Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Zhang

Template-Based Named Entity Recognition Using BART


Jun 03, 2021
Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Can Generative Pre-trained Language Models Serve as Knowledge Bases for Closed-book QA?


Jun 03, 2021
Cunxiang Wang, Pai Liu, Yue Zhang

* Accepted By ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Representation for Dialogue Modeling


Jun 01, 2021
Xuefeng Bai, Yulong Chen, Linfeng Song, Yue Zhang

* Final camera ready version, to appear in ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

On Compositional Generalization of Neural Machine Translation


May 31, 2021
Yafu Li, Yongjing Yin, Yulong Chen, Yue Zhang

* To appear at the ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

G-Transformer for Document-level Machine Translation


May 31, 2021
Guangsheng Bao, Yue Zhang, Zhiyang Teng, Boxing Chen, Weihua Luo

* Accepted by ACL2021 main track 

  Access Paper or Ask Questions

DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 31, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

V2V Spatiotemporal Interactive Pattern Recognition and Risk Analysis in Lane Changes


May 22, 2021
Yue Zhang, Yajie Zou, Lingtao Wu

* 23 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Lexicon Enhanced Chinese Sequence Labeling Using BERT Adapter


May 20, 2021
Wei Liu, Xiyan Fu, Yue Zhang, Wenming Xiao

* Accepted by ACL2021(Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Navigation by Reasoning over Spatial Configurations


May 14, 2021
Yue Zhang, Quan Guo, Parisa Kordjamshidi


  Access Paper or Ask Questions

DialSumm: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset


May 14, 2021
Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen, Yue Zhang

* ACL findings 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Structural Adapters in Pretrained Language Models for AMR-to-text Generation


Mar 16, 2021
Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Iryna Gurevych


  Access Paper or Ask Questions

Constrained Text Generation with Global Guidance -- Case Study on CommonGen


Mar 12, 2021
Yixian Liu, Liwen Zhang, Wenjuan Han, Yue Zhang, Kewei Tu


  Access Paper or Ask Questions

PA-ResSeg: A Phase Attention Residual Network for Liver Tumor Segmentation from Multi-phase CT Images


Feb 27, 2021
Yingying Xu, Ming Cai, Lanfen Lin, Yue Zhang, Hongjie Hu, Zhiyi Peng, Qiaowei Zhang, Qingqing Chen, Xiongwei Mao, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong

* A self-archive version to be published in Medical Physics, awaiting minor revision 

  Access Paper or Ask Questions

DeepThermal: Combustion Optimization for Thermal Power Generating Units Using Offline Reinforcement Learning


Feb 24, 2021
Xianyuan Zhan, Haoran Xu, Yue Zhang, Yusen Huo, Xiangyu Zhu, Honglei Yin, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

A GAN-Based Input-Size Flexibility Model for Single Image Dehazing


Feb 19, 2021
Shichao Kan, Yue Zhang, Fanghui Zhang, Yigang Cen

* Computer Vision 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Information Preserving for Graph-to-Text Generation


Feb 12, 2021
Linfeng Song, Ante Wang, Jinsong Su, Yue Zhang, Kun Xu, Yubin Ge, Dong Yu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Contextualized Rewriting for Text Summarization


Jan 31, 2021
Guangsheng Bao, Yue Zhang

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SemGloVe: Semantic Co-occurrences for GloVe from BERT


Dec 30, 2020
Leilei Gan, Zhiyang Teng, Yue Zhang, Linchao Zhu, Fei Wu, Yi Yang

* 10 pages, 3 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Chinese Parsing Exploiting Lexicons


Dec 08, 2020
Yuan Zhang, Zhiyang Teng, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Natural Language Inference in Context -- Investigating Contextual Reasoning over Long Texts


Nov 10, 2020
Hanmeng Liu, Leyang Cui, Jian Liu, Yue Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Layer-Wise Multi-View Learning for Neural Machine Translation


Nov 03, 2020
Qiang Wang, Changliang Li, Yue Zhang, Tong Xiao, Jingbo Zhu

* COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Lane-Changing Prediction Method Based on Temporal Convolution Network


Nov 01, 2020
Yue Zhang, Yajie Zou, Jinjun Tang, Jian Liang


  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Pre-training for Named Entity Recognition


Oct 16, 2020
Mengge Xue, Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Tingwen Liu, Yue Zhang, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Does Chinese BERT Encode Word Structure?


Oct 15, 2020
Yile Wang, Leyang Cui, Yue Zhang

* Accepted by COLING2020 

  Access Paper or Ask Questions

What Have We Achieved on Text Summarization?


Oct 09, 2020
Dandan Huang, Leyang Cui, Sen Yang, Guangsheng Bao, Kun Wang, Jun Xie, Yue Zhang

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions