Alert button
Picture for Bohan Zhuang

Bohan Zhuang

Alert button

ModaVerse: Efficiently Transforming Modalities with LLMs

Jan 12, 2024
Xinyu Wang, Bohan Zhuang, Qi Wu

Viaarxiv icon

Efficient Stitchable Task Adaptation

Nov 29, 2023
Haoyu He, Zizheng Pan, Jing Liu, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

Figure 1 for Efficient Stitchable Task Adaptation
Figure 2 for Efficient Stitchable Task Adaptation
Figure 3 for Efficient Stitchable Task Adaptation
Figure 4 for Efficient Stitchable Task Adaptation
Viaarxiv icon

Efficient Test-Time Adaptation for Super-Resolution with Second-Order Degradation and Reconstruction

Oct 29, 2023
Zeshuai Deng, Zhuokun Chen, Shuaicheng Niu, Thomas H. Li, Bohan Zhuang, Mingkui Tan

Figure 1 for Efficient Test-Time Adaptation for Super-Resolution with Second-Order Degradation and Reconstruction
Figure 2 for Efficient Test-Time Adaptation for Super-Resolution with Second-Order Degradation and Reconstruction
Figure 3 for Efficient Test-Time Adaptation for Super-Resolution with Second-Order Degradation and Reconstruction
Figure 4 for Efficient Test-Time Adaptation for Super-Resolution with Second-Order Degradation and Reconstruction
Viaarxiv icon

Mask Propagation for Efficient Video Semantic Segmentation

Oct 29, 2023
Yuetian Weng, Mingfei Han, Haoyu He, Mingjie Li, Lina Yao, Xiaojun Chang, Bohan Zhuang

Figure 1 for Mask Propagation for Efficient Video Semantic Segmentation
Figure 2 for Mask Propagation for Efficient Video Semantic Segmentation
Figure 3 for Mask Propagation for Efficient Video Semantic Segmentation
Figure 4 for Mask Propagation for Efficient Video Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Object-aware Inversion and Reassembly for Image Editing

Oct 18, 2023
Zhen Yang, Dinggang Gui, Wen Wang, Hao Chen, Bohan Zhuang, Chunhua Shen

Figure 1 for Object-aware Inversion and Reassembly for Image Editing
Figure 2 for Object-aware Inversion and Reassembly for Image Editing
Figure 3 for Object-aware Inversion and Reassembly for Image Editing
Figure 4 for Object-aware Inversion and Reassembly for Image Editing
Viaarxiv icon

QLLM: Accurate and Efficient Low-Bitwidth Quantization for Large Language Models

Oct 12, 2023
Jing Liu, Ruihao Gong, Xiuying Wei, Zhiwei Dong, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

Figure 1 for QLLM: Accurate and Efficient Low-Bitwidth Quantization for Large Language Models
Figure 2 for QLLM: Accurate and Efficient Low-Bitwidth Quantization for Large Language Models
Figure 3 for QLLM: Accurate and Efficient Low-Bitwidth Quantization for Large Language Models
Figure 4 for QLLM: Accurate and Efficient Low-Bitwidth Quantization for Large Language Models
Viaarxiv icon

EfficientDM: Efficient Quantization-Aware Fine-Tuning of Low-Bit Diffusion Models

Oct 12, 2023
Yefei He, Jing Liu, Weijia Wu, Hong Zhou, Bohan Zhuang

Figure 1 for EfficientDM: Efficient Quantization-Aware Fine-Tuning of Low-Bit Diffusion Models
Figure 2 for EfficientDM: Efficient Quantization-Aware Fine-Tuning of Low-Bit Diffusion Models
Figure 3 for EfficientDM: Efficient Quantization-Aware Fine-Tuning of Low-Bit Diffusion Models
Figure 4 for EfficientDM: Efficient Quantization-Aware Fine-Tuning of Low-Bit Diffusion Models
Viaarxiv icon

SwitchGPT: Adapting Large Language Models for Non-Text Outputs

Sep 14, 2023
Xinyu Wang, Bohan Zhuang, Qi Wu

Figure 1 for SwitchGPT: Adapting Large Language Models for Non-Text Outputs
Figure 2 for SwitchGPT: Adapting Large Language Models for Non-Text Outputs
Figure 3 for SwitchGPT: Adapting Large Language Models for Non-Text Outputs
Figure 4 for SwitchGPT: Adapting Large Language Models for Non-Text Outputs
Viaarxiv icon

Stitched ViTs are Flexible Vision Backbones

Jun 30, 2023
Zizheng Pan, Jing Liu, Haoyu He, Jianfei Cai, Bohan Zhuang

Figure 1 for Stitched ViTs are Flexible Vision Backbones
Figure 2 for Stitched ViTs are Flexible Vision Backbones
Figure 3 for Stitched ViTs are Flexible Vision Backbones
Figure 4 for Stitched ViTs are Flexible Vision Backbones
Viaarxiv icon