Alert button
Picture for Dusit Niyato

Dusit Niyato

Alert button

Sherman

Mixture of Experts for Network Optimization: A Large Language Model-enabled Approach

Feb 15, 2024
Hongyang Du, Guangyuan Liu, Yijing Lin, Dusit Niyato, Jiawen Kang, Zehui Xiong, Dong In Kim

Viaarxiv icon

Collaborative Computing in Non-Terrestrial Networks: A Multi-Time-Scale Deep Reinforcement Learning Approach

Feb 07, 2024
Yang Cao, Shao-Yu Lien, Ying-Chang Liang, Dusit Niyato, Xuemin, Shen

Viaarxiv icon

Compressing Deep Reinforcement Learning Networks with a Dynamic Structured Pruning Method for Autonomous Driving

Feb 07, 2024
Wensheng Su, Zhenni Li, Minrui Xu, Jiawen Kang, Dusit Niyato, Shengli Xie

Viaarxiv icon

Collaborative Deep Reinforcement Learning for Resource Optimization in Non-Terrestrial Networks

Feb 06, 2024
Yang Cao, Shao-Yu Lien, Ying-Chang Liang, Dusit Niyato, Xuemin, Shen

Viaarxiv icon

Federated Learning with New Knowledge: Fundamentals, Advances, and Futures

Feb 03, 2024
Lixu Wang, Yang Zhao, Jiahua Dong, Ating Yin, Qinbin Li, Xiao Wang, Dusit Niyato, Qi Zhu

Viaarxiv icon

Scalable Federated Unlearning via Isolated and Coded Sharding

Jan 29, 2024
Yijing Lin, Zhipeng Gao, Hongyang Du, Dusit Niyato, Gui Gui, Shuguang Cui, Jinke Ren

Viaarxiv icon

Blockchain-enabled Trustworthy Federated Unlearning

Jan 29, 2024
Yijing Lin, Zhipeng Gao, Hongyang Du, Jinke Ren, Zhiqiang Xie, Dusit Niyato

Viaarxiv icon

Generative AI-enabled Blockchain Networks: Fundamentals, Applications, and Case Study

Jan 28, 2024
Cong T. Nguyen, Yinqiu Liu, Hongyang Du, Dinh Thai Hoang, Dusit Niyato, Diep N. Nguyen, Shiwen Mao

Viaarxiv icon

Analytical Framework for Effective Degrees of Freedom in Near-Field XL-MIMO

Jan 27, 2024
Zhe Wang, Jiayi Zhang, Wenhui Yi, Hongyang Du, Dusit Niyato, Bo Ai, Derrick Wing Kwan Ng

Viaarxiv icon

Generative AI-Driven Human Digital Twin in IoT-Healthcare: A Comprehensive Survey

Jan 22, 2024
Jiayuan Chen, You Shi, Changyan Yi, Hongyang Du, Jiawen Kang, Dusit Niyato

Viaarxiv icon