Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guan Huang

Face-NMS: A Core-set Selection Approach for Efficient Face Recognition


Sep 10, 2021
Yunze Chen, Junjie Huang, Jiagang Zhu, Zheng Zhu, Tian Yang, Guan Huang, Dalong Du

* Data efficient face recognition; Core-set selection 

  Access Paper or Ask Questions

Masked Face Recognition Challenge: The WebFace260M Track Report


Aug 16, 2021
Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jia Guo, Jiwen Lu, Dalong Du, Jie Zhou

* The WebFace260M Track of ICCV-21 MFR Challenge is still open in https://www.face-benchmark.org/challenge.html 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search


Jun 30, 2021
Yiding Liu, Guan Huang, Jiaxiang Liu, Weixue Lu, Suqi Cheng, Yukun Li, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SIMPLE: SIngle-network with Mimicking and Point Learning for Bottom-up Human Pose Estimation


Apr 07, 2021
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Jiwen Lu, Junjie Huang, Guan Huang, Jie Zhou

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Aware Face Clustering on a Large-Scale Graph with $\bf{10^{7}}$ Nodes


Mar 27, 2021
Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du, Jiwen Lu, Jie Zhou

* Accepted by the CVPR 2021. Project: https://sstzal.github.io/STAR-FC/ 

  Access Paper or Ask Questions

WebFace260M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep Face Recognition


Mar 06, 2021
Zheng Zhu, Guan Huang, Jiankang Deng, Yun Ye, Junjie Huang, Xinze Chen, Jiagang Zhu, Tian Yang, Jiwen Lu, Dalong Du, Jie Zhou

* Accepted by CVPR2021. Benchmark website is https://www.face-benchmark.org 

  Access Paper or Ask Questions

How to Train Your Robust Human Pose Estimator: Pay Attention to the Constraint Cue


Aug 17, 2020
Junjie Huang, Zheng Zhu, Guan Huang, Dalong Du

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.07524 

  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Details: Delving into Unbiased Data Processing for Human Pose Estimation


Nov 18, 2019
Junjie Huang, Zheng Zhu, Feng Guo, Guan Huang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Stage HRNet: Multiple Stage High-Resolution Network for Human Pose Estimation


Oct 14, 2019
Junjie Huang, Zheng Zhu, Guan Huang

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

High Performance Visual Object Tracking with Unified Convolutional Networks


Aug 26, 2019
Zheng Zhu, Wei Zou, Guan Huang, Dalong Du, Chang Huang

* Extended version of [arXiv:1711.04661] our UCT tracker in ICCV VOT2017 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Scale Normalization for Object Recognition


Aug 20, 2019
Zewen He, He Huang, Yudong Wu, Guan Huang, Wensheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FastPose: Towards Real-time Pose Estimation and Tracking via Scale-normalized Multi-task Networks


Aug 15, 2019
Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Wei Zou, Peng Li, Yanwei Li, Hu Su, Guan Huang


  Access Paper or Ask Questions

State-aware Re-identification Feature for Multi-target Multi-camera Tracking


Jun 04, 2019
Peng Li, Jiabin Zhang, Zheng Zhu, Yanwei Li, Lu Jiang, Guan Huang

* To appear in CVPR-2019 TRMTMCT Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Offset-guided Network for Pose Estimation and Tracking


Jun 04, 2019
Rui Zhang, Zheng Zhu, Peng Li, Rui Wu, Chaoxu Guo, Guan Huang, Hailun Xia

* To appear in CVPR-2019 VUHCS Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

EANet: Enhancing Alignment for Cross-Domain Person Re-identification


Dec 29, 2018
Houjing Huang, Wenjie Yang, Xiaotang Chen, Xin Zhao, Kaiqi Huang, Jinbin Lin, Guan Huang, Dalong Du


  Access Paper or Ask Questions

Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos


Dec 17, 2018
Jiagang Zhu, Wei Zou, Liang Xu, Yiming Hu, Zheng Zhu, Manyu Chang, Junjie Huang, Guan Huang, Dalong Du


  Access Paper or Ask Questions

Attention-guided Unified Network for Panoptic Segmentation


Dec 10, 2018
Yanwei Li, Xinze Chen, Zheng Zhu, Lingxi Xie, Guan Huang, Dalong Du, Xingang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Entire Space Multi-Task Model: An Effective Approach for Estimating Post-Click Conversion Rate


Apr 24, 2018
Xiao Ma, Liqin Zhao, Guan Huang, Zhi Wang, Zelin Hu, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accept by SIGIR-2018 

  Access Paper or Ask Questions

UCT: Learning Unified Convolutional Networks for Real-time Visual Tracking


Nov 10, 2017
Zheng Zhu, Guan Huang, Wei Zou, Dalong Du, Chang Huang

* ICCV2017 Workshops. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1711.01124 

  Access Paper or Ask Questions

Tag-Weighted Topic Model For Large-scale Semi-Structured Documents


Jul 30, 2015
Shuangyin Li, Jiefei Li, Guan Huang, Ruiyang Tan, Rong Pan


  Access Paper or Ask Questions