Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fan Wang

Self-Supervised Pre-Training for Transformer-Based Person Re-Identification


Nov 23, 2021
Hao Luo, Pichao Wang, Yi Xu, Feng Ding, Yanxin Zhou, Fan Wang, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Achieving Human Parity on Visual Question Answering


Nov 19, 2021
Ming Yan, Haiyang Xu, Chenliang Li, Junfeng Tian, Bin Bi, Wei Wang, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Fan Wang, Zheng Cao, Zhicheng Zhang, Qiyu Zhang, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Docking-based Virtual Screening with Multi-Task Learning


Nov 18, 2021
Zijing Liu, Xianbin Ye, Xiaoming Fang, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang

* Full version, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Amendable Generation for Dialogue State Tracking


Oct 29, 2021
Xin Tian, Liankai Huang, Yingzhan Lin, Siqi Bao, Huang He, Yunyi Yang, Hua Wu, Fan Wang, Shuqi Sun

* Presented at EMNLP 2021 NLP4ConvAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task Generalization


Sep 29, 2021
Fan Wang, Hao Tian, Haoyi Xiong, Hua Wu, Yang Cao, Yu Kang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

PLATO-XL: Exploring the Large-scale Pre-training of Dialogue Generation


Sep 20, 2021
Siqi Bao, Huang He, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Zhihua Wu, Zhen Guo, Hua Lu, Xinxian Huang, Xin Tian, Xinchao Xu, Yingzhan Lin, Zhengyu Niu

* First four authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with Evolutionary Trajectory Generator: A General Approach for Quadrupedal Locomotion


Sep 16, 2021
Haojie Shi, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Yueqiang Dong, Jiangyong Li, Kang Wang, Hao Tian, Max Q. -H. Meng


  Access Paper or Ask Questions

CDTrans: Cross-domain Transformer for Unsupervised Domain Adaptation


Sep 13, 2021
Tongkun Xu, Weihua Chen, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Scaled ReLU Matters for Training Vision Transformers


Sep 08, 2021
Pichao Wang, Xue Wang, Hao Luo, Jingkai Zhou, Zhipeng Zhou, Fan Wang, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

ADER:Adapting between Exploration and Robustness for Actor-Critic Methods


Sep 08, 2021
Bo Zhou, Kejiao Li, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Hao Tian


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the Quality of GAN Generated Images for Person Re-Identification


Aug 23, 2021
Yiqi Jiang, Weihua Chen, Xiuyu Sun, Xiaoyu Shi, Fan Wang, Hao Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Non-Stationary Channel Model with Correlated NLoS/LoS States for ELAA-mMIMO


Aug 18, 2021
Jiuyu Liu, Yi Ma, Jinfei Wang, Na Yi, Songyan Xue, Rahim Tafazolli, Fan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Structure-aware Interactive Graph Neural Networks for the Prediction of Protein-Ligand Binding Affinity


Jul 21, 2021
Shuangli Li, Jingbo Zhou, Tong Xu, Liang Huang, Fan Wang, Haoyi Xiong, Weili Huang, Dejing Dou, Hui Xiong

* 11 pages, 8 figures, Accepted by KDD 2021 (Research Track) 

  Access Paper or Ask Questions

ChemRL-GEM: Geometry Enhanced Molecular Representation Learning for Property Prediction


Jul 08, 2021
Xiaomin Fang, Lihang Liu, Jieqiong Lei, Donglong He, Shanzhuo Zhang, Jingbo Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Convolution for Re-ranking in Person Re-identification


Jul 05, 2021
Yuqi Zhang, Qian Qi, Chong Liu, Weihua Chen, Fan Wang, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

Action Set Based Policy Optimization for Safe Power Grid Management


Jun 29, 2021
Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Yuecheng Liu, Kejiao Li, Fan Wang, Hao Tian

* accepted by ECML PKDD 2021; 1st place in NeurIPS2020 RL challenge: power grid management 

  Access Paper or Ask Questions

KVT: k-NN Attention for Boosting Vision Transformers


May 28, 2021
Pichao Wang, Xue Wang, Fan Wang, Ming Lin, Shuning Chang, Wen Xie, Hao Li, Rong Jin


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Pre-training Framework for Conversational AI


May 27, 2021
Siqi Bao, Bingjin Chen, Huang He, Xin Tian, Han Zhou, Fan Wang, Hua Wu, Haifeng Wang, Wenquan Wu, Yingzhan Lin

* Presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First five authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

An Empirical Study of Vehicle Re-Identification on the AI City Challenge


May 20, 2021
Hao Luo, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Jianyang Gu, Yuqi Zhang, Chong Liu, Yiqi Jiang, Shuting He, Fan Wang, Hao Li

* CVPR 2021 AI CITY CHALLENGE City-Scale Multi-Camera Vehicle Re-Identification Top 1. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.10547 

  Access Paper or Ask Questions

City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking Guided by Crossroad Zones


May 14, 2021
Chong Liu, Yuqi Zhang, Hao Luo, Jiasheng Tang, Weihua Chen, Xianzhe Xu, Fan Wang, Hao Li, Yi-Dong Shen

* CVPR 2021 AI CITY CHALLENGE City-Scale Multi-Camera Vehicle Tracking Top 1 

  Access Paper or Ask Questions

TopoTxR: A Topological Biomarker for Predicting Treatment Response in Breast Cancer


May 13, 2021
Fan Wang, Saarthak Kapse, Steven Liu, Prateek Prasanna, Chao Chen

* 12 pages, 5 figures, 2 tables, accepted to International Conference on Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Single-pixel diffuser camera


May 06, 2021
Baolei Liu, Fan Wang, Chaohao Chen, David McGloin

* 5 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Augmented Transformer with Adaptive Graph for Temporal Action Proposal Generation


Mar 30, 2021
Shuning Chang, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Jiashi Feng

* 12 pagess, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning


Feb 15, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Fan Wang, Tong Xu, Haoran Xin, Dejing Dou, Hui Xiong

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TransReID: Transformer-based Object Re-Identification


Feb 08, 2021
Shuting He, Hao Luo, Pichao Wang, Fan Wang, Hao Li, Wei Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select External Knowledge with Multi-Scale Negative Sampling


Feb 03, 2021
Huang He, Hua Lu, Siqi Bao, Fan Wang, Hua Wu, Zhengyu Niu, Haifeng Wang

* To be presented at AAAI-21 DSTC9 Workshop. First two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions