Alert button
Picture for Yang You

Yang You

Alert button

COBias and Debias: Minimizing Language Model Pairwise Accuracy Bias via Nonlinear Integer Programming

Add code
Bookmark button
Alert button
May 13, 2024
Ruixi Lin, Yang You

Viaarxiv icon

Is Sora a World Simulator? A Comprehensive Survey on General World Models and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Zheng Zhu, Xiaofeng Wang, Wangbo Zhao, Chen Min, Nianchen Deng, Min Dou, Yuqi Wang, Botian Shi, Kai Wang, Chi Zhang, Yang You, Zhaoxiang Zhang, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Jiwen Lu, Guan Huang

Viaarxiv icon

How Does the Textual Information Affect the Retrieval of Multimodal In-Context Learning?

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Yang Luo, Zangwei Zheng, Zirui Zhu, Yang You

Figure 1 for How Does the Textual Information Affect the Retrieval of Multimodal In-Context Learning?
Figure 2 for How Does the Textual Information Affect the Retrieval of Multimodal In-Context Learning?
Figure 3 for How Does the Textual Information Affect the Retrieval of Multimodal In-Context Learning?
Figure 4 for How Does the Textual Information Affect the Retrieval of Multimodal In-Context Learning?
Viaarxiv icon

AutoInspect: Towards Long-Term Autonomous Industrial Inspection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Michal Staniaszek, Tobit Flatscher, Joseph Rowell, Hanlin Niu, Wenxing Liu, Yang You, Robert Skilton, Maurice Fallon, Nick Hawes

Viaarxiv icon

RPMArt: Towards Robust Perception and Manipulation for Articulated Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Junbo Wang, Wenhai Liu, Qiaojun Yu, Yang You, Liu Liu, Weiming Wang, Cewu Lu

Viaarxiv icon

ManiPose: A Comprehensive Benchmark for Pose-aware Object Manipulation in Robotics

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Qiaojun Yu, Ce Hao, Junbo Wang, Wenhai Liu, Liu Liu, Yao Mu, Yang You, Hengxu Yan, Cewu Lu

Figure 1 for ManiPose: A Comprehensive Benchmark for Pose-aware Object Manipulation in Robotics
Figure 2 for ManiPose: A Comprehensive Benchmark for Pose-aware Object Manipulation in Robotics
Figure 3 for ManiPose: A Comprehensive Benchmark for Pose-aware Object Manipulation in Robotics
Figure 4 for ManiPose: A Comprehensive Benchmark for Pose-aware Object Manipulation in Robotics
Viaarxiv icon

Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Wangbo Zhao, Jiasheng Tang, Yizeng Han, Yibing Song, Kai Wang, Gao Huang, Fan Wang, Yang You

Figure 1 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 2 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 3 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Figure 4 for Dynamic Tuning Towards Parameter and Inference Efficiency for ViT Adaptation
Viaarxiv icon

DSP: Dynamic Sequence Parallelism for Multi-Dimensional Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Xuanlei Zhao, Shenggan Cheng, Zangwei Zheng, Zheming Yang, Ziming Liu, Yang You

Figure 1 for DSP: Dynamic Sequence Parallelism for Multi-Dimensional Transformers
Figure 2 for DSP: Dynamic Sequence Parallelism for Multi-Dimensional Transformers
Figure 3 for DSP: Dynamic Sequence Parallelism for Multi-Dimensional Transformers
Figure 4 for DSP: Dynamic Sequence Parallelism for Multi-Dimensional Transformers
Viaarxiv icon

Sparse MeZO: Less Parameters for Better Performance in Zeroth-Order LLM Fine-Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Yong Liu, Zirui Zhu, Chaoyu Gong, Minhao Cheng, Cho-Jui Hsieh, Yang You

Viaarxiv icon

Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Zirui Zhu, Yong Liu, Zangwei Zheng, Huifeng Guo, Yang You

Figure 1 for Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization
Figure 2 for Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization
Figure 3 for Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization
Figure 4 for Helen: Optimizing CTR Prediction Models with Frequency-wise Hessian Eigenvalue Regularization
Viaarxiv icon