Alert button
Picture for Junyang Chen

Junyang Chen

Alert button

ROG$_{PL}$: Robust Open-Set Graph Learning via Region-Based Prototype Learning

Feb 29, 2024
Qin Zhang, Xiaowei Li, Jiexin Lu, Liping Qiu, Shirui Pan, Xiaojun Chen, Junyang Chen

Viaarxiv icon

ParsNets: A Parsimonious Orthogonal and Low-Rank Linear Networks for Zero-Shot Learning

Dec 21, 2023
Jingcai Guo, Qihua Zhou, Ruibing Li, Xiaocheng Lu, Ziming Liu, Junyang Chen, Xin Xie, Jie Zhang

Viaarxiv icon

Pretrain like Your Inference: Masked Tuning Improves Zero-Shot Composed Image Retrieval

Nov 15, 2023
Junyang Chen, Hanjiang Lai

Viaarxiv icon

Ranking-aware Uncertainty for Text-guided Image Retrieval

Aug 16, 2023
Junyang Chen, Hanjiang Lai

Figure 1 for Ranking-aware Uncertainty for Text-guided Image Retrieval
Figure 2 for Ranking-aware Uncertainty for Text-guided Image Retrieval
Figure 3 for Ranking-aware Uncertainty for Text-guided Image Retrieval
Figure 4 for Ranking-aware Uncertainty for Text-guided Image Retrieval
Viaarxiv icon

MvCo-DoT:Multi-View Contrastive Domain Transfer Network for Medical Report Generation

Apr 15, 2023
Ruizhi Wang, Xiangtao Wang, Zhenghua Xu, Wenting Xu, Junyang Chen, Thomas Lukasiewicz

Figure 1 for MvCo-DoT:Multi-View Contrastive Domain Transfer Network for Medical Report Generation
Figure 2 for MvCo-DoT:Multi-View Contrastive Domain Transfer Network for Medical Report Generation
Figure 3 for MvCo-DoT:Multi-View Contrastive Domain Transfer Network for Medical Report Generation
Figure 4 for MvCo-DoT:Multi-View Contrastive Domain Transfer Network for Medical Report Generation
Viaarxiv icon

Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption

Mar 20, 2023
Junyang Chen, Xiaoyu Xian, Zhijing Yang, Tianshui Chen, Yongyi Lu, Yukai Shi, Jinshan Pan, Liang Lin

Figure 1 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 2 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 3 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Figure 4 for Open-World Pose Transfer via Sequential Test-Time Adaption
Viaarxiv icon

MPS-AMS: Masked Patches Selection and Adaptive Masking Strategy Based Self-Supervised Medical Image Segmentation

Feb 27, 2023
Xiangtao Wang, Ruizhi Wang, Biao Tian, Jiaojiao Zhang, Shuo Zhang, Junyang Chen, Thomas Lukasiewicz, Zhenghua Xu

Figure 1 for MPS-AMS: Masked Patches Selection and Adaptive Masking Strategy Based Self-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for MPS-AMS: Masked Patches Selection and Adaptive Masking Strategy Based Self-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for MPS-AMS: Masked Patches Selection and Adaptive Masking Strategy Based Self-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for MPS-AMS: Masked Patches Selection and Adaptive Masking Strategy Based Self-Supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-Head Feature Pyramid Networks for Breast Mass Detection

Feb 22, 2023
Hexiang Zhang, Zhenghua Xu, Dan Yao, Shuo Zhang, Junyang Chen, Thomas Lukasiewicz

Figure 1 for Multi-Head Feature Pyramid Networks for Breast Mass Detection
Figure 2 for Multi-Head Feature Pyramid Networks for Breast Mass Detection
Figure 3 for Multi-Head Feature Pyramid Networks for Breast Mass Detection
Figure 4 for Multi-Head Feature Pyramid Networks for Breast Mass Detection
Viaarxiv icon

OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup

Jan 03, 2023
Zhijing Yang, Junyang Chen, Yukai Shi, Hao Li, Tianshui Chen, Liang Lin

Figure 1 for OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup
Figure 2 for OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup
Figure 3 for OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup
Figure 4 for OccluMix: Towards De-Occlusion Virtual Try-on by Semantically-Guided Mixup
Viaarxiv icon

MV-HAN: A Hybrid Attentive Networks based Multi-View Learning Model for Large-scale Contents Recommendation

Oct 14, 2022
Ge Fan, Chaoyun Zhang, Kai Wang, Junyang Chen

Figure 1 for MV-HAN: A Hybrid Attentive Networks based Multi-View Learning Model for Large-scale Contents Recommendation
Figure 2 for MV-HAN: A Hybrid Attentive Networks based Multi-View Learning Model for Large-scale Contents Recommendation
Figure 3 for MV-HAN: A Hybrid Attentive Networks based Multi-View Learning Model for Large-scale Contents Recommendation
Figure 4 for MV-HAN: A Hybrid Attentive Networks based Multi-View Learning Model for Large-scale Contents Recommendation
Viaarxiv icon