Alert button
Picture for Jiebo Luo

Jiebo Luo

Alert button

Emo-Avatar: Efficient Monocular Video Style Avatar through Texture Rendering

Feb 01, 2024
Pinxin Liu, Luchuan Song, Daoan Zhang, Hang Hua, Yunlong Tang, Huaijin Tu, Jiebo Luo, Chenliang Xu

Viaarxiv icon

Continuous-Multiple Image Outpainting in One-Step via Positional Query and A Diffusion-based Approach

Jan 28, 2024
Shaofeng Zhang, Jinfa Huang, Qiang Zhou, Zhibin Wang, Fan Wang, Jiebo Luo, Junchi Yan

Viaarxiv icon

Human vs. LMMs: Exploring the Discrepancy in Emoji Interpretation and Usage in Digital Communication

Jan 16, 2024
Hanjia Lyu, Weihong Qi, Zhongyu Wei, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

CoCoT: Contrastive Chain-of-Thought Prompting for Large Multimodal Models with Multiple Image Inputs

Jan 05, 2024
Daoan Zhang, Junming Yang, Hanjia Lyu, Zijian Jin, Yuan Yao, Mingkai Chen, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Bring Metric Functions into Diffusion Models

Jan 04, 2024
Jie An, Zhengyuan Yang, Jianfeng Wang, Linjie Li, Zicheng Liu, Lijuan Wang, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Video Understanding with Large Language Models: A Survey

Jan 04, 2024
Yunlong Tang, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, Daoan Zhang, Jie An, Jingyang Lin, Rongyi Zhu, Ali Vosoughi, Chao Huang, Zeliang Zhang, Feng Zheng, Jianguo Zhang, Ping Luo, Jiebo Luo, Chenliang Xu

Viaarxiv icon

Part to Whole: Collaborative Prompting for Surgical Instrument Segmentation

Dec 22, 2023
Wenxi Yue, Jing Zhang, Kun Hu, Qiuxia Wu, Zongyuan Ge, Yong Xia, Jiebo Luo, Zhiyong Wang

Viaarxiv icon

GPT-4V(ision) as A Social Media Analysis Engine

Nov 13, 2023
Hanjia Lyu, Jinfa Huang, Daoan Zhang, Yongsheng Yu, Xinyi Mou, Jinsheng Pan, Zhengyuan Yang, Zhongyu Wei, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Mixture of Weak & Strong Experts on Graphs

Nov 09, 2023
Hanqing Zeng, Hanjia Lyu, Diyi Hu, Yinglong Xia, Jiebo Luo

Viaarxiv icon

Deceptive Fairness Attacks on Graphs via Meta Learning

Oct 24, 2023
Jian Kang, Yinglong Xia, Ross Maciejewski, Jiebo Luo, Hanghang Tong

Viaarxiv icon