Alert button
Picture for Ying Li

Ying Li

Alert button

BiLLM: Pushing the Limit of Post-Training Quantization for LLMs

Feb 06, 2024
Wei Huang, Yangdong Liu, Haotong Qin, Ying Li, Shiming Zhang, Xianglong Liu, Michele Magno, Xiaojuan Qi

Viaarxiv icon

Maximising Quantum-Computing Expressive Power through Randomised Circuits

Dec 04, 2023
Yingli Yang, Zongkang Zhang, Anbang Wang, Xiaosi Xu, Xiaoting Wang, Ying Li

Viaarxiv icon

When Mining Electric Locomotives Meet Reinforcement Learning

Nov 14, 2023
Ying Li, Zhencai Zhu, Xiaoqiang Li, Chunyu Yang, Hao Lu

Figure 1 for When Mining Electric Locomotives Meet Reinforcement Learning
Figure 2 for When Mining Electric Locomotives Meet Reinforcement Learning
Figure 3 for When Mining Electric Locomotives Meet Reinforcement Learning
Figure 4 for When Mining Electric Locomotives Meet Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Memory AMP for Generalized MIMO: Coding Principle and Information-Theoretic Optimality

Nov 07, 2023
Yufei Chen, Lei Liu, Yuhao Chi, Ying Li, Zhaoyang Zhang

Viaarxiv icon

HNS: An Efficient Hermite Neural Solver for Solving Time-Fractional Partial Differential Equations

Oct 07, 2023
Jie Hou, Zhiying Ma, Shihui Ying, Ying Li

Viaarxiv icon

PMNN:Physical Model-driven Neural Network for solving time-fractional differential equations

Oct 07, 2023
Zhiying Ma, Jie Hou, Wenhao Zhu, Yaxin Peng, Ying Li

Viaarxiv icon

Bridging Sensor Gaps via Single-Direction Tuning for Hyperspectral Image Classification

Sep 22, 2023
Xizhe Xue, Haokui Zhang, Ying Li, Liuwei Wan, Zongwen Bai, Mike Zheng Shou

Figure 1 for Bridging Sensor Gaps via Single-Direction Tuning for Hyperspectral Image Classification
Figure 2 for Bridging Sensor Gaps via Single-Direction Tuning for Hyperspectral Image Classification
Figure 3 for Bridging Sensor Gaps via Single-Direction Tuning for Hyperspectral Image Classification
Figure 4 for Bridging Sensor Gaps via Single-Direction Tuning for Hyperspectral Image Classification
Viaarxiv icon

Any-Size-Diffusion: Toward Efficient Text-Driven Synthesis for Any-Size HD Images

Sep 11, 2023
Qingping Zheng, Yuanfan Guo, Jiankang Deng, Jianhua Han, Ying Li, Songcen Xu, Hang Xu

Figure 1 for Any-Size-Diffusion: Toward Efficient Text-Driven Synthesis for Any-Size HD Images
Figure 2 for Any-Size-Diffusion: Toward Efficient Text-Driven Synthesis for Any-Size HD Images
Figure 3 for Any-Size-Diffusion: Toward Efficient Text-Driven Synthesis for Any-Size HD Images
Figure 4 for Any-Size-Diffusion: Toward Efficient Text-Driven Synthesis for Any-Size HD Images
Viaarxiv icon

OHQ: On-chip Hardware-aware Quantization

Sep 05, 2023
Wei Huang, Haotong Qin, Yangdong Liu, Jingzhuo Liang, Yifu Ding, Ying Li, Xianglong Liu

Figure 1 for OHQ: On-chip Hardware-aware Quantization
Figure 2 for OHQ: On-chip Hardware-aware Quantization
Figure 3 for OHQ: On-chip Hardware-aware Quantization
Figure 4 for OHQ: On-chip Hardware-aware Quantization
Viaarxiv icon

Towards Efficient Modeling and Inference in Multi-Dimensional Gaussian Process State-Space Models

Sep 03, 2023
Zhidi Lin, Juan Maroñas, Ying Li, Feng Yin, Sergios Theodoridis

Viaarxiv icon