Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Li Zhang

BEFD: Boundary Enhancement and Feature Denoising for Vessel Segmentation


Apr 08, 2021
Mo Zhang, Fei Yu, Jie Zhao, Li Zhang, Quanzheng Li

* MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Complementary Evidence Identification in Open-Domain Question Answering


Apr 05, 2021
Xiangyang Mou, Mo Yu, Shiyu Chang, Yufei Feng, Li Zhang, Hui Su

* 7 pages, EACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Road Topology Learning for Urban Map-less Driving


Mar 31, 2021
Li Zhang, Faezeh Tafazzoli, Gunther Krehl, Runsheng Xu, Timo Rehfeld, Manuel Schier, Arunava Seal


  Access Paper or Ask Questions

Depth-conditioned Dynamic Message Propagation for Monocular 3D Object Detection


Mar 30, 2021
Li Wang, Liang Du, Xiaoqing Ye, Yanwei Fu, Guodong Guo, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng, Li Zhang

* CVPR 2021. Code at https://github.com/fudan-zvg/DDMP 

  Access Paper or Ask Questions

Robust and Accurate Object Detection via Adversarial Learning


Mar 26, 2021
Xiangning Chen, Cihang Xie, Mingxing Tan, Li Zhang, Cho-Jui Hsieh, Boqing Gong

* CVPR 2021. Models are available at https://github.com/google/automl/tree/master/efficientdet/Det-AdvProp.md 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Alignment via Meta-filter for Few-shot Learning


Mar 25, 2021
Chengming Xu, Chen Liu, Li Zhang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Xiangyang Xue, Yanwei Fu

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

MoViNets: Mobile Video Networks for Efficient Video Recognition


Mar 21, 2021
Dan Kondratyuk, Liangzhe Yuan, Yandong Li, Li Zhang, Mingxing Tan, Matthew Brown, Boqing Gong


  Access Paper or Ask Questions

Automatically detecting the conflicts between software requirements based on finer semantic analysis


Mar 03, 2021
Weize Guo, Li Zhang, Xiaoli Lian

* 17 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The NPU System for the 2020 Personalized Voice Trigger Challenge


Feb 26, 2021
Jingyong Hou, Li Zhang, Yihui Fu, Qing Wang, Zhanheng Yang, Qijie Shao, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

EEGFuseNet: Hybrid Unsupervised Deep Feature Characterization and Fusion for High-Dimensional EEG with An Application to Emotion Recognition


Feb 07, 2021
Zhen Liang, Rushuang Zhou, Li Zhang, Linling Li, Gan Huang, Zhiguo Zhang, Shin Ishii


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Action Recognition with Prototype-centered Attentive Learning


Feb 03, 2021
Xiatian Zhu, Antoine Toisoul, Juan-Manuel Prez-Ra, Li Zhang, Brais Martinez, Tao Xiang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Failure Prediction in Production Line Based on Federated Learning: An Empirical Study


Jan 25, 2021
Ning Ge, Guanghao Li, Li Zhang, Yi Liu Yi Liu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers


Dec 31, 2020
Sixiao Zheng, Jiachen Lu, Hengshuang Zhao, Xiatian Zhu, Zekun Luo, Yabiao Wang, Yanwei Fu, Jianfeng Feng, Tao Xiang, Philip H. S. Torr, Li Zhang

* project page at https://fudan-zvg.github.io/SETR/ 

  Access Paper or Ask Questions

Sub-sampled Cross-component Prediction for Emerging Video Coding Standards


Dec 30, 2020
Junru Li, Meng Wang, Li Zhang, Shiqi Wang, Kai Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Unifying Homophily and Heterophily Network Transformation via Motifs


Dec 27, 2020
Yan Ge, Jun Ma, Li Zhang, Haiping Lu

* 10 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Hop-Hop Relation-aware Graph Neural Networks


Dec 21, 2020
Li Zhang, Yan Ge, Haiping Lu


  Access Paper or Ask Questions

A Systematic Literature Review on Federated Learning: From A Model Quality Perspective


Dec 01, 2020
Yi Liu, Li Zhang, Ning Ge, Guanghao Li


  Access Paper or Ask Questions

Boundary-sensitive Pre-training for Temporal Localization in Videos


Nov 24, 2020
Mengmeng Xu, Juan-Manuel Perez-Rua, Victor Escorcia, Brais Martinez, Xiatian Zhu, Li Zhang, Bernard Ghanem, Tao Xiang

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Direct Classification of Emotional Intensity


Nov 15, 2020
Jacob Ouyang, Isaac R Galatzer-Levy, Vidya Koesmahargyo, Li Zhang

* 7 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Scene Understanding via Squeeze Reasoning


Nov 06, 2020
Xiangtai Li, Xia Li, Ansheng You, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Depth Guided Adaptive Meta-Fusion Network for Few-shot Video Recognition


Oct 20, 2020
Yuqian Fu, Li Zhang, Junke Wang, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang

* accepted by ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimal Filter Pruning with Balanced Performance and Pruning Speed


Oct 14, 2020
Dong Li, Sitong Chen, Xudong Liu, Yunda Sun, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Holistic Grid Fusion Based Stop Line Estimation


Sep 18, 2020
Runsheng Xu, Faezeh Tafazzoli, Li Zhang, Timo Rehfeld, Gunther Krehl, Arunava Seal

* Submitted to ICPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Small but Mighty: New Benchmarks for Split and Rephrase


Sep 17, 2020
Li Zhang, Huaiyu Zhu, Siddhartha Brahma, Yunyao Li

* In EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Reasoning about Goals, Steps, and Temporal Ordering with WikiHow


Sep 16, 2020
Qing Lyu, Li Zhang, Chris Callison-Burch

* In EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Intent Detection with WikiHow


Sep 12, 2020
Li Zhang, Qing Lyu, Chris Callison-Burch

* In AACL-IJCNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions