paper or Ask Questions