Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Cross Modal Transformer via Coordinates Encoding for 3D Object Dectection


Jan 03, 2023
Junjie Yan, Yingfei Liu, Jianjian Sun, Fan Jia, Shuailin Li, Tiancai Wang, Xiangyu Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PETRv2: A Unified Framework for 3D Perception from Multi-Camera Images


Jun 02, 2022
Yingfei Liu, Junjie Yan, Fan Jia, Shuailin Li, Qi Gao, Tiancai Wang, Xiangyu Zhang, Jian Sun

Add code

* Tech Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

cosFormer: Rethinking Softmax in Attention


Feb 17, 2022
Zhen Qin, Weixuan Sun, Hui Deng, Dongxu Li, Yunshen Wei, Baohong Lv, Junjie Yan, Lingpeng Kong, Yiran Zhong

Add code

* Accepted to ICLR2022. Yiran Zhong is the corresponding author. Zhen Qin, Weixuan Sun, Hui Deng contributed equally to this work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One to Transfer All: A Universal Transfer Framework for Vision Foundation Model with Few Data


Nov 24, 2021
Yujie Wang, Junqin Huang, Mengya Gao, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Ding Liang, Junjie Yan

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MQBench: Towards Reproducible and Deployable Model Quantization Benchmark


Nov 05, 2021
Yuhang Li, Mingzhu Shen, Jian Ma, Yan Ren, Mingxin Zhao, Qi Zhang, Ruihao Gong, Fengwei Yu, Junjie Yan

Add code

* Accepted by 35th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) Track on Datasets and Benchmarks 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Supervision Exists Everywhere: A Data Efficient Contrastive Language-Image Pre-training Paradigm


Oct 11, 2021
Yangguang Li, Feng Liang, Lichen Zhao, Yufeng Cui, Wanli Ouyang, Jing Shao, Fengwei Yu, Junjie Yan

Add code

* 18 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BN-NAS: Neural Architecture Search with Batch Normalization


Aug 16, 2021
Boyu Chen, Peixia Li, Baopu Li, Chen Lin, Chuming Li, Ming Sun, Junjie Yan, Wanli Ouyang

Add code

* ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Geometry Uncertainty Projection Network for Monocular 3D Object Detection


Aug 13, 2021
Yan Lu, Xinzhu Ma, Lei Yang, Tianzhu Zhang, Yating Liu, Qi Chu, Junjie Yan, Wanli Ouyang

Add code

* To appear at ICCV2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PSViT: Better Vision Transformer via Token Pooling and Attention Sharing


Aug 07, 2021
Boyu Chen, Peixia Li, Baopu Li, Chuming Li, Lei Bai, Chen Lin, Ming Sun, Junjie Yan, Wanli Ouyang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>