Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianming Zhang

Black-Box Diagnosis and Calibration on GAN Intra-Mode Collapse: A Pilot Study


Jul 23, 2021
Zhenyu Wu, Zhaowen Wang, Ye Yuan, Jianming Zhang, Zhangyang Wang, Hailin Jin

* This paper has been accepted by Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications (TOMM) for publication in 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Single-image Full-body Human Relighting


Jul 15, 2021
Manuel Lagunas, Xin Sun, Jimei Yang, Ruben Villegas, Jianming Zhang, Zhixin Shu, Belen Masia, Diego Gutierrez

* Eurographics Symposium on Rendering (EGSR), 2021 
* 11 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Contrastive Training for Visual Representation Learning


Apr 26, 2021
Xin Yuan, Zhe Lin, Jason Kuen, Jianming Zhang, Yilin Wang, Michael Maire, Ajinkya Kale, Baldo Faieta


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recover 3D Scene Shape from a Single Image


Dec 17, 2020
Wei Yin, Jianming Zhang, Oliver Wang, Simon Niklaus, Long Mai, Simon Chen, Chunhua Shen


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Layout Manipulation with High-Resolution Sparse Attention


Dec 14, 2020
Haitian Zheng, Zhe Lin, Jingwan Lu, Scott Cohen, Jianming Zhang, Ning Xu, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Meticulous Object Segmentation


Dec 13, 2020
Chenglin Yang, Yilin Wang, Jianming Zhang, He Zhang, Zhe Lin, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Mask Guided Matting via Progressive Refinement Network


Dec 12, 2020
Qihang Yu, Jianming Zhang, He Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Ning Xu, Yutong Bai, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Compositing


Nov 04, 2020
He Zhang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Zhe Lin, Vishal M. Patel

* WACV-2021. A better portrait segmentation technology has been shipped in Photoshop 2020. Check this out if you are not sure how to use it. https://www.youtube.com/watch?v=v_kitSYKr3s&t=138s 

  Access Paper or Ask Questions

Attribute-conditioned Layout GAN for Automatic Graphic Design


Sep 11, 2020
Jianan Li, Jimei Yang, Jianming Zhang, Chang Liu, Christina Wang, Tingfa Xu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Knowledge Transfer from Unlabeled Data


Aug 13, 2020
Akash Gupta, Rameswar Panda, Sujoy Paul, Jianming Zhang, Amit K. Roy-Chowdhury

* Accepted to ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Shape Adaptor: A Learnable Resizing Module


Aug 10, 2020
Shikun Liu, Zhe Lin, Yilin Wang, Jianming Zhang, Federico Perazzi, Edward Johns

* Published at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Edit: Open-Domain Image Manipulation with Open-Vocabulary Instructions


Aug 04, 2020
Xihui Liu, Zhe Lin, Jianming Zhang, Handong Zhao, Quan Tran, Xiaogang Wang, Hongsheng Li

* To appear on ECCV 2020. Introduction video at https://youtu.be/8E3bwvjCHYE and code at https://github.com/xh-liu/Open-Edit 

  Access Paper or Ask Questions

SSN: Soft Shadow Network for Image Compositing


Jul 16, 2020
Yichen Sheng, Jianming Zhang, Bedrich Benes

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Image Inpainting with Iterative Confidence Feedback and Guided Upsampling


May 24, 2020
Yu Zeng, Zhe Lin, Jimei Yang, Jianming Zhang, Eli Shechtman, Huchuan Lu


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Deep Classification Models for Domain Generalization


Mar 13, 2020
Andrea Zunino, Sarah Adel Bargal, Riccardo Volpi, Mehrnoosh Sameki, Jianming Zhang, Stan Sclaroff, Vittorio Murino, Kate Saenko


  Access Paper or Ask Questions

LeRoP: A Learning-Based Modular Robot Photography Framework


Nov 28, 2019
Hao Kang, Jianming Zhang, Haoxiang Li, Zhe Lin, TJ Rhodes, Bedrich Benes


  Access Paper or Ask Questions

Scaling Object Detection by Transferring Classification Weights


Sep 15, 2019
Jason Kuen, Federico Perazzi, Zhe Lin, Jianming Zhang, Yap-Peng Tan

* ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards High-Resolution Salient Object Detection


Aug 20, 2019
Yi Zeng, Pingping Zhang, Jianming Zhang, Zhe Lin, Huchuan Lu

* Accepted by ICCV2019. The HRSOD dataset is available at https://github.com/yi94code/HRSOD 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-way Encoding for Robustness


Jun 05, 2019
Donghyun Kim, Sarah Adel Bargal, Jianming Zhang, Stan Sclaroff


  Access Paper or Ask Questions

M2KD: Multi-model and Multi-level Knowledge Distillation for Incremental Learning


Apr 03, 2019
Peng Zhou, Long Mai, Jianming Zhang, Ning Xu, Zuxuan Wu, Larry S. Davis


  Access Paper or Ask Questions

GAPLE: Generalizable Approaching Policy LEarning for Robotic Object Searching in Indoor Environment


Mar 07, 2019
Xin Ye, Zhe Lin, Joon-Young Lee, Jianming Zhang, Shibin Zheng, Yezhou Yang


  Access Paper or Ask Questions

LayoutGAN: Generating Graphic Layouts with Wireframe Discriminators


Jan 21, 2019
Jianan Li, Jimei Yang, Aaron Hertzmann, Jianming Zhang, Tingfa Xu

* Accepted as a conference paper at ICLR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Guided Zoom: Questioning Network Evidence for Fine-grained Classification


Dec 06, 2018
Sarah Adel Bargal, Andrea Zunino, Vitali Petsiuk, Jianming Zhang, Kate Saenko, Vittorio Murino, Stan Sclaroff


  Access Paper or Ask Questions

Neural Rejuvenation: Improving Deep Network Training by Enhancing Computational Resource Utilization


Dec 02, 2018
Siyuan Qiao, Zhe Lin, Jianming Zhang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

DeepLens: Shallow Depth Of Field From A Single Image


Oct 18, 2018
Lijun Wang, Xiaohui Shen, Jianming Zhang, Oliver Wang, Zhe Lin, Chih-Yao Hsieh, Sarah Kong, Huchuan Lu

* 11 pages, 15 figures, accepted by SIGGRAPH Asia 2018, low-resolution version 

  Access Paper or Ask Questions

Concept Mask: Large-Scale Segmentation from Semantic Concepts


Aug 18, 2018
Yufei Wang, Zhe Lin, Xiaohui Shen, Jianming Zhang, Scott Cohen

* Accepted to ECCV18 

  Access Paper or Ask Questions

Contemplating Visual Emotions: Understanding and Overcoming Dataset Bias


Aug 07, 2018
Rameswar Panda, Jianming Zhang, Haoxiang Li, Joon-Young Lee, Xin Lu, Amit K. Roy-Chowdhury

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Excitation Dropout: Encouraging Plasticity in Deep Neural Networks


May 23, 2018
Andrea Zunino, Sarah Adel Bargal, Pietro Morerio, Jianming Zhang, Stan Sclaroff, Vittorio Murino


  Access Paper or Ask Questions