Alert button
Picture for Osamu Yoshie

Osamu Yoshie

Alert button

BreakGPT: A Large Language Model with Multi-stage Structure for Financial Breakout Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Kang Zhang, Osamu Yoshie, Weiran Huang

Viaarxiv icon

PillarNeSt: Embracing Backbone Scaling and Pretraining for Pillar-based 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Weixin Mao, Tiancai Wang, Diankun Zhang, Junjie Yan, Osamu Yoshie

Viaarxiv icon

GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Weixin Mao, Jinrong Yang, Zheng Ge, Lin Song, Hongyu Zhou, Tiezheng Mao, Zeming Li, Osamu Yoshie

Figure 1 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 2 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 3 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 4 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Viaarxiv icon

Vision Learners Meet Web Image-Text Pairs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2023
Bingchen Zhao, Quan Cui, Hao Wu, Osamu Yoshie, Cheng Yang

Figure 1 for Vision Learners Meet Web Image-Text Pairs
Figure 2 for Vision Learners Meet Web Image-Text Pairs
Figure 3 for Vision Learners Meet Web Image-Text Pairs
Figure 4 for Vision Learners Meet Web Image-Text Pairs
Viaarxiv icon

Discriminability-Transferability Trade-Off: An Information-Theoretic Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2022
Quan Cui, Bingchen Zhao, Zhao-Min Chen, Borui Zhao, Renjie Song, Jiajun Liang, Boyan Zhou, Osamu Yoshie

Figure 1 for Discriminability-Transferability Trade-Off: An Information-Theoretic Perspective
Figure 2 for Discriminability-Transferability Trade-Off: An Information-Theoretic Perspective
Figure 3 for Discriminability-Transferability Trade-Off: An Information-Theoretic Perspective
Figure 4 for Discriminability-Transferability Trade-Off: An Information-Theoretic Perspective
Viaarxiv icon

ZeroVL: A Strong Baseline for Aligning Vision-Language Representations with Limited Resources

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2022
Quan Cui, Boyan Zhou, Yu Guo, Weidong Yin, Hao Wu, Osamu Yoshie

Figure 1 for ZeroVL: A Strong Baseline for Aligning Vision-Language Representations with Limited Resources
Figure 2 for ZeroVL: A Strong Baseline for Aligning Vision-Language Representations with Limited Resources
Figure 3 for ZeroVL: A Strong Baseline for Aligning Vision-Language Representations with Limited Resources
Figure 4 for ZeroVL: A Strong Baseline for Aligning Vision-Language Representations with Limited Resources
Viaarxiv icon

PP-YOLOv2: A Practical Object Detector

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2021
Xin Huang, Xinxin Wang, Wenyu Lv, Xiaying Bai, Xiang Long, Kaipeng Deng, Qingqing Dang, Shumin Han, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma, Osamu Yoshie

Figure 1 for PP-YOLOv2: A Practical Object Detector
Figure 2 for PP-YOLOv2: A Practical Object Detector
Figure 3 for PP-YOLOv2: A Practical Object Detector
Figure 4 for PP-YOLOv2: A Practical Object Detector
Viaarxiv icon

OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2021
Zheng Ge, Songtao Liu, Zeming Li, Osamu Yoshie, Jian Sun

Figure 1 for OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection
Figure 2 for OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection
Figure 3 for OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection
Figure 4 for OTA: Optimal Transport Assignment for Object Detection
Viaarxiv icon

A Reinforcement learning method for Optical Thin-Film Design

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 13, 2021
Anqing Jiang, Liangyao Chen, Osamu Yoshie

Figure 1 for A Reinforcement learning method for Optical Thin-Film Design
Figure 2 for A Reinforcement learning method for Optical Thin-Film Design
Figure 3 for A Reinforcement learning method for Optical Thin-Film Design
Figure 4 for A Reinforcement learning method for Optical Thin-Film Design
Viaarxiv icon

LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 12, 2021
Zheng Ge, Jianfeng Wang, Xin Huang, Songtao Liu, Osamu Yoshie

Figure 1 for LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection
Figure 2 for LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection
Figure 3 for LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection
Figure 4 for LLA: Loss-aware Label Assignment for Dense Pedestrian Detection
Viaarxiv icon