Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lu Wang

Auto robust relative radiometric normalization via latent change noise modelling


Nov 24, 2021
Shiqi Liu, Lu Wang, Jie Lian, Ting chen, Cong Liu, Xuchen Zhan, Jintao Lu, Jie Liu, Ting Wang, Dong Geng, Hongwei Duan, Yuze Tian


  Access Paper or Ask Questions

2020 CATARACTS Semantic Segmentation Challenge


Oct 21, 2021
Imanol Luengo, Maria Grammatikopoulou, Rahim Mohammadi, Chris Walsh, Chinedu Innocent Nwoye, Deepak Alapatt, Nicolas Padoy, Zhen-Liang Ni, Chen-Chen Fan, Gui-Bin Bian, Zeng-Guang Hou, Heonjin Ha, Jiacheng Wang, Haojie Wang, Dong Guo, Lu Wang, Guotai Wang, Mobarakol Islam, Bharat Giddwani, Ren Hongliang, Theodoros Pissas, Claudio Ravasio Martin Huber, Jeremy Birch, Joan M. Nunez Do Rio, Lyndon da Cruz, Christos Bergeles, Hongyu Chen, Fucang Jia, Nikhil KumarTomar, Debesh Jha, Michael A. Riegler, Pal Halvorsen, Sophia Bano, Uddhav Vaghela, Jianyuan Hong, Haili Ye, Feihong Huang, Da-Han Wang, Danail Stoyanov


  Access Paper or Ask Questions

Rapid Assessments of Light-Duty Gasoline Vehicle Emissions Using On-Road Remote Sensing and Machine Learning


Oct 01, 2021
Yan Xia, Linhui Jiang, Lu Wang, Xue Chen, Jianjie Ye, Tangyan Hou, Liqiang Wang, Yibo Zhang, Mengying Li, Zhen Li, Zhe Song, Yaping Jiang, Weiping Liu, Pengfei Li, Daniel Rosenfeld, John H. Seinfeld, Shaocai Yu


  Access Paper or Ask Questions

CLIFF: Contrastive Learning for Improving Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization


Sep 19, 2021
Shuyang Cao, Lu Wang

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Summarization with Constrained Markov Decision Process


Aug 07, 2021
Hou Pong Chan, Lu Wang, Irwin King

* To appear in TACL 

  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Group-based Search Engine Marketing System for E-Commerce


Jul 17, 2021
Cheng Jie, Da Xu, Zigeng Wang, Lu Wang, Wei Shen


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Open-ended Question Generation with A New Question Type Ontology


Jul 01, 2021
Shuyang Cao, Lu Wang

* ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Bidding via Clustering Ads Intentions: an Efficient Search Engine Marketing System for E-commerce


Jun 25, 2021
Cheng Jie, Da Xu, Zigeng Wang, Lu Wang, Wei Shen


  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Spread of COVID-19 Epidemic: A Spatio-Temporal Point Process View


Jun 24, 2021
Shuang Li, Lu Wang, Xinyun Chen, Yixiang Fang, Yan Song


  Access Paper or Ask Questions

DYPLOC: Dynamic Planning of Content Using Mixed Language Models for Text Generation


Jun 01, 2021
Xinyu Hua, Ashwin Sreevatsa, Lu Wang

* Accepted at ACL 2021. Project page: https://xinyuhua.github.io/Resources/acl21/ 

  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning of Multi-level Structures for Anomaly Detection


Apr 25, 2021
Songmin Dai, Jide Li, Lu Wang, Congcong Zhu, Yifan Wu, Xiaoqiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Attentions for Long Document Summarization


Apr 11, 2021
Luyang Huang, Shuyang Cao, Nikolaus Parulian, Heng Ji, Lu Wang

* Accepted at NAACL 2021 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Head Masking for Inference Time Content Selection in Abstractive Summarization


Apr 06, 2021
Shuyang Cao, Lu Wang

* Accepted at NAACL 2021 (short paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Inference Time Style Control for Summarization


Apr 05, 2021
Shuyang Cao, Lu Wang

* Accepted at NAACL 2021 (short paper) 

  Access Paper or Ask Questions

MD-MTL: An Ensemble Med-Multi-Task Learning Package for DiseaseScores Prediction and Multi-Level Risk Factor Analysis


Mar 05, 2021
Lu Wang, Haoyan Jiang, Mark Chignell

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Annotation-Efficient Learning for Medical Image Segmentation based on Noisy Pseudo Labels and Adversarial Learning


Dec 29, 2020
Lu Wang, Dong Guo, Guotai Wang, Shaoting Zhang

* 13 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Federated Learning and Digital Twin for Industrial Internet of Things


Nov 01, 2020
Wen Sun, Shiyu Lei, Lu Wang, Zhiqiang Liu, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

PAIR: Planning and Iterative Refinement in Pre-trained Transformers for Long Text Generation


Oct 05, 2020
Xinyu Hua, Lu Wang

* Accepted at EMNLP 2020 as a long paper 

  Access Paper or Ask Questions

XREF: Entity Linking for Chinese News Comments with Supplementary Article Reference


Jun 24, 2020
Xinyu Hua, Lei Li, Lifeng Hua, Lu Wang

* Accepted to AKBC2020, link to openreview: https://openreview.net/forum?id=1hLH6CKIjN 

  Access Paper or Ask Questions

Vision-Based Fall Event Detection in Complex Background Using Attention Guided Bi-directional LSTM


Jun 24, 2020
Yong Chen, Lu Wang, Jiajia Hu, Mingbin Ye


  Access Paper or Ask Questions

Provably Robust Metric Learning


Jun 12, 2020
Lu Wang, Xuanqing Liu, Jinfeng Yi, Yuan Jiang, Cho-Jui Hsieh


  Access Paper or Ask Questions

Reducing the X-ray radiation exposure frequency in cardio-angiography via deep-learning based video interpolation


Jun 01, 2020
Xiao-Lei Yin, Dong-Xue Liang, Lu Wang, Jing Qiu, Zhi-Yun Yang, Jun-Hui Xing, Jian-Zeng Dong, Zhao-Yuan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Spanning Attack: Reinforce Black-box Attacks with Unlabeled Data


May 11, 2020
Lu Wang, Huan Zhang, Jinfeng Yi, Cho-Jui Hsieh, Yuan Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Graph-Augmented Abstractive Summarization with Semantic-Driven Cloze Reward


May 03, 2020
Luyang Huang, Lingfei Wu, Lu Wang

* Accepted as a long paper to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Coronary Artery Segmentation in Angiographic Videos Using A 3D-2D CE-Net


Mar 26, 2020
Lu Wang, Dong-xue Liang, Xiao-lei Yin, Jing Qiu, Zhi-yun Yang, Jun-hui Xing, Jian-zeng Dong, Zhao-yuan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised 3D coronary artery reconstruction from two-view angiographic images


Mar 26, 2020
Lu Wang, Dong-xue Liang, Xiao-lei Yin, Jing Qiu, Zhi-yun Yang, Jun-hui Xing, Jian-zeng Dong, Zhao-yuan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Robust Medical Instrument Segmentation Challenge 2019


Mar 23, 2020
Tobias Ross, Annika Reinke, Peter M. Full, Martin Wagner, Hannes Kenngott, Martin Apitz, Hellena Hempe, Diana Mindroc Filimon, Patrick Scholz, Thuy Nuong Tran, Pierangela Bruno, Pablo Arbeláez, Gui-Bin Bian, Sebastian Bodenstedt, Jon Lindström Bolmgren, Laura Bravo-Sánchez, Hua-Bin Chen, Cristina González, Dong Guo, Pål Halvorsen, Pheng-Ann Heng, Enes Hosgor, Zeng-Guang Hou, Fabian Isensee, Debesh Jha, Tingting Jiang, Yueming Jin, Kadir Kirtac, Sabrina Kletz, Stefan Leger, Zhixuan Li, Klaus H. Maier-Hein, Zhen-Liang Ni, Michael A. Riegler, Klaus Schoeffmann, Ruohua Shi, Stefanie Speidel, Michael Stenzel, Isabell Twick, Gutai Wang, Jiacheng Wang, Liansheng Wang, Lu Wang, Yujie Zhang, Yan-Jie Zhou, Lei Zhu, Manuel Wiesenfarth, Annette Kopp-Schneider, Beat P. Müller-Stich, Lena Maier-Hein

* A pre-print 

  Access Paper or Ask Questions