Alert button
Picture for Lin Song

Lin Song

Alert button

SEED-X: Multimodal Models with Unified Multi-granularity Comprehension and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 22, 2024
Yuying Ge, Sijie Zhao, Jinguo Zhu, Yixiao Ge, Kun Yi, Lin Song, Chen Li, Xiaohan Ding, Ying Shan

Viaarxiv icon

YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Tianheng Cheng, Lin Song, Yixiao Ge, Wenyu Liu, Xinggang Wang, Ying Shan

Viaarxiv icon

Efficient and Interaction-Aware Trajectory Planning for Autonomous Vehicles with Particle Swarm Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Lin Song, David Isele, Naira Hovakimyan, Sangjae Bae

Viaarxiv icon

UniRepLKNet: A Universal Perception Large-Kernel ConvNet for Audio, Video, Point Cloud, Time-Series and Image Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Xiaohan Ding, Yiyuan Zhang, Yixiao Ge, Sijie Zhao, Lin Song, Xiangyu Yue, Ying Shan

Viaarxiv icon

Meta-Adapter: An Online Few-shot Learner for Vision-Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Cheng Cheng, Lin Song, Ruoyi Xue, Hang Wang, Hongbin Sun, Yixiao Ge, Ying Shan

Figure 1 for Meta-Adapter: An Online Few-shot Learner for Vision-Language Model
Figure 2 for Meta-Adapter: An Online Few-shot Learner for Vision-Language Model
Figure 3 for Meta-Adapter: An Online Few-shot Learner for Vision-Language Model
Figure 4 for Meta-Adapter: An Online Few-shot Learner for Vision-Language Model
Viaarxiv icon

InstructDET: Diversifying Referring Object Detection with Generalized Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Ronghao Dang, Jiangyan Feng, Haodong Zhang, Chongjian Ge, Lin Song, Lijun Gong, Chengju Liu, Qijun Chen, Feng Zhu, Rui Zhao, Yibing Song

Figure 1 for InstructDET: Diversifying Referring Object Detection with Generalized Instructions
Figure 2 for InstructDET: Diversifying Referring Object Detection with Generalized Instructions
Figure 3 for InstructDET: Diversifying Referring Object Detection with Generalized Instructions
Figure 4 for InstructDET: Diversifying Referring Object Detection with Generalized Instructions
Viaarxiv icon

GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 30, 2023
Weixin Mao, Jinrong Yang, Zheng Ge, Lin Song, Hongyu Zhou, Tiezheng Mao, Zeming Li, Osamu Yoshie

Figure 1 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 2 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 3 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Figure 4 for GMM: Delving into Gradient Aware and Model Perceive Depth Mining for Monocular 3D Detection
Viaarxiv icon

Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2023
Sijie Zhao, Yixiao Ge, Zhongang Qi, Lin Song, Xiaohan Ding, Zehua Xie, Ying Shan

Figure 1 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 2 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 3 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Figure 4 for Sticker820K: Empowering Interactive Retrieval with Stickers
Viaarxiv icon

GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Rui Yang, Lin Song, Yanwei Li, Sijie Zhao, Yixiao Ge, Xiu Li, Ying Shan

Figure 1 for GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction
Figure 2 for GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction
Figure 3 for GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction
Figure 4 for GPT4Tools: Teaching Large Language Model to Use Tools via Self-instruction
Viaarxiv icon

BoxSnake: Polygonal Instance Segmentation with Box Supervision

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Rui Yang, Lin Song, Yixiao Ge, Xiu Li

Figure 1 for BoxSnake: Polygonal Instance Segmentation with Box Supervision
Figure 2 for BoxSnake: Polygonal Instance Segmentation with Box Supervision
Figure 3 for BoxSnake: Polygonal Instance Segmentation with Box Supervision
Figure 4 for BoxSnake: Polygonal Instance Segmentation with Box Supervision
Viaarxiv icon