Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Zhang

Smelting Gold and Silver for Improved Multilingual AMR-to-Text Generation


Sep 08, 2021
Leonardo F. R. Ribeiro, Jonas Pfeiffer, Yue Zhang, Iryna Gurevych

* Accepted as a conference paper to EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Generalization Ability of Pretrained Language Models on Arithmetic and Logical Reasoning


Aug 15, 2021
Cunxiang Wang, Boyuan Zheng, Yuchen Niu, Yue Zhang

* Accepted by NLPCC2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-phase Liver Tumor Segmentation with Spatial Aggregation and Uncertain Region Inpainting


Aug 05, 2021
Yue Zhang, Chengtao Peng, Liying Peng, Huimin Huang, Ruofeng Tong, Lanfen Lin, Jingsong Li, Yen-Wei Chen, Qingqing Chen, Hongjie Hu, Zhiyi Peng

* To appear in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the merging behavior patterns and evolutionary mechanism at freeway on-ramps


Jul 31, 2021
Yue Zhang, Yajie Zou, Lingtao Wuand Wanbing Han


  Access Paper or Ask Questions

S2Looking: A Satellite Side-Looking Dataset for Building Change Detection


Jul 20, 2021
Li Shen, Yao Lu, Hao Chen, Hao Wei, Donghai Xie, Jiabao Yue, Rui Chen, Yue Zhang, Ao Zhang, Shouye Lv, Bitao Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Off-Policy Ranking


Jul 03, 2021
Yue Jin, Yue Zhang, Tao Qin, Xudong Zhang, Jian Yuan, Houqiang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Efficacy of Automatically Generated Counterfactuals for Sentiment Analysis


Jun 30, 2021
Linyi Yang, Jiazheng Li, Pádraig Cunningham, Yue Zhang, Barry Smyth, Ruihai Dong

* ACL-21, Main Conference, Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Point Visible Light Transmitter Localization based on Monocular Camera


Jun 29, 2021
Hongxiu Zhao, Xun Zhang, Faouzi Bader, Yue Zhang

* BMSB, May 2021, Paris, France 

  Access Paper or Ask Questions

Template-Based Named Entity Recognition Using BART


Jun 03, 2021
Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Can Generative Pre-trained Language Models Serve as Knowledge Bases for Closed-book QA?


Jun 03, 2021
Cunxiang Wang, Pai Liu, Yue Zhang

* Accepted By ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Representation for Dialogue Modeling


Jun 01, 2021
Xuefeng Bai, Yulong Chen, Linfeng Song, Yue Zhang

* Final camera ready version, to appear in ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

On Compositional Generalization of Neural Machine Translation


May 31, 2021
Yafu Li, Yongjing Yin, Yulong Chen, Yue Zhang

* To appear at the ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

G-Transformer for Document-level Machine Translation


May 31, 2021
Guangsheng Bao, Yue Zhang, Zhiyang Teng, Boxing Chen, Weihua Luo

* Accepted by ACL2021 main track 

  Access Paper or Ask Questions

DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 31, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

V2V Spatiotemporal Interactive Pattern Recognition and Risk Analysis in Lane Changes


May 22, 2021
Yue Zhang, Yajie Zou, Lingtao Wu

* 23 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lexicon Enhanced Chinese Sequence Labeling Using BERT Adapter


May 20, 2021
Wei Liu, Xiyan Fu, Yue Zhang, Wenming Xiao

* Accepted by ACL2021(Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Navigation by Reasoning over Spatial Configurations


May 14, 2021
Yue Zhang, Quan Guo, Parisa Kordjamshidi


  Access Paper or Ask Questions

DialSumm: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 14, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Structural Adapters in Pretrained Language Models for AMR-to-text Generation


Mar 16, 2021
Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Iryna Gurevych


  Access Paper or Ask Questions

Constrained Text Generation with Global Guidance -- Case Study on CommonGen


Mar 12, 2021
Yixian Liu, Liwen Zhang, Wenjuan Han, Yue Zhang, Kewei Tu


  Access Paper or Ask Questions

PA-ResSeg: A Phase Attention Residual Network for Liver Tumor Segmentation from Multi-phase CT Images


Feb 27, 2021
Yingying Xu, Ming Cai, Lanfen Lin, Yue Zhang, Hongjie Hu, Zhiyi Peng, Qiaowei Zhang, Qingqing Chen, Xiongwei Mao, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong

* A self-archive version to be published in Medical Physics, awaiting minor revision 

  Access Paper or Ask Questions

DeepThermal: Combustion Optimization for Thermal Power Generating Units Using Offline Reinforcement Learning


Feb 24, 2021
Xianyuan Zhan, Haoran Xu, Yue Zhang, Yusen Huo, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A GAN-Based Input-Size Flexibility Model for Single Image Dehazing


Feb 19, 2021
Shichao Kan, Yue Zhang, Fanghui Zhang, Yigang Cen

* Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Information Preserving for Graph-to-Text Generation


Feb 12, 2021
Linfeng Song, Ante Wang, Jinsong Su, Yue Zhang, Kun Xu, Yubin Ge, Dong Yu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions