Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Simple Baseline for Multi-Camera 3D Object Detection


Aug 22, 2022
Yunpeng Zhang, Wenzhao Zheng, Zheng Zhu, Guan Huang, Jie Zhou, Jiwen Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Crafting Monocular Cues and Velocity Guidance for Self-Supervised Multi-Frame Depth Learning


Aug 19, 2022
Xiaofeng Wang, Zheng Zhu, Guan Huang, Xu Chi, Yun Ye, Ziwei Chen, Xingang Wang

* code: https://github.com/JeffWang987/MOVEDepth 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MonoViT: Self-Supervised Monocular Depth Estimation with a Vision Transformer


Aug 06, 2022
Chaoqiang Zhao, Youmin Zhang, Matteo Poggi, Fabio Tosi, Xianda Guo, Zheng Zhu, Guan Huang, Yang Tang, Stefano Mattoccia

* Accepted by 3DV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Dynamic Facial Radiance Fields for Few-Shot Talking Head Synthesis


Jul 24, 2022
Shuai Shen, Wanhua Li, Zheng Zhu, Yueqi Duan, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Accepted by ECCV 2022. Project page: https://sstzal.github.io/DFRF/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Shapley-NAS: Discovering Operation Contribution for Neural Architecture Search


Jun 20, 2022
Han Xiao, Ziwei Wang, Zheng Zhu, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Accepted to CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OrdinalCLIP: Learning Rank Prompts for Language-Guided Ordinal Regression


Jun 06, 2022
Wanhua Li, Xiaoke Huang, Zheng Zhu, Yansong Tang, Xiu Li, Jiwen Lu, Jie Zhou

* Under review 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Divide to Adapt: Mitigating Confirmation Bias for Domain Adaptation of Black-Box Predictors


May 28, 2022
Jianfei Yang, Xiangyu Peng, Kai Wang, Zheng Zhu, Jiashi Feng, Lihua Xie, Yang You

* A black-box model adaptation approach that proposes divide-to-adapt to suppress the confirmation bias 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FaceMAE: Privacy-Preserving Face Recognition via Masked Autoencoders


May 23, 2022
Kai Wang, Bo Zhao, Xiangyu Peng, Zheng Zhu, Jiankang Deng, Xinchao Wang, Hakan Bilen, Yang You

* A new paradigm for privacy-preserving face recognition via MAE 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BEVerse: Unified Perception and Prediction in Birds-Eye-View for Vision-Centric Autonomous Driving


May 19, 2022
Yunpeng Zhang, Zheng Zhu, Wenzhao Zheng, Junjie Huang, Guan Huang, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Code: https://github.com/zhangyp15/BEVerse 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Introspective Deep Metric Learning


May 09, 2022
Chengkun Wang, Wenzhao Zheng, Zheng Zhu, Jie Zhou, Jiwen Lu

* Source code available at https://github.com/wangck20/IDML 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
>>