Alert button
Picture for Zifeng Wang

Zifeng Wang

Alert button

GenRES: Rethinking Evaluation for Generative Relation Extraction in the Era of Large Language Models

Feb 16, 2024
Pengcheng Jiang, Jiacheng Lin, Zifeng Wang, Jimeng Sun, Jiawei Han

Viaarxiv icon

PILOT: Legal Case Outcome Prediction with Case Law

Jan 28, 2024
Lang Cao, Zifeng Wang, Cao Xiao, Jimeng Sun

Viaarxiv icon

Chain-of-Table: Evolving Tables in the Reasoning Chain for Table Understanding

Jan 19, 2024
Zilong Wang, Hao Zhang, Chun-Liang Li, Julian Martin Eisenschlos, Vincent Perot, Zifeng Wang, Lesly Miculicich, Yasuhisa Fujii, Jingbo Shang, Chen-Yu Lee, Tomas Pfister

Viaarxiv icon

BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph

Oct 12, 2023
Zifeng Wang, Zichen Wang, Balasubramaniam Srinivasan, Vassilis N. Ioannidis, Huzefa Rangwala, Rishita Anubhai

Figure 1 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 2 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 3 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Figure 4 for BioBridge: Bridging Biomedical Foundation Models via Knowledge Graph
Viaarxiv icon

UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors

Oct 05, 2023
Ruiyu Wang, Zifeng Wang, Jimeng Sun

Figure 1 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 2 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 3 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Figure 4 for UniPredict: Large Language Models are Universal Tabular Predictors
Viaarxiv icon

CITING: Large Language Models Create Curriculum for Instruction Tuning

Oct 04, 2023
Tao Feng, Zifeng Wang, Jimeng Sun

Figure 1 for CITING: Large Language Models Create Curriculum for Instruction Tuning
Figure 2 for CITING: Large Language Models Create Curriculum for Instruction Tuning
Figure 3 for CITING: Large Language Models Create Curriculum for Instruction Tuning
Figure 4 for CITING: Large Language Models Create Curriculum for Instruction Tuning
Viaarxiv icon

MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models

Aug 28, 2023
Yilin Wen, Zifeng Wang, Jimeng Sun

Figure 1 for MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models
Figure 2 for MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models
Figure 3 for MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models
Figure 4 for MindMap: Knowledge Graph Prompting Sparks Graph of Thoughts in Large Language Models
Viaarxiv icon