Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Chen Chen

University of Toronto

Deep Learning-Based Human Pose Estimation: A Survey

Jan 02, 2021
Ce Zheng, Wenhan Wu, Taojiannan Yang, Sijie Zhu, Chen Chen, Ruixu Liu, Ju Shen, Nasser Kehtarnavaz, Mubarak Shah


  Access Paper or Ask Questions

Towards A Category-extended Object Detector without Relabeling or Conflicts

Dec 28, 2020
Bowen Zhao, Chen Chen, Wanpeng Xiao, Xi Xiao, Qi Ju, Shutao Xia


  Access Paper or Ask Questions

A3D: Adaptive 3D Networks for Video Action Recognition

Nov 24, 2020
Sijie Zhu, Taojiannan Yang, Matias Mendieta, Chen Chen


  Access Paper or Ask Questions

VIGOR: Cross-View Image Geo-localization beyond One-to-one Retrieval

Nov 24, 2020
Sijie Zhu, Taojiannan Yang, Chen Chen


  Access Paper or Ask Questions

Towards Resolving the Challenge of Long-tail Distribution in UAV Images for Object Detection

Nov 07, 2020
Weiping Yu, Taojiannan Yang, Chen Chen

* WACV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline

Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-directional Feature Fusion Network for Building Damage Assessment from Satellite Imagery

Oct 27, 2020
Yu Shen, Sijie Zhu, Taojiannan Yang, Chen Chen


  Access Paper or Ask Questions

On the Transformer Growth for Progressive BERT Training

Oct 23, 2020
Xiaotao Gu, Liyuan Liu, Hongkun Yu, Jing Li, Chen Chen, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

What About Taking Policy as Input of Value Function: Policy-extended Value Function Approximator

Oct 19, 2020
Hongyao Tang, Zhaopeng Meng, Jianye HAO, Chen Chen, Daniel Graves, Dong Li, Wulong Liu, Yaodong Yang

* Preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Self-Supervised Data-Free Distillation for Text Classification

Oct 10, 2020
Xinyin Ma, Yongliang Shen, Gongfan Fang, Chen Chen, Chenghao Jia, Weiming Lu

* 11 pages, 5 figures, Accepted to EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning

Oct 07, 2020
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Bilateral-Context Driven Model for Post-Processing Person Re-Identification

Sep 07, 2020
Min Cao, Chen Chen, Hao Dou, Xiyuan Hu, Silong Peng, Arjan Kuijper

* Transactions on Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Adaptive Line Search for Differentially Private Optimization

Aug 27, 2020
Chen Chen, Jaewoo Lee


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Deep Learning of Non-local Features for Hyperspectral Image Classification

Aug 02, 2020
Yu Shen, Sijie Zhu, Chen Chen, Qian Du, Liang Xiao, Jianyu Chen, Delu Pan


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervision with Superpixels: Training Few-shot Medical Image Segmentation without Annotation

Jul 20, 2020
Cheng Ouyang, Carlo Biffi, Chen Chen, Turkay Kart, Huaqi Qiu, Daniel Rueckert

* Accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Enhanced CNN

Jul 11, 2020
Chunwei Tian, Ruibin Zhuge, Zhihao Wu, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Deep Models for Cardiac Resynchronisation Therapy Response Prediction

Jul 09, 2020
Esther Puyol-Antón, Chen Chen, James R. Clough, Bram Ruijsink, Baldeep S. Sidhu, Justin Gould, Bradley Porter, Mark Elliott, Vishal Mehta, Daniel Rueckert, Christopher A. Rinaldi, Andrew P. King

* MICCAI 2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Biomechanics-informed Neural Networks for Myocardial Motion Tracking in MRI

Jul 04, 2020
Chen Qin, Shuo Wang, Chen Chen, Huaqi Qiu, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* The paper is early accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Go Wide, Then Narrow: Efficient Training of Deep Thin Networks

Jul 01, 2020
Denny Zhou, Mao Ye, Chen Chen, Tianjian Meng, Mingxing Tan, Xiaodan Song, Quoc Le, Qiang Liu, Dale Schuurmans

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Generative Model-based Quality Control for Cardiac MRI Segmentation

Jun 23, 2020
Shuo Wang, Giacomo Tarroni, Chen Qin, Yuanhan Mo, Chengliang Dai, Chen Chen, Ben Glocker, Yike Guo, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

* The paper is accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Realistic Adversarial Data Augmentation for MR Image Segmentation

Jun 23, 2020
Chen Chen, Chen Qin, Huaqi Qiu, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

* 13 pages. This paper is accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cardiac Segmentation on Late Gadolinium Enhancement MRI: A Benchmark Study from Multi-Sequence Cardiac MR Segmentation Challenge

Jun 22, 2020
Xiahai Zhuang, Jiahang Xu, Xinzhe Luo, Chen Chen, Cheng Ouyang, Daniel Rueckert, Victor M. Campello, Karim Lekadir, Sulaiman Vesal, Nishant RaviKumar, Yashu Liu, Gongning Luo, Jingkun Chen, Hongwei Li, Buntheng Ly, Maxime Sermesant, Holger Roth, Wentao Zhu, Jiexiang Wang, Xinghao Ding, Xinyue Wang, Sen Yang, Lei Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Twitter discussions and emotions about COVID-19 pandemic: a machine learning approach

Jun 19, 2020
Jia Xue, Junxiang Chen, Ran Hu, Chen Chen, ChengDa Zheng, Xiaoqian Liu, Tingshao Zhu


  Access Paper or Ask Questions