Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiebo Luo

Music Sentiment Transfer


Oct 12, 2021
Miles Sigel, Michael Zhou, Jiebo Luo

* NSF REU: Computational Methods for Understanding Music, Media, and Minds, University of Rochester 

  Access Paper or Ask Questions

Procedure Planning in Instructional Videos via Contextual Modeling and Model-based Policy Learning


Oct 08, 2021
Jing Bi, Jiebo Luo, Chenliang Xu

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

CoSeg: Cognitively Inspired Unsupervised Generic Event Segmentation


Sep 30, 2021
Xiao Wang, Jingen Liu, Tao Mei, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Refine Noisy Labels for Visual Sentiment Analysis


Sep 15, 2021
Wei Zhu, Zihe Zheng, Haitian Zheng, Hanjia Lyu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning of Molecular Properties in a Heterogeneous Setting


Sep 15, 2021
Wei Zhu, Andrew White, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Stock Price Prediction Under Anomalous Circumstances


Sep 14, 2021
Jinlong Ruan, Wei Wu, Jiebo Luo

* 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 2020, pp. 4787-4794 
* 8 pages, 5 figures, 3 tables. 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fine-Grained Motion Embedding for Landscape Animation


Sep 13, 2021
Hongwei Xue, Bei Liu, Huan Yang, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo

* Accepted by ACM Multimedia 2021 as an oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

LibFewShot: A Comprehensive Library for Few-shot Learning


Sep 10, 2021
Wenbin Li, Chuanqi Dong, Pinzhuo Tian, Tiexin Qin, Xuesong Yang, Ziyi Wang, Jing Huo, Yinghuan Shi, Lei Wang, Yang Gao, Jiebo Luo

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LUAI Challenge 2021 on Learning to Understand Aerial Images


Aug 30, 2021
Gui-Song Xia, Jian Ding, Ming Qian, Nan Xue, Jiaming Han, Xiang Bai, Micheal Ying Yang, Shengyang Li, Serge Belongie, Jiebo Luo, Mihai Datcu, Marcello Pelillo, Liangpei Zhang, Qiang Zhou, Chao-hui Yu, Kaixuan Hu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Zhe Yang, Wei Li, Shang Liu, Jiaxuan Zhao, Tianzhi Ma, Zi-han Gao, Lingqi Wang, Yi Zuo, Licheng Jiao, Chang Meng, Hao Wang, Jiahao Wang, Yiming Hui, Zhuojun Dong, Jie Zhang, Qianyue Bao, Zixiao Zhang, Fang Liu

* 7 pages, 2 figures, accepted by ICCVW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modulation Network for Audio-Visual Event Localization


Aug 30, 2021
Hao Wang, Zheng-Jun Zha, Liang Li, Xuejin Chen, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Conditional Knowledge Distillation for Degraded-Reference Image Quality Assessment


Aug 18, 2021
Heliang Zheng, Huan Yang, Jianlong Fu, Zheng-Jun Zha, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Learning Bias-Invariant Representation by Cross-Sample Mutual Information Minimization


Aug 13, 2021
Wei Zhu, Haitian Zheng, Haofu Liao, Weijian Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

UniFaceGAN: A Unified Framework for Temporally Consistent Facial Video Editing


Aug 12, 2021
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Entity-aware Image Captioning with Multi-modal Knowledge Graph


Jul 26, 2021
Wentian Zhao, Yao Hu, Heda Wang, Xinxiao Wu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Recursive Circle Framework for Fine-grained Action Recognition


Jul 25, 2021
Hanxi Lin, Xinxiao Wu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Triplet is All You Need with Random Mappings for Unsupervised Visual Representation Learning


Jul 22, 2021
Wenbin Li, Xuesong Yang, Meihao Kong, Lei Wang, Jing Huo, Yang Gao, Jiebo Luo

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Stability Regularization for Improving BERT Fine-tuning


Jul 10, 2021
Hang Hua, Xingjian Li, Dejing Dou, Cheng-Zhong Xu, Jiebo Luo

* Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies 

  Access Paper or Ask Questions

Probing Inter-modality: Visual Parsing with Self-Attention for Vision-Language Pre-training


Jun 28, 2021
Hongwei Xue, Yupan Huang, Bei Liu, Houwen Peng, Jianlong Fu, Houqiang Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

How COVID-19 Have Changed Crowdfunding: Evidence From GoFundMe


Jun 18, 2021
Junda Wang, Xupin Zhang, Jiebo Luo

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SAT: 2D Semantics Assisted Training for 3D Visual Grounding


May 24, 2021
Zhengyuan Yang, Songyang Zhang, Liwei Wang, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Video-aided Unsupervised Grammar Induction


May 04, 2021
Songyang Zhang, Linfeng Song, Lifeng Jin, Kun Xu, Dong Yu, Jiebo Luo

* This paper is accepted by NAACL'21 

  Access Paper or Ask Questions

ArtFlow: Unbiased Image Style Transfer via Reversible Neural Flows


Apr 09, 2021
Jie An, Siyu Huang, Yibing Song, Dejing Dou, Wei Liu, Jiebo Luo

* CVPR 2021 Accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Facial Attribute Transformers for Precise and Robust Makeup Transfer


Apr 07, 2021
Zhaoyi Wan, Haoran Chen, Jielei Zhang, Wentao Jiang, Cong Yao, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Learning for Video Object Detection in a Transfer-Learning Scheme


Mar 30, 2021
Zhongjie Yu, Gaoang Wang, Lin Chen, Sebastian Raschka, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions