Alert button
Picture for Kang Zhang

Kang Zhang

Alert button

BreakGPT: A Large Language Model with Multi-stage Structure for Financial Breakout Detection

Feb 12, 2024
Kang Zhang, Osamu Yoshie, Weiran Huang

Viaarxiv icon

Human Aesthetic Preference-Based Large Text-to-Image Model Personalization: Kandinsky Generation as an Example

Feb 09, 2024
Aven-Le Zhou, Yu-Ao Wang, Wei Wu, Kang Zhang

Viaarxiv icon

The Contemporary Art of Image Search: Iterative User Intent Expansion via Vision-Language Model

Dec 05, 2023
Yilin Ye, Qian Zhu, Shishi Xiao, Kang Zhang, Wei Zeng

Viaarxiv icon

DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution

Nov 30, 2023
Axi Niu, Kang Zhang, Joshua Tian Jin Tee, Trung X. Pham, Jinqiu Sun, Chang D. Yoo, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 2 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 3 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Figure 4 for DifAugGAN: A Practical Diffusion-style Data Augmentation for GAN-based Single Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Archiving Body Movements: Collective Generation of Chinese Calligraphy

Nov 27, 2023
Aven Le Zhou, Jiayi Ye, Tianchen Liu, Kang Zhang

Viaarxiv icon

ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution

Jul 03, 2023
Axi Niu, Pham Xuan Trung, Kang Zhang, Jinqiu Sun, Yu Zhu, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 2 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 3 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Figure 4 for ACDMSR: Accelerated Conditional Diffusion Models for Single Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

A Transformer-based representation-learning model with unified processing of multimodal input for clinical diagnostics

Jun 01, 2023
Hong-Yu Zhou, Yizhou Yu, Chengdi Wang, Shu Zhang, Yuanxu Gao, Jia Pan, Jun Shao, Guangming Lu, Kang Zhang, Weimin Li

Figure 1 for A Transformer-based representation-learning model with unified processing of multimodal input for clinical diagnostics
Figure 2 for A Transformer-based representation-learning model with unified processing of multimodal input for clinical diagnostics
Figure 3 for A Transformer-based representation-learning model with unified processing of multimodal input for clinical diagnostics
Figure 4 for A Transformer-based representation-learning model with unified processing of multimodal input for clinical diagnostics
Viaarxiv icon

Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution

May 26, 2023
Axi Niu, Kang Zhang, Trung X. Pham, Pei Wang, Jinqiu Sun, In So Kweon, Yanning Zhang

Figure 1 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 2 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 3 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Figure 4 for Learning from Multi-Perception Features for Real-Word Image Super-resolution
Viaarxiv icon

MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results

Apr 27, 2023
Qingpeng Zhu, Wenxiu Sun, Yuekun Dai, Chongyi Li, Shangchen Zhou, Ruicheng Feng, Qianhui Sun, Chen Change Loy, Jinwei Gu, Yi Yu, Yangke Huang, Kang Zhang, Meiya Chen, Yu Wang, Yongchao Li, Hao Jiang, Amrit Kumar Muduli, Vikash Kumar, Kunal Swami, Pankaj Kumar Bajpai, Yunchao Ma, Jiajun Xiao, Zhi Ling

Figure 1 for MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results
Figure 2 for MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results
Figure 3 for MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results
Figure 4 for MIPI 2023 Challenge on RGB+ToF Depth Completion: Methods and Results
Viaarxiv icon

Everyone Can Be Picasso? A Computational Framework into the Myth of Human versus AI Painting

Apr 17, 2023
Yilin Ye, Rong Huang, Kang Zhang, Wei Zeng

Figure 1 for Everyone Can Be Picasso? A Computational Framework into the Myth of Human versus AI Painting
Figure 2 for Everyone Can Be Picasso? A Computational Framework into the Myth of Human versus AI Painting
Figure 3 for Everyone Can Be Picasso? A Computational Framework into the Myth of Human versus AI Painting
Figure 4 for Everyone Can Be Picasso? A Computational Framework into the Myth of Human versus AI Painting
Viaarxiv icon