Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

VLP: A Survey on Vision-Language Pre-training


Feb 21, 2022
Feilong Chen, Duzhen Zhang, Minglun Han, Xiuyi Chen, Jing Shi, Shuang Xu, Bo Xu

* A Survey on Vision-Language Pre-training 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Discretization and Re-synthesis: an alternative method to solve the Cocktail Party Problem


Jan 09, 2022
Jing Shi, Xuankai Chang, Tomoki Hayashi, Yen-Ju Lu, Shinji Watanabe, Bo Xu

* 5 pages, https://shincling.github.io/discreteSeparation/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Anomaly Crossing: A New Method for Video Anomaly Detection as Cross-domain Few-shot Learning


Dec 14, 2021
Guangyu Sun, Zhang Liu, Lianggong Wen, Jing Shi, Chenliang Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SpaceEdit: Learning a Unified Editing Space for Open-Domain Image Editing


Nov 30, 2021
Jing Shi, Ning Xu, Haitian Zheng, Alex Smith, Jiebo Luo, Chenliang Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Closing the Gap Between Time-Domain Multi-Channel Speech Enhancement on Real and Simulation Conditions


Oct 27, 2021
Wangyou Zhang, Jing Shi, Chenda Li, Shinji Watanabe, Yanmin Qian

* 5 pages, 3 figures, accepted by IEEE WASPAA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Exploration of Self-Supervised Pretrained Representations for End-to-End Speech Recognition


Oct 09, 2021
Xuankai Chang, Takashi Maekaku, Pengcheng Guo, Jing Shi, Yen-Ju Lu, Aswin Shanmugam Subramanian, Tianzi Wang, Shu-wen Yang, Yu Tsao, Hung-yi Lee, Shinji Watanabe

* To appear in ASRU2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning to Generate Scene Graph from Natural Language Supervision


Sep 06, 2021
Yiwu Zhong, Jing Shi, Jianwei Yang, Chenliang Xu, Yin Li

* Accepted to ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning by Planning: Language-Guided Global Image Editing


Jun 24, 2021
Jing Shi, Ning Xu, Yihang Xu, Trung Bui, Franck Dernoncourt, Chenliang Xu

* Accepted by CVPR2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>