Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jing Shi

An Exploration of Self-Supervised Pretrained Representations for End-to-End Speech Recognition


Oct 09, 2021
Xuankai Chang, Takashi Maekaku, Pengcheng Guo, Jing Shi, Yen-Ju Lu, Aswin Shanmugam Subramanian, Tianzi Wang, Shu-wen Yang, Yu Tsao, Hung-yi Lee, Shinji Watanabe

* To appear in ASRU2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Generate Scene Graph from Natural Language Supervision


Sep 06, 2021
Yiwu Zhong, Jing Shi, Jianwei Yang, Chenliang Xu, Yin Li

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning by Planning: Language-Guided Global Image Editing


Jun 24, 2021
Jing Shi, Ning Xu, Yihang Xu, Trung Bui, Franck Dernoncourt, Chenliang Xu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

The 2020 ESPnet update: new features, broadened applications, performance improvements, and future plans


Dec 23, 2020
Shinji Watanabe, Florian Boyer, Xuankai Chang, Pengcheng Guo, Tomoki Hayashi, Yosuke Higuchi, Takaaki Hori, Wen-Chin Huang, Hirofumi Inaguma, Naoyuki Kamo, Shigeki Karita, Chenda Li, Jing Shi, Aswin Shanmugam Subramanian, Wangyou Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark and Baseline for Language-Driven Image Editing


Oct 05, 2020
Jing Shi, Ning Xu, Trung Bui, Franck Dernoncourt, Zheng Wen, Chenliang Xu

* Accepted by ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Cubic Spline Smoothing Compensation for Irregularly Sampled Sequences


Oct 03, 2020
Jing Shi, Jing Bi, Yingru Liu, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Actor-Action Video Classification CSC 249/449 Spring 2020 Challenge Report


Aug 18, 2020
Jing Shi, Zhiheng Li, Haitian Zheng, Yihang Xu, Tianyou Xiao, Weitao Tan, Xiaoning Guo, Sizhe Li, Bin Yang, Zhexin Xu, Ruitao Lin, Zhongkai Shangguan, Yue Zhao, Jingwen Wang, Rohan Sharma, Surya Iyer, Ajinkya Deshmukh, Raunak Mahalik, Srishti Singh, Jayant G Rohra, Yipeng Zhang, Tongyu Yang, Xuan Wen, Ethan Fahnestock, Bryce Ikeda, Ian Lawson, Alan Finkelstein, Kehao Guo, Richard Magnotti, Andrew Sexton, Jeet Ketan Thaker, Yiyang Su, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Continuous-Time Dynamics by Stochastic Differential Networks


Jun 11, 2020
Yingru Liu, Yucheng Xing, Xuewen Yang, Xin Wang, Di Jin, Jing Shi


  Access Paper or Ask Questions

Neural Speaker Diarization with Speaker-Wise Chain Rule


Jun 02, 2020
Yusuke Fujita, Shinji Watanabe, Shota Horiguchi, Yawen Xue, Jing Shi, Kenji Nagamatsu

* Submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GAN-EM: GAN based EM learning framework


Dec 02, 2018
Wentian Zhao, Shaojie Wang, Zhihuai Xie, Jing Shi, Chenliang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Concept Learning through Deep Reinforcement Learning with Memory-Augmented Neural Networks


Nov 15, 2018
Jing Shi, Jiaming Xu, Yiqun Yao, Bo Xu

* 27 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Audio-Visual Event Localization in Unconstrained Videos


Mar 23, 2018
Yapeng Tian, Jing Shi, Bochen Li, Zhiyao Duan, Chenliang Xu

* 23 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Memory Networks for Answer Selection on Unknown Words


Sep 28, 2016
Jiaming Xu, Jing Shi, Yiqun Yao, Suncong Zheng, Bo Xu, Bo Xu

* 10 pages, to appear in COLING 2016 

  Access Paper or Ask Questions