Alert button
Picture for Xin Huang

Xin Huang

Alert button

Point cloud-based registration and image fusion between cardiac SPECT MPI and CTA

Feb 10, 2024
Shaojie Tang, Penpen Miao, Xingyu Gao, Yu Zhong, Dantong Zhu, Haixing Wen, Zhihui Xu, Qiuyue Wei, Hongping Yao, Xin Huang, Rui Gao, Chen Zhao, Weihua Zhou

Viaarxiv icon

MT-HCCAR: Multi-Task Deep Learning with Hierarchical Classification and Attention-based Regression for Cloud Property Retrieval

Jan 29, 2024
Xingyan Li, Andrew M. Sayer, Ian T. Carroll, Xin Huang, Jianwu Wang

Viaarxiv icon

Medical Image Debiasing by Learning Adaptive Agreement from a Biased Council

Jan 22, 2024
Luyang Luo, Xin Huang, Minghao Wang, Zhuoyue Wan, Hao Chen

Viaarxiv icon

GBSS:a global building semantic segmentation dataset for large-scale remote sensing building extraction

Jan 02, 2024
Yuping Hu, Xin Huang, Jiayi Li, Zhen Zhang

Viaarxiv icon

Early ChatGPT User Portrait through the Lens of Data

Dec 10, 2023
Yuyang Deng, Ni Zhao, Xin Huang

Viaarxiv icon

HKUST at SemEval-2023 Task 1: Visual Word Sense Disambiguation with Context Augmentation and Visual Assistance

Nov 30, 2023
Zhuohao Yin, Xin Huang

Viaarxiv icon

HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation

Oct 02, 2023
Xin Huang, Ruizhi Shao, Qi Zhang, Hongwen Zhang, Ying Feng, Yebin Liu, Qing Wang

Figure 1 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 2 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 3 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Figure 4 for HumanNorm: Learning Normal Diffusion Model for High-quality and Realistic 3D Human Generation
Viaarxiv icon

SeaEval for Multilingual Foundation Models: From Cross-Lingual Alignment to Cultural Reasoning

Sep 09, 2023
Bin Wang, Zhengyuan Liu, Xin Huang, Fangkai Jiao, Yang Ding, Ai Ti Aw, Nancy F. Chen

Figure 1 for SeaEval for Multilingual Foundation Models: From Cross-Lingual Alignment to Cultural Reasoning
Figure 2 for SeaEval for Multilingual Foundation Models: From Cross-Lingual Alignment to Cultural Reasoning
Figure 3 for SeaEval for Multilingual Foundation Models: From Cross-Lingual Alignment to Cultural Reasoning
Figure 4 for SeaEval for Multilingual Foundation Models: From Cross-Lingual Alignment to Cultural Reasoning
Viaarxiv icon

GAME-UP: Game-Aware Mode Enumeration and Understanding for Trajectory Prediction

May 28, 2023
Justin Lidard, Oswin So, Yanxia Zhang, Jonathan DeCastro, Xiongyi Cui, Xin Huang, Yen-Ling Kuo, John Leonard, Avinash Balachandran, Naomi Leonard, Guy Rosman

Figure 1 for GAME-UP: Game-Aware Mode Enumeration and Understanding for Trajectory Prediction
Figure 2 for GAME-UP: Game-Aware Mode Enumeration and Understanding for Trajectory Prediction
Figure 3 for GAME-UP: Game-Aware Mode Enumeration and Understanding for Trajectory Prediction
Figure 4 for GAME-UP: Game-Aware Mode Enumeration and Understanding for Trajectory Prediction
Viaarxiv icon

Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model

Apr 25, 2023
Xin Huang, Qi Zhang, Ying Feng, Hongdong Li, Qing Wang

Figure 1 for Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model
Figure 2 for Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model
Figure 3 for Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model
Figure 4 for Inverting the Imaging Process by Learning an Implicit Camera Model
Viaarxiv icon