Alert button
Picture for Bingchen Zhao

Bingchen Zhao

Alert button

AQA-Bench: An Interactive Benchmark for Evaluating LLMs' Sequential Reasoning Ability

Feb 14, 2024
Siwei Yang, Bingchen Zhao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Tuning LayerNorm in Attention: Towards Efficient Multi-Modal LLM Finetuning

Dec 18, 2023
Bingchen Zhao, Haoqin Tu, Chen Wei, Jieru Mei, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Compress & Align: Curating Image-Text Data with Human Knowledge

Dec 13, 2023
Lei Zhang, Fangxun Shu, Sucheng Ren, Bingchen Zhao, Hao Jiang, Cihang Xie

Viaarxiv icon

How Many Unicorns Are in This Image? A Safety Evaluation Benchmark for Vision LLMs

Nov 27, 2023
Haoqin Tu, Chenhang Cui, Zijun Wang, Yiyang Zhou, Bingchen Zhao, Junlin Han, Wangchunshu Zhou, Huaxiu Yao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

What If the TV Was Off? Examining Counterfactual Reasoning Abilities of Multi-modal Language Models

Oct 10, 2023
Letian Zhang, Xiaotong Zhai, Zhongkai Zhao, Xin Wen, Yongshuo Zong, Bingchen Zhao

Viaarxiv icon

Fool Your (Vision and) Language Model With Embarrassingly Simple Permutations

Oct 02, 2023
Yongshuo Zong, Tingyang Yu, Bingchen Zhao, Ruchika Chavhan, Timothy Hospedales

Viaarxiv icon

Sight Beyond Text: Multi-Modal Training Enhances LLMs in Truthfulness and Ethics

Sep 13, 2023
Haoqin Tu, Bingchen Zhao, Chen Wei, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery

May 10, 2023
Bingchen Zhao, Xin Wen, Kai Han

Figure 1 for Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery
Figure 2 for Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery
Figure 3 for Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery
Figure 4 for Learning Semi-supervised Gaussian Mixture Models for Generalized Category Discovery
Viaarxiv icon

Incremental Generalized Category Discovery

Apr 27, 2023
Bingchen Zhao, Oisin Mac Aodha

Viaarxiv icon

OOD-CV-v2: An extended Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images

Apr 17, 2023
Bingchen Zhao, Jiahao Wang, Wufei Ma, Artur Jesslen, Siwei Yang, Shaozuo Yu, Oliver Zendel, Christian Theobalt, Alan Yuille, Adam Kortylewski

Figure 1 for OOD-CV-v2: An extended Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images
Figure 2 for OOD-CV-v2: An extended Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images
Figure 3 for OOD-CV-v2: An extended Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images
Figure 4 for OOD-CV-v2: An extended Benchmark for Robustness to Out-of-Distribution Shifts of Individual Nuisances in Natural Images
Viaarxiv icon