Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Object Detection in Aerial Images: A Large-Scale Benchmark and Challenges

Feb 24, 2021
Jian Ding, Nan Xue, Gui-Song Xia, Xiang Bai, Wen Yang, Micheal Ying Yang, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang

* 15 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Are Top School Students More Critical of Their Professors? Mining Comments on RateMyProfessor.com

Jan 23, 2021
Ziqi Tang, Yutong Wang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

DAIL: Dataset-Aware and Invariant Learning for Face Recognition

Jan 14, 2021
Gaoang Wang, Lin Chen, Tianqiang Liu, Mingwei He, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Layout Manipulation with High-Resolution Sparse Attention

Dec 14, 2020
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Jianming Zhang, Ning Xu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

TAP: Text-Aware Pre-training for Text-VQA and Text-Caption

Dec 08, 2020
Zhengyuan Yang, Yijuan Lu, Jianfeng Wang, Xi Yin, Dinei Florencio, Lijuan Wang, Cha Zhang, Lei Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale 2D Temporal Adjacent Networks for Moment Localization with Natural Language

Dec 04, 2020
Songyang Zhang, Houwen Peng, Jianlong Fu, Yijuan Lu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

XraySyn: Realistic View Synthesis From a Single Radiograph Through CT Priors

Dec 04, 2020
Cheng Peng, Haofu Liao, Gina Wong, Jiebo Luo, Shaohua Kevin Zhou, Rama Chellappa

* Accepted to AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Slender Object Detection: Diagnoses and Improvements

Nov 21, 2020
Zhaoyi Wan, Yimin Chen, Sutao Deng, Cong Yao, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Content-based Analysis of the Cultural Differences between TikTok and Douyin

Nov 03, 2020
Li Sun, Haoqi Zhang, Songyang Zhang, Jiebo Luo

* Accepted by IEEE Big Data 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-based Body Language Recognition for Emotion and Psychiatric Symptom Interpretation

Oct 30, 2020
Zhengyuan Yang, Amanda Kay, Yuncheng Li, Wendi Cross, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Parkinson's Disease with Multimodal Irregularly Collected Longitudinal Smartphone Data

Oct 15, 2020
Weijian Li, Wei Zhu, E. Ray Dorsey, Jiebo Luo

* Accepted to ICDM-20 

  Access Paper or Ask Questions

Region Comparison Network for Interpretable Few-shot Image Classification

Sep 08, 2020
Zhiyu Xue, Lixin Duan, Wen Li, Lin Chen, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Context-guided Capsule Network for Multimodal Machine Translation

Sep 04, 2020
Huan Lin, Fandong Meng, Jinsong Su, Yongjing Yin, Zhengyuan Yang, Yubin Ge, Jie Zhou, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Localize Actions from Moments

Aug 31, 2020
Fuchen Long, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Xinmei Tian, Jiebo Luo, Tao Mei

* ECCV 2020 Oral; The source code and data are available at: https://github.com/FuchenUSTC/AherNet 

  Access Paper or Ask Questions

A Smartphone-based System for Real-time Early Childhood Caries Diagnosis

Aug 17, 2020
Yipeng Zhang, Haofu Liao, Jin Xiao, Nisreen Al Jallad, Oriana Ly-Mapes, Jiebo Luo

* MICCAI 2020 Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Improving One-stage Visual Grounding by Recursive Sub-query Construction

Aug 03, 2020
Zhengyuan Yang, Tianlang Chen, Liwei Wang, Jiebo Luo

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Dual-Attentive Aggregation Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification

Jul 18, 2020
Mang Ye, Jianbing Shen, David J. Crandall, Ling Shao, Jiebo Luo

* Accepted by ECCV20 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Graph-based Multi-modal Fusion Encoder for Neural Machine Translation

Jul 17, 2020
Yongjing Yin, Fandong Meng, Jinsong Su, Chulun Zhou, Zhengyuan Yang, Jie Zhou, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Universal Model for Multi-Domain Medical Image Retrieval

Jul 14, 2020
Yang Feng, Yubao Liu, Jiebo Luo

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2003.03701 

  Access Paper or Ask Questions

Task-agnostic Temporally Consistent Facial Video Editing

Jul 03, 2020
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Universal Style Transfer on High-resolution Images via Zero-channel Pruning

Jun 23, 2020
Jie An, Tao Li, Haozhi Huang, Li Shen, Xuan Wang, Yongyi Tang, Jinwen Ma, Wei Liu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Global Image Sentiment Transfer

Jun 22, 2020
Jie An, Tianlang Chen, Songyang Zhang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Image Sentiment Transfer

Jun 19, 2020
Tianlang Chen, Wei Xiong, Haitian Zheng, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Fashion Recommendation from Personal Social Media Data: An Item-to-Set Metric Learning Approach

May 25, 2020
Haitian Zheng, Kefei Wu, Jong-Hwi Park, Wei Zhu, Jiebo Luo

* 9 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Vocabulary Reliance in Scene Text Recognition

May 08, 2020
Zhaoyi Wan, Jielei Zhang, Liang Zhang, Jiebo Luo, Cong Yao

* EEE/CVF Conferences on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, June 2020 
* CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Real-world Low-light Image Enhancement with Decoupled Networks

May 06, 2020
Wei Xiong, Ding Liu, Xiaohui Shen, Chen Fang, Jiebo Luo

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Landmark Detection via Topology-Adapting Deep Graph Learning

Apr 23, 2020
Weijian Li, Yuhang Lu, Kang Zheng, Haofu Liao, Chihung Lin, Jiebo Luo, Chi-Tung Cheng, Jing Xiao, Le Lu, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


  Access Paper or Ask Questions

The Ivory Tower Lost: How College Students Respond Differently than the General Public to the COVID-19 Pandemic

Apr 21, 2020
Viet Duong, Phu Pham, Tongyu Yang, Yu Wang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions