Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
TSGCNet: Discriminative Geometric Feature Learning with Two-Stream GraphConvolutional Network for 3D Dental Model Segmentation

Dec 26, 2020
Lingming Zhang, Yue Zhao, Deyu Meng, Zhiming Cui, Chenqiang Gao, Xinbo Gao, Chunfeng Lian, Dinggang Shen

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

D-Unet: A Dual-encoder U-Net for Image Splicing Forgery Detection and Localization

Dec 03, 2020
Xiuli Bi, Yanbin Liu, Bin Xiao, Weisheng Li, Chi-Man Pun, Guoyin Wang, Xinbo Gao

* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

LRA: an accelerated rough set framework based on local redundancy of attribute for feature selection

Oct 31, 2020
Shuyin Xia, Wenhua Li, Guoyin Wang, Xinbo Gao, Changqing Zhang, Elisabeth Giem


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution

Sep 28, 2020
Yuanfei Huang, Jie Li, Xinbo Gao, Yanting Hu, Wen Lu

* 14 pages, submitted to IEEE Transactions, codes are available at https://github.com/YuanfeiHuang/DeFiAN 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Person Re-Identification through Contextual Mutual Boosting

Sep 16, 2020
Zhikang Wang, Lihuo He, Xinbo Gao, Jane Shen

* 8 pages, 4 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Tasks Integrated Networks: Joint Detection and Retrieval for Image Search

Sep 03, 2020
Lei Zhang, Zhenwei He, Yi Yang, Liang Wang, Xinbo Gao

* To appear in IEEE TPAMI, 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Action Localization with Segment-Level Labels

Jul 03, 2020
Xinpeng Ding, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu

* 18 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Boundary-aware Context Encoding Networks for Error Map Prediction

Jun 25, 2020
Zhenxi Zhang, Chunna Tian, Jie Li, Zhusi Zhong, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Margin based Decorrelation Learning for Heterogeneous Face Recognition

May 25, 2020
Bing Cao, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Zhifeng Li

* IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Facial Attribute Capsules for Noise Face Super Resolution

Feb 16, 2020
Jingwei Xin, Nannan Wang, Xinrui Jiang, Jie Li, Xinbo Gao, Zhifeng Li

* To appear in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Video Face Super-Resolution with Motion-Adaptive Feedback Cell

Feb 15, 2020
Jingwei Xin, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao, Zhifeng Li

* To appear in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Asynchronous Tracking-by-Detection on Adaptive Time Surfaces for Event-based Object Tracking

Feb 13, 2020
Haosheng Chen, Qiangqiang Wu, Yanjie Liang, Xinbo Gao, Hanzi Wang

* Proceedings of the 27th ACM International Conference on Multimedia (MM '19). 2019, Nice, France. ACM, New York, NY, USA 
* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Fine-grained Inpainting

Feb 07, 2020
Zheng Hui, Jie Li, Xiumei Wang, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results

Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Information Multi-distillation Network

Sep 26, 2019
Zheng Hui, Xinbo Gao, Yunchu Yang, Xiumei Wang

* To be appear in ACM Multimedia 2019, https://github.com/Zheng222/IMDN 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Perception-Oriented Network for Single Image Super-Resolution

Jul 24, 2019
Zheng Hui, Jie Li, Xinbo Gao, Xiumei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reconstructing Perceived Images from Brain Activity by Visually-guided Cognitive Representation and Adversarial Learning

Jun 27, 2019
Ziqi Ren, Jie Li, Xuetong Xue, Xin Li, Fan Yang, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1704.07575 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

A sparse annotation strategy based on attention-guided active learning for 3D medical image segmentation

Jun 18, 2019
Zhenxi Zhang, Jie Li, Zhusi Zhong, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

An Attention-Guided Deep Regression Model for Landmark Detection in Cephalograms

Jun 17, 2019
Zhusi Zhong, Jie Li, Zhenxi Zhang, Zhicheng Jiao, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-scale Discriminative Networks for Double JPEG Compression Forensics

Apr 04, 2019
Cheng Deng, Zhao Li, Xinbo Gao, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Stacked Semantic-Guided Network for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval

Apr 03, 2019
Hao Wang, Cheng Deng, Xinxu Xu, Wei Liu, Xinbo Gao, Dacheng Tao

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Gated Peripheral-Foveal Convolutional Neural Network for Unified Image Aesthetic Prediction

Dec 19, 2018
Xiaodan Zhang, Xinbo Gao, Wen Lu, Lihuo He

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution

Sep 28, 2018
Yanting Hu, Jie Li, Yuanfei Huang, Xinbo Gao

* 14 pages,14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Restricting Greed in Training of Generative Adversarial Network

Sep 06, 2018
Haoxuan You, Zhicheng Jiao, Haojun Xu, Jie Li, Ying Wang, Xinbo Gao


  Access Paper or Ask Questions

Saliency deep embedding for aurora image search

May 23, 2018
Xi Yang, Xinbo Gao, Bin Song, Nannan Wang, Dong Yang


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Adversarial Hashing Networks for Cross-Modal Retrieval

Apr 04, 2018
Chao Li, Cheng Deng, Ning Li, Wei Liu, Xinbo Gao, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions